Bezinning bij het Paastriduüm 2015

Witte donderdag   Goede vrijdag   Pasen

 

Het Paastriduüm is bij uitstek een moment in het jaar
om wat rust en bezinning in te bouwen.

Graag bieden wij u voor deze 3 heilige dagen bezinningen aan
die ons Prof. P. Stevens aangereikt heeft.

 

Wij wensen u een goede tijd...

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag 2015

 

OPGENOMEN IN JEZUS DE CHRISTUS

 

Witte donderdagIn de eucharistie bidden wij na het eucharistisch gebed het Gebed des Heren, het Onze Vader. Ik vraag me af: waarom staat dit gebed op die plaats? Wat spreken we daarin uit? Er zijn vele vormen van bidden, de eucharistie is de voornaamste. Daarin vieren we de kern van ons leven: we zijn een gemeenschap waarvan Jezus het middelpunt is. In Woord en tekenen komt hij tot ons om ons op te nemen in zijn communio met de Vader. In de Dienst van het Woord luisteren we naar Gods Woord in de Bijbel en nemen het in ons op zodat het klinkt in ons hart en vruchtbaar in ons kan worden. We roepen ons antwoord in de geloofsbelijdenis en voorbeden. Dan volgt de Dienst van de eucharistische tafel. Dankend en prijzend staan we voor het aanschijn van de Vader. Wij vieren Jezus’ presentie: zijn sterven, verrijzen en Geest schenken. Bewogen door de Geest (Hebr 9, 14) geeft hij zich totaal in de handen van zijn Vader (Lc 23, 46) omwille van ons en wordt hij door de Vader in de kracht van de Geest uit de dood tot leven geroepen (Rom 8, 11) om ons zijn Geest te schenken. Dat is zijn eeuwige existentie. Het Paasgebeuren is een Geestgebeuren. Het eucharistisch gebed eindigt met de doxologie: ‘Door hem en met hem en in hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen’. In de eenheid van de heilige Geest betekent: in de eenheid die de heilige Geest is. De eucharistie, viering van de kern van ons leven, is een trinitair mysterie: gericht op de Vader, door, met en in de Zoon dankzij de Geest die de eenheid is van de Vader en de Zoon.

Na de doxologie volgt het Gebed des Heren. Ook dit gebed bidden wij door Christus en met hem en in hem in de eenheid die de heilige Geest is. Het Gebed des Heren wordt ons aangereikt door Matteüs (6, 9-13) en Lucas (11, 2-4) en door Johannes breed uitgewerkt in wat genoemd wordt het hogepriesterlijk gebed (Jo 17). We roepen: ‘Gij onze Vader in de hemel’. Dit is ons antwoord als wij opgenomen in Jezus, zijn Geest in ons alle ruimte geven. In dit gebed geven ook wij ons bewogen door Christus’ Geest onvoorwaardelijk in de handen van de Vader. Wij smeken dat uw Naam, uw bevrijdende tegenwoordigheid geheiligd, erkend, geëerbiedigd worde. Dat uw Koninkrijk moge komen: dat het leven van mensen geleid moge worden door Jezus de Christus, de Koning. Dat uw wil, Vader, door ons gedaan worde. Wij kunnen dit enkel en alleen als U ons zoveel brood, zoveel voedsel geeft als nodig is om deze dag te leven en te delen met elkaar. Ons bewust van onze schuld smeken we U om vergeving en zeggen dat ook wij onze medemensen vergeven. De macht van het kwaad bedreigt ons echter altijd en daarom vragen wij U om in de beproeving niet af te wijken van de weg van Jezus en steeds meer van het kwaad verlost te mogen worden.

In dit gebed komt heel ons leven aan bod: geleid door de Geest leven in Christus. Dit is ons antwoord op wat we in het eucharistisch gebed in symbolen gevierd hebben. Die symbolen, de tekenen van de verrezen Gekruisigde, nemen we in ons op in de communie. Of beter, in die symbolen neemt Jezus de Christus ons in zich op. Wij ontvangen zijn Lichaam en Bloed om zelf een bescheiden gestalte te worden van hem: zijn lichaam in deze wereld (1Kor 12, 27). Het komen van de verrezen Gekruisigde is een omvormend gebeuren dat mogelijk is als we ons door zijn Geest laten bewegen, levend voor het aanschijn van de Vader en van harte bereid ons in te zetten voor onze medemens. De eucharistie is de generale repetitie voor ons sterven, een inoefening. Dan is onze opgave ons totaal over te geven in de handen van onze Vader om in Christus door het vuur van de Geest gelouterd en getransformeerd te worden tot een nieuwe mens die lijkt op Jezus de Christus (Rom 8, 29).

 

P. Stevens.

 

 

Zoeken