Kruisweg 2015

 

Statie 01

 

EERSTE STATIE

 

Jezus wordt ter dood veroordeeld

 

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Ontmaskerd in hun valse levenswandel, hadden
Jezus' tegenstanders succes. Hij had hun te kijk
gezet en nu haalden ze hun gram. Met valse
beschuldigingen, wisten ze een menigte zover
op te zwepen dat er een avond en een nacht
lang op Jezus werd ingebeukt. Hevig
geschonden stond hij nu voor Pilatus. Pilatus
vroeg hun: 'Wat zal ik doen met Jezus, die
Christus genoemd wordt?' Zij riepen allen: 'Aan
het kruis met Hem!' Hij hernam: 'Wat voor
kwaad heeft Hij dan gedaan?' Maar zij
schreeuwden nog harder: 'Aan het kruis met
Hem!' Daarop liet Hij omwille van hen Barabbas
vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over
om gekruisigd te worden."

 

Zijn we niet allen ter dood
veroordeelden? Anders dan Jezus kennen we
echter dag noch uur. Hoe ijverig zijn we op het
gebied van dit aardse leven, ... hoe lauw of traag
soms leven we vanuit de gedachte dat Jezus een
overkant voor ieder mens bereid heeft. Aardse
rijkdom en aanzien, genot en waardering, -om
maar wat te noemen- zoeken we makkelijker
dan volharding in het doen van het goede en het
vermijden van het kwaad. We geven de duivel
alle kans, waar Jezus deze belager niet het
hoofd bood. Bidden we dat wij het woord van
Jezus niet op ons van toepassing is: Zij ogen,
maar zien niet, ze hebben oren, maar horen niet.


Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

Statie 02

 

TWEEDE STATIE


Jezus neemt het kruis op zijn schouders


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

De soldaten, gewend aan bloedig geweld, in de
stemming gebracht door de opgehitste,
uitzinnige menigte, dreven een spel met Jezus.
De spot lag bij hen, de razernij bij het volk, de
voldoening bij de ontmaskerde priesters. Ze
ontdeden Hem van de spotmantel, trokken Hem
zijn eigen kleren weer aan, legden de balk op
Zijn rechterschouder schouders en voerden
Hem weg ter kruisiging."

 

Wie van ons draagt geen kruis? Je bent
niet geslaagd in het leven en je verwachtingen, -
je bent eenzaam en alleen, onbegrepen en
onbemind, -geslagen door ziekte of handicap, -
werkeloos zonder uitzicht- teleurgesteld in je
liefdesleven, - getroffen door de voor ons te
vroege dood van wie kostbaar en dierbaar was.
Allemaal reden om God en de mensen verwijten
te maken. Om zelfs toe te geven aan de twijfel
dat God er is. Jezus Kruis: onze ondank, onze
afwijzing om Zijn weg te gaan, dat we de geest
van de wereld meer koesteren dan de Heilige
Geest. Bidden we om kracht naar kruis.
Doen we als Jezus.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 03

 

DERDE STATIE


Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Er werd rond Jezus een stoet gevormd. Voorop
een bazuinblazer met een omroeper die het
vonnis bekend maakte. Pilatus te paard,
honderden soldaten die de menigte op afstand
hielden, jonge boefjes die het spektakel niet
wilden missen, en de beulen die hun werktuigen
lieten dragen. De smalle weg werd iets breder
toen men links af sloeg, maar ook stijler en
steniger. Terwijl men sjorde aan zijn kruis,
struikelt Jezus over een uitstekend stuk steen.

 

Ook aan ons wordt getrokken. Niemand
kent alleen maar sympathisanten. Het leven
lacht ons niet altijd toe. Omstandigheden in
gezin, werk en samenleving bieden geen
geplaveide weg, met alleen fraaie vergezichten
en op elke gewenste plek rustbanken. De wereld
gaat over lijken, God gaat over het leven. Laten
wij God leven of zijn we ook voor Hem een
steen des aanstoots? Bidden we om inzicht over
de bedoeling van het leven.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 04

 

VIERDE STATIE


Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Vergezeld door Johannes had Maria een plekje
moeten zoeken waar ze haar Zoon langs zag
komen. Ze leed vreselijk, maar wilde ook niet
wegblijven. Enkele vrouwen en een enkele man
begeleidden haar. Ze leed al bij het kabaal dat
ze hoorde, maar ze ging door de grond toen ze
haar zo geschonden Kind zag. Ze wist nog een
stap te doen, zonk op een knie en omhelsde
Hem. Johannes merkte de boze onrust bij de
soldaten daarover en nam haar liefdevol terzijde ...

 

Liefde blijft ook dan aanwezig, als alle
schoonheid is verwijderd. Mensonwaardig was
de aanblik, welke Zijn Moeder moest
ondergaan. Hartverscheurend het moment.
Maar niets is zo uniek als het Moederhart dat de
opdracht van God ontvangen heeft om leven te
schenken aan de wereld. Moeder worden is
meer dan een lichamelijk proces. Het is deel
hebben aan het leven dat alleen God geeft. Met
Maria bidden we om zulke levensschenkers.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 05

 

VIJFDE STATIE


Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Omdat men vreesde dat Jezus de tocht niet zou
kunnen afmaken, hield men Simon uit Cyrene
aan. Men zag aan zijn kleding dat hij een heiden
was en een eenvoudige dagloner. Met vrouw en
kinderen werkte hij enkele dagen in de tuinen,
voorafgaand aan het Paasfeest der Joden. Men
bond het kruishout aan hem vast. Deze man was
sterk, in de bloei van zijn leven en bracht Jezus
verlichting. Gaandeweg raakte hij onder de
indruk van de man van smarten en raakte
heilzaam ontroerd.

 

Opeens wordt de man gevraagd zijn weg
te onderbreken. Het heeft iets weg van een
roeping. Niet alleen de priester of een
godgewijde krijgt de taak Jezus te helpen. In
feite stapt dit het leven binnen bij de doop van
een mensenkind. Niet wat jij wilt, je eigen werk,
je eigen belangen, je vreugden of je
plichten ... ieder mens heeft de opdracht om
Jezus te vergezellen, niet alleen te laten op Zijn
weg door de wereld. Bidden we om mensen die
zegen brengen door verlichting te scheppen.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 06

 

ZESDE STATIE


Veronica droogt het aanschijn van Jezus af


Wij aanbidden U, Christus en loven U.

Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Veel mensen, op hun best gekleed, haasten zich
tempel waards. Ze probeerden Jezus te
vermijden om niet verontreinigd te worden. Een
grote fiere vrouw echter mengde zich tussen de
soldaten in. Haar wil om Jezus liefdevol nabij te
zijn, slaagde deels. Haar doek nam Hij aan om
zijn bebloed en vervuild gelaat te reinigen. Maar
het kruikje sterkende drank dat ze ook bij zich,
kon ze Hem niet meer reiken. Haar verwensend
werkten de gerechtsdienaren haar weg. Dat
alles had nog geen2 minuten geduurd, maar
deze daad kreeg voor haar en voor ons
eeuwigheidswaarde.

 

Wie goed doet, goed ontmoet, is zeker
in onze beleving niet waar. Is het niet vaker:
stank voor dank? Zelfs in de intieme sfeer van
een gezin of relatie lijdt de mens aan dit
fenomeen. Om moedeloos van te worden! Zegt
Jezus daarom niet: "Alles wat ge niet gedaan
hebt voor een der geringste, hebt ge ook niet
voor mij gedaan". Wie van mensen een
dankbaar teken of antwoord verwacht, komt
best wel eens bedrogen uit. Is het daarom dat
gelovigen goed, ondanks de menselijke reactie
erop? Leren we dingen te doen in het zicht van
Zijn Heilig Aanschijn.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 07

 

ZEVENDE STATIE


Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Men nadert een stadspoort, waar de weg vlak
ervoor stuk is gereden en oneffen. Om de
modderpoel te vermijden, veroorzaakte de
zijstap van Simon de ongewild de val van Jezus.
De hierop gewelddadige actie door de beulen op
de totaal verzwakte, maakt Simon boos richting
soldaten. Als deze even zich inhouden,
ondersteunt hij Jezus en helpt Hem overeind.
Hij voelt hoe Jezus op hem leunt. En dat schenkt
hem intense voldoening.

 

Wat ben ik niet blij en dankbaar met een
helpende hand! Zeker als ik door eigen toedoen
of door pech weer eens gestruikeld ben.
Immers: wie staat ziet toe dat hij niet valt! Het
leven is zeker niet altijd eenvoudig. Zou ik als
Simon toch instrument kunnen zijn om
verlichting en hulp te bieden. Te zien dat een
ander dankbaar je aankijkt, is dat niet pure
genade geven en ontvangen? Misschien dat we
door gebrek aan echte helpende handen, de
wereld zo onbarmhartig vinden. Bidden we om
ware dienstbaarheid.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 08

 

ACHTSTE STATIE


Jezus troost de wenende vrouwen


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Jezus keerde zich tot hen en sprak: 'Dochters
van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent
over uzelf en over uw kinderen. Weet dat er een
tijd zal komen waarop men zeggen zal: Gelukkig
de onvruchtbare, wier schoot niet heeft
gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed.
Dan zal men tot de bergen zeggen: Valt op ons,
en tot de heuvels: Bedekt ons. Want als men zo
doet met het groene hout, wat zal er dan met
het dorre gebeuren?"

 

Telkens weer vind ik het woord "troost"
een vreemde keuze. Eerder lijkt het een
vermanend woord. Of ontnuchterend. In de
trant van: je denkt wel dat ik het kwade deel
heb gekozen en jullie staan aan de betere kant
van het leven, maar zo is het niet ... Goede
mensen verzuchten wel eens: waaraan heb ik
dit verdient .. deze tegenslag, deze pijn, deze
onmacht, het onbegrip dat ik ervaar, dit verlies ..
Is het geen Bijbelwoord dat we op de dag van
het oordeel vreemd zullen kijken wie er gered
worden? En ook: uw droefheid zal in vreugde
veranderen. Bidden we dat we mensen mogen
worden die beschikken over een lange adem,
met een blik die verder kijkt dan gezondheid,
rijkdom en geluk.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 09

 

NEGENDE STATIE


Jezus valt voor de derde maal onder het kruis


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Nu bevindt de stoet zich vlak bij Calvarie. De
soldaten die moesten toezien dat men zonder
verstoring het einddoel zou bereiken, maken
zich op om deels om te keren. Hun taak zit erop.
Maar dan valt Jezus opnieuw. Het breekt zijn
lichaam nog mee. Wat al ondoenlijk was tot op
dat moment, doorstaat Hij wederom. Simon
mag niet meer helpen. Het is ver genoeg. Met
geschimp voor zoveel medelijden jaagt men
hem weg ... waarvan we nu weten dat hij en zijn
gezin zich bij de leerlingen aansloten.

In de persoon van Petrus valt de kerk
wanneer ze te menselijk redeneert. Petrus deed
dat en verloochende zijn Meester. Wij maken
dat in dit West Europa opnieuw mee. Petrus
miste ruggengraat en overgave in de trouw aan
Jezus. Zocht zijn eigen hachje te redden.
Begrijpelijk dat Paus Franciscus zich al eens zo
uitte richting kardinalen, bisschoppen en
priesters. Wat jagen jullie na, welk leventje
verlangen jullie? Zijn jullie wel zielenherders of
zorg je voor eigen ziel en zaligheid? Moge onze
Kerk met Jezus weer opstaan uit deze periode
van plaatselijk kerkverval en bidden we om
herders naar Gods hart.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 10

 

TIENDE STATIE


Jezus wordt van zijn kleren beroofd


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Gekomen op een plaats die Golgotha genoemd
wordt - dat wil zeggen Schedelplaats - moest
Jezus wachten tot het hout tot Kruis was
geprepareerd. De gekruide wijn ter sterking
welke Maria wilde geven, dronken de beulen
zelf op. Hem gaven ze met alsem gemengde
wijn te drinken. Ze Hem verdeelden zijn kleren
onder elkaar door er om te dobbelen.

 

Zonder enig gevoel voor respect zetten
de beulen Jezus schaamteloos te kijk. Jezus
moet dit ondergaan, omdat Hij ook dit
onderdeel van menselijk gedrag niet alleen aan
het licht brengt, Hij wil troost geven aan de
mensen die dit moeten ondergaan. Eerloos
gedrag, aanklagen om zichzelf te verrijken ten
koste van de ander. Hoe snel voltrekt zich niet in
onze wereld. Het begint soms met: heb je het al
gehoord .... bidden we om beheersing

van mond en zinnen.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 11

 

ELFDE STATIE


Jezus wordt aan het kruis genageld


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

De terechtstelling neemt beslissende vormen aan.
De hamerslagen van de beulen slaan de handen
en voeten van de Veroordeelde tegen het hout
van het Kruis stuk. De nagels gaan met geweld
door de polsen. Deze nagels zullen de
veroordeelde man dragen, wanneer hij vol van
de smarten van de zielenpijn hangt. In Zijn
lichaam en in Zijn uiterst gevoelige ziel lijdt
Christus meer dan woorden kunnen bevatten.
Met Hem zijn twee echte criminelen gekruisigd,
één aan Zijn rechterkant, één aan Zijn
linkerkant. De woorden van de profeet zijn
vervuld: "Hij werd geteld onder de
moordenaars".

 

Wie kent niet het verlangen je kruisen,
groot of klein, af te werpen? De een het kruis
van verlegenheid, van onzekerheid, van
koppigheid of overgevoeligheid over je uiterlijk.
De ander het kruis van verlatenheid, onbegrip,
roddel of geleefde liefdeloze onverschilligheid.
Een ander lijdt onder het kruis van zijn
opvoeding, de ander die door het leven is
teleurgesteld. Als eerste moeten we leren
onderscheid te maken: welke kruisen danken
we aan onszelf zodat we kunnen stoppen deze
telkens weer aan te maken! Ten tweede: dat we
de echte kruisen met Jezus leren dragen die zich
daartoe verbonden heeft om spijkerhard met
ons verbonden te kunnen zijn.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 12

 

TWAALFDE STATIE


Jezus sterft aan het kruis


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Mens en dier schrikken. Er trad een wonderbare
zonsverduistering op. Angstig keken alle mensen
op. Zou het dan toch waar zijn omtrent deze
man, dat zijn woord waar was geweest. Aan de
voet van het Kruis stond Maria en naast haar de
leerling, Johannes de Evangelist. Jezus zegt:
"Vrouw, zie daar uw zoon!" en tegen de leerling:
"Zie daar uw moeder!"

 

De dood bevrijdt ons van al onze
kruisen. Jezus echter bevrijdde door zijn sterven
ons van de dood. We zijn mensen van het leven
en voor het leven. Het overlijden is daarom een
prachtig woord: wij mogen over alle lijden
heengaan, dat we daarom ook niet willen
aborteren, hoe ellendig het lijden ook kan zijn .
Met de ogen van ons lichaam zien we alleen
maar verlies, hebben we verdriet als een
geliefde of goede vriend sterft. Met de ogen van
geloof zien we de overtocht, het genodigd zijn
voor vreugde ... dat dit onze troost is als we lijden
onder het afscheid van iemand die veel voor ons
betekent.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 13

 

DERTIENDE STATIE


Jezus wordt van het kruis genomen


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Het is door de devotie van vele eeuwen dat het
beeld van de "Pieta" bewaard is gebleven, dat
zorgt voor de Christelijke herinnering aan het
meest droevige beeld van de onuitsprekelijke
liefdesband die opbloeide in Maria's hart op de
dag van de Aankondiging en rijpte terwijl ze
wachtte op de geboorte van

haar Goddelijke Zoon.

 

Telkens weer krijgen we beelden die ons
tonen hoe dode lichamen geborgen worden.
Reddingswerkers die met voorbijzien van eigen
emoties alles doen om mensen de troost te
bieden van een afscheid. Blinde haat, redeloze
woede, grenzeloze boosheid ... bidden we dat al
die slachtoffers van zinloos geweld, zeker ook
onze medechristenen die omwille van hun
christen zijn vermoord worden, vrucht worden
voor bezinning en meer menswaardig

leven met elkaar.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 14

 

VEERTIENDE STATIE


Jezus wordt in het graf gelegd


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Ontstellende tekenen vonden plaats in de Stad.
De ook hevig geschrokken Pilatus werd
bestormd met berichten, waardoor hij in angst
en verwarring geraakte. Jozef van Arimathea die
hem meteen bezocht en dringend vroeg Jezus
van het kruis te mogen nemen en hem een graf
te geven, kreeg daartoe van hem verlof.

 

Hoe belangrijk of hoe onbeduidend je
ook bent: eens ben je onttrokken aan de ogen
van mensen. Een gedachte die we meestal ver
voor ons uitschuiven, dat we ons leven moeten
laten. Maar wie zo denkt, is echt dood.
Begrijpen we toch dat Jezus de dood liet voor
wat het was: een moment, maar tevens het
begin van een nieuw leven, zonder last en
zonder de zonde. Het graf is niet het droevig
einde, maar is het begin van de wedergeboorte.
En welvoor hen die de hoogmoed, de oerzonde,
met Jezus tijdens hun leven willen begraven.
Wie leert in geloof te leven zal het morgenlicht
van Pasen zien schitteren. Bidden we voor onze
doden, die we missen, dat ze mogen leven.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 

Terug naar overzicht

Kruisweg 2014

 

Kruisweg Beuron 01

 

Eerste statie


Jezus wordt ter dood veroordeeld


Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Nu voerden zij Jezus met de doornenkroon op het hoofd naar het paleis van Pilatus. Het bloed dat zijn ogen vulde en gestroomd had in zijn mond en in zijn baard, maakte de Heer onkenbaar. Hij ging gebogen en wankelend. Toen Hij beneden aan de trap stond vóór Pilatus, voelde zelfs deze wreedaardige mens zich bevangen door medelijden en walging. Hij riep uit: “Als de duivel der Joden zo wreed is, kan men onmogelijk in de hel bij hem wonen.”
De beulen leidden de Heer naar de voorkant van het terras, naast Pilatus, zodat iedereen op het forum Hem kon zien. Het was een vreselijk, hartverscheurend toneel, de afzichtelijk tentoongestelde Zoon van God, zijn ogen vol bloed op de massa richtend, van onder de verschrikkelijke doornenkroon. Naast veel gehoon en de roep om zijn dood, sloegen golven van verdriet door Maria, de getrouwe vrouwen en de apostelen, die met afgrijzen alles gadesloegen en hoorden.


Iemand is snel aangeklaagd, beschuldigd, publiekelijk te kijk gezet en te schande gemaakt. Weinigen tot niemand durven, voor zulk een veroordeelde, het nog op te nemen. Jezus toont ons de kracht van samenzweerders, waarin zij die eerst elkanders vijand waren, opeens vrienden worden. Hij botst tegen een muur van onbegrip en gekwetste ego’s. Als je stem verheffen zelfs zinloos os bij zoveel onrecht, is de blik op Jezus troostrijk, hoe vreemd dit ook moge klinken. Met Hem doorstaan we alles, en bidden we daarvoor.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader

 


 

Kruisweg Beuron 02

 

Tweede statie


Jezus neemt het kruis op zijn schouders


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Sinds het laatste avondmaal had Hij niet geslapen en spijs noch drank genomen; aanhoudend had Hij -naast de hoon-, de ergste mishandelingen moeten verduren. Door bloedverlies, wondkoorts, dorst is zijn lichaam verzwakt. Tevens voelt Hij de onuitsprekelijke zielensmart. Niettemin laat Hij het kruis niet opleggen, Hij omármt het.


Altijd zijn er mensen die een kruis moeten opnemen. Gelovigen van alle tijden voegen met gelatenheid hun kruis bij het lijden van Jezus voor het heil van de wereld. Dat is al heel bijzonder. Ook kennen we mensen die niet alleen gelaten zijn, maar zich met Jezus aanbieden. Zoals pater Kolbe, die ervoor koos om de plaats in te nemen van een man die aangewezen was voor de hongerbunker. Paus Franciscus vroeg priesterstudenten vorige week af te zien van de gekozen levensweg, als men niet verder wilde komen dan een middelmatige inzet. Opeens beseffen we: dat geldt voor íeder en voor ieder werk dat we op ons nemen. En we herinneren ons het woord van de Apocalyps: ‘ Omdat ge noch warm of koud zijt maar omdat ge lauw zijt, al ik u uitspuwen’…Het gemak dient de mens, maar dient de mens ook het ongemakkelijke op zijn levensweg…Bidden we om doorzetting – en uithoudingsvermogen.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet

 


 

Kruisweg Beuron 03

 

Derde statie


Jezus valt de eerste maal onder het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


De weg is smal en ongelijk. De stappen zetten vraagt in gewone omstandigheden al iets van behendigheid. Maar wie zo belast en beladen is, heeft moeite om zich staande te houden. Hatelijk klinkt het lachen van toeschouwers. Misselijk makend is dat getrek door de soldaten,die hem forceren verder te gaan.

 

Wie kan van zich zelf zeggen dat alles gladjes verloopt? Is heel onze levensweg niet ook voorzien van andere zaken dan genot en waardering en succes en gezondheid en goede keuzen? Zijn we altijd in balans met onszelf en onze omgeving? Wie struikelt niet? Wie valt niet in woord en daad uit de toon? God verwijt ons niet dat we niet volmaakt zijn, dat we door zonde en schuld vallen. In zak en as blijven zitten, mopperend op de boze wereld, is een mogelijkheid. God zal echter wensen dat we opstaan en doorzetten. Voor ons mogelijk gebrek daaraan vragen we God en elkaar om vergeving.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader

 

 


 

Kruisweg Beuron 04

 

Vierde statie


Jezus ontmoet zijn lieve maar vooral intens bedroefde moeder


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


De Moeder des Heren zag bleek, haar ogen waren rood van het wenen, ze sidderde en beefde van het hoofd tot de voeten en was in een blauwgrijze mantel gehuld. Het lawaai kwam dichterbij en werd duidelijker; men vernam het bazuingeschal en de roep aan de straathoeken, dat er een ter kruisiging werd gevoerd. Maria vroeg aan Johannes: “Moet ik het zien, zal ik het kunnen dragen?”
Hoe sneed het bazuingeschal door haar Hart! Jonge beulsknechten gingen vooraan met het gereedschap voor de kruisiging en één van hen hield de nagels spottend onder de ogen van de Heilige Maagd.


De aanloop naar haar moederschap was wonderlijk en ze jubelde het uit: Mijn hart prijst hoog de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Het einde van het ontvangen leven is uiterst verwonderlijk, welk een bitterheid. Ze was er om haar Zoon te zien, zodat het Hem kon sterken. Niet denkend aan zichzelf, stond ze opnieuw klaar voor Hem. Menselijk ondraaglijk, je kind te zien lijden, daarbij wetend wat niemand wist: de mensen maken Gods Zoon monddood. Ondanks alle smart, blijven zeggen: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw Woord. Over heel de wereld torsen moeders mede het kruis van hun kinderen. Laat hen die treuren om hun kinderen uw bijstand en hulp ervaren.

En laat allen die zwaar te lijden hebben uw nabijheid ervaren.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet

 

 


 

Kruisweg Beuron 05

 

Vijfde statie


Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Daar kwam, Simon van Cyrene aangestapt, een heidens man, vergezeld van zijn drie zoontjes.
Hij was hovenier en had vandaag gewerkt in de tuinen, die bij de oostelijke stadsmuur liggen.
Ieder jaar, op de dagen van het feest, kwam hij met vrouw en kinderen naar Jeruzalem om er, zoals vele andere mannen van zijn vak, de hagen te snoeien.. Zijn zoontjes droegen bontgestreepte rokken, zij heetten Rufus en Alexander en werden later onder de leerlingen opgenomen.
De derde was een kleine dreumes; hij kwam later als knaap bij Stephanus.
Aan zijn kleding herkenden de soldaten hem als een heiden en een geringe handwerker en dus pakten ze hem beet; hij moest de Galileeër zijn kruis helpen dragen. Simon weerde zich, stribbelde hevig tegen, maar zij dwongen hen met geweld. Zijn zoontjes schreiden en riepen; enige vrouwen, die de man kenden, namen de kinderen onder hun hoede.


Wat een weldaad als je telkens weer mensen ontmoet die een hand toesteken of een bemoedigend woord spreken of schrijven, mensen die je een eind op weg helpen. Gewone mensen doen vaak buitengewone dingen als zij te maken hebben met de nood van anderen. Laten we het nooit vanzelfsprekend vinden dat iemand onbaatzuchtig voor je klaar staat. Beseffend dat het hun ook iets kost, impact heeft op hun eigen leefwereld. Wij bidden ook voor hen die hard en onverschillig blijven bij de nood van anderen.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader

 

 


 

Kruisweg Beuron 06

 

Zesde statie


Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

 

Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Door de snelheid en de moed van haar optreden, dat een gedrang van nieuwsgierigen teweegbracht, had Veronica de stoet dan toch een paar minuten opgehouden, wat voldoende was om het zweetdoek toe te reiken. De Farizeeën en beulsknechten ontstaken in woede over deze nieuwe vertraging en nog meer over het feit, dat Jezus hier zo openlijk werd vereerd. Eenmaal thuis zag ze met verbazing en aangrijpende verwondering in de lap Zijn aanschijn.

 

Alles wat we doen en ondergaan, laat sporen achter , laat een stempel na. Hoe meer we onder indruk van iets zijn, hoe intenser dit zal werken. Dan kan het ook gebeuren dat dit niet onzichtbaar blijft. Ons gelaat verraad soms onze vreugde, maar ook onze zorg of ons verdriet, of de teleurstelling. Wie echt liefheeft, kan heel veel! Waar liefde verschraalt, is kou, eenzaamheid en nood. Liefde geeft vleugels, boosheid en haat geeft een pak slaag. Alles krijgt ‘n stempel daardoor. Zo zijn landen, maar ook gezinnen getekend. Ook door het lijden dat mensen elkaar aandoen. Zouden we meer Gods aanschijn zoeken in gebed en handelen meer vereren, zouden we een andere stempel achterlaten. Bidden dat we niet van God verder vervreemden.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet

 

 


 

Kruisweg Beuron 07

 

Zevende statie


Jezus valt de tweede maal onder het kruis


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Toen de stoet de stadspoort naderde, dreven de beulsknechten heviger tot spoed aan. Enkele stappen vóór de poort, te midden van de oneffen stuk gereden weg, lag een grote waterplas; de soldaten trokken Jezus voort en men liep dicht opeen. Simon van Cyrene probeerde terzijde te stappen, waardoor de kruislast verschoof en de arme Jezus stortte vóórover in de modderige plas, zodat Simon ternauwerdood het kruis kon houden. Arme Simon, arme Jezus die daardoor opnieuw valt.

 

Een misstap van iemand, kan ook grote gevolgen hebben voor een ander. Simon deed het goedbedoelend, maar ook zo kan men in de fout raken. Met goede bedoelingen alleen komt men er niet. Triester wordt het wanneer mensen willens en wetens anderen meesleuren in hun keuzen. Keuzen en gedragingen die een ander niet willen dienen maar uit zijn op eigen baat, roem eer en aanzien. Misleidend gedrag wordt echter niet altijd meteen herkend. “Nooit meer oorlog”, zuchten we regelmatig…maar hoe vaak woedt er geen diepe strijd in ons midden? Niet alleen op wereldvlak, ook in eigen steden, dorpen, werkplaatsen en gezinnen. Bidden we om inzicht en onderscheidingsvermogen, om goede inzet en daadkracht
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader.

 

 


 

Kruisweg Beuron 08

 

Achtste statie


Jezus troost de wenende vrouwen

 

Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Toen de vrouwen en maagden zagen, hoe vreselijk ellendig de Heer daar voorkwam, begonnen ze luid te jammeren en te weeklagen,

terwijl ze Hem, naar Joodse trant, doeken toestaken, opdat Hij zijn zweet ermee zou afdrogen.
Jezus nu keerde zich tot hen en sprak: “Gij dochters van Jeruzalem” - dit betekent ook: Gij vrouwen uit de dochtersteden van Jeruzalem - “ween niet over Mij, maar over uzelf en uw kinderen, want een tijd zal komen, waarin men zeggen zal: “Gelukkig de onvruchtbaren, zalig diegene, wier schoot niet gebaard heeft en wier borsten niet hebben gezoogd!”


Zij die zelf lijden zijn vaak, beter dan wie ook, in staat om anderen te begrijpen en te troosten. Zij weten uit ervaring wat er omgaat bij anderen. Lijden en verdriet kunnen egocentrisch maken, maar zij kunnen ook heilzame krachten in ons los maken. Helaas en naar waarheid: begrijpelijk is het dat we geen lijden willen. Lichamelijk grijpen we daarom naar pillen en spuiten en pompjes. Geestelijk verdoven we ons met tal van bezigheden, geneugten, afleiding en lopen we de massa achterna. Belangrijk zijn mensen die zich niet alleen laten leiden door wat men vindt, maar durven vragen: wat vindt God ervan? Om zulke mensen bidden wij.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet

 

 


 

Kruisweg Beuron 09

 

Negende statie


Jezus valt de derde maal onder het kruis


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


De Farizeeën te paard bleven staan aan de westkant van de plaats van terechtstelling, waar de berg een zachte helling heeft;
de kant naar de stad toe, die men opklom met Jezus en de twee moordenaars, is woest en steil.
De Heer werd met zijn kruis, het lastige, ruwe, pad opgedreven, terwijl met Hem sloeg en aan de touwen trok.
Op de plaats waar dit kronkelpad afbuigt, deed de arme Jezus een zware smartelijke val onder het kruis.


Wanneer alle beelden van de kruisweg een eigen betekenis hebben, wat is de bedoeling van deze derde val? 3 maal werd Samuel geroepen voordat hij Gods stem herkende, 3 maal sloeg Bileam zijn ezel die toen tot hem sprak: waarom slaat ge mij. 3 maal werd Jezus bekoord in de woestijn. 3 maal had Petrus hem verloochend. Drie symboliseerde de overtreffende trap: het hoogste, het grootste, het uiterste, met name wanneer Elia zich driemaal over de dode jongen uitstrekt waardoor deze ten leven komt…. Daarnaast verwijst 3 naar de driedeling van de kosmos, de hemel, de aarde en de onderwereld, waardoor het de symbolische betekenis kreeg van de verticale kosmische totaliteit. En wij zeggen nog steeds: driemaal is scheepsrecht. Bidden we mensen ontvankelijk worden voor de Drie-ene God, omdat Jezus daarvoor betaalde.
Ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader

 

 


 

Kruisweg Beuron 10

 

Tiende statie


Jezus wordt van zijn kleren beroofd

 

Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Beroofd worden van alles wat je dierbaar is, zelfs van je kleren, is de meest ontluisterende ervaring die je kunt ondergaan. Jezus werd de kleren van zijn lichaam getrokken. Zo deelde Hij het lot van mensen die moeten leven na brutaal geweld, door anderen hen aangedaan.


Het lichaam is bedoeld als een krachtig instrument om elkaar te dienen. Handen en voeten, hart en kennis zijn instrumenten om samen iets op te bouwen. Wat een afstraffing als iemand te horen krijgt: je kunt niks. Het lichaam is ook bedoeld om uitdrukking te zijn van trouwe liefde en genegenheid. Maar zoals handen kunnen slaan, voeten kunnen trappen, het hart egoïstisch handelt en het hoofd valstrikken bedenkt, zo kan men ook het lichaam onteren door perverse handelingen en schaamteloze honger naar seks. Je wordt dan niet als mens gewaardeerd, maar gebruikt. Mensen worden misleid en verleid en misbruikt. Moge de blik op de ontluisterde Jezus mensen uitnodigen tot groter respect voor de bedoeling van het lichaam.
Ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet

 

 


Kruisweg Beuron 11

 

Elfde statie

 

Jezus wordt aan het kruis genageld

 

Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost


De Heilige Maagd voelde al de pijnen, die Jezus onderging, ze werd lijkbleek en zachte klanken van smart kwamen over haar lippen. Aan de kruisstam, tussen de benedeneinde en het midden, was een vooruitspringend blok bevestigd om er de voeten van Onze Heiland op vast te nagelen, zodat Hij méér zou staan dan hangen. Jezus kreunt.

 

Dagelijks nog worden mensen aldus behandeld door gewetenloze machthebbers en hun handlangers, vaak uit machtswellust, wraak of hebzucht. We kennen beelden, welke door nieuwslezers als “schokkend” worden bestempeld. Zolang het vreemden zijn, ….. maar wat als het je eigen dierbaren overkomt. Ook met woorden en acties spijkeren we mensen snoeihard vast, waardoor ze geen kant meer op kunnen. Vreemd, dat we dat normaal vinden.. Bidden we voor alle slachtoffers van lichamelijk en geestelijk geweld, voor alleen die gebruikt en misbruikt zijn.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet.

 


Kruisweg Beuron 12

 

Twaalfde statie

 

Jezus sterft aan het kruis


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost


Het was nu reeds ongeveer het zesde uur en tot het negende uur werd het donker over heel het land, want de zon werd verduisterd. Ook scheurde het voorhangsel van de tempel middendoor. Toen riep Jezus met luider stem: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”. Na deze woorden gaf Hij de geest.

Niets in het leven is zeker. Behalve dit: dat ook wij eens zullen sterven. Niemand kent daarvan dag noch uur. Van vele dingen die we wel weten, is het fijn dat we ons erop kunnen en willen voorbereiden. Niemand is graag overvallen met bijvoorbeeld examenvragen. En fijn als je weet wanneer je gasten komen. Zelfs voor vuilophaal spreken we dagen af. Gelovige mensen willen sterven in overgave aan God. Sterven is voor hen geen noodlot dat ze ondergaan maar iets dat ze aanvaarden en opdragen zoals Jezus, die zichzelf uit handen gaf en zijn lijden opdroeg voor onze bevrijding uit zonde en dood.. Door ons gelovig aan Jezus toe te vertrouwen in het stervensuur, voltrekt zich aan ons de Verlossing en worden wij opgenomen in het geheim van Gods goedheid. Voor de doden die in ons hart blijven en wier namen wij vaak noemen, bidden we om hemelse rust.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader

 


Kruisweg Beuron 13

 

Dertiende statie


Jezus wordt van het kruis afgenomen


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost


Maria zag nu van dichtbij, in zijn wonden, de verschrikkelijke mishandelingen, die Hem werden toegebracht; Zij kuste zijn bloedige wangen, terwijl Magdalena met haar aangezicht op zijn voeten lag. Al de heilige vrouwen waren Maria behulpzaam door het aanreiken van schalen met water,
sponsen, zwachtels, zalven en specerijen.
Niettegenstaande haar onuitsprekelijke droefheid, was de Heilige Maagd met sterke moed bezield; hoe bedrukt Zij zich ook gevoelde, toch kon Zij het heilig lichaam in zijn ellendige toestand niet laten en daarom begon Zij het dadelijk te reinigen en te verzorgen. Na de reiniging zalfde Maria het heilig Hoofd en de wonden, Zij kuste de handen van Onze Heer en vulde de wonden met balsem.

 

Ook het lichaam waarvan Christus het Hoofd is, deelt in zijn sterven. De Kerk moet niet rekenen op triomftochten en alleen maar overwinningen. Christenvervolging valt hard maar moet ons in wezen niet verrassen. Erger is het kwaad, dat van binnenuit, de Kerk uitholt en laat sterven in de harten van mensen die houvast en levenszin zoeken in hun godsdienst. Gelovigen van goede wil, blijven verslagen en bedroefd achter. Het besef van Jezus woord biedt troost: de poorten er hel, zullen haar nooit overweldigen. Bidden we om volharding voor alle mensen van goede wil en om inzicht voor hen die de kerk geweld aandoen.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroetKruisweg Beuron 14

 

Veertiende statie


Jezus wordt in het graf gelegd


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost


Nu lag er op de plaats, waar Hij werd gekruisigd, een hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog niemand was bijgezet.

Daar het de vóóravond van het Paasfeest der Joden was en het graf dichtbij was gelegen, legden ze Jezus daarin neer.

 

Jezus rust in het graf. “Maar na drie dagen zal ik verrijzen” had Hij gezegd. Toen dit waarheid werd, kon niemand het in eerste instantie geloven. Ze geloofden hun ogen en oren niet. Om het aannemelijker te maken werd vertelden zijn tegenstanders dat Hij maar schijndood was geweest. Maar de Heiligheid van God laat zich niet in boeien slaan. Net zoals Jezus werd opgewekt, wekt hij nog steeds mensen, die opstaan uit hun ik wereld en onbaatzuchtig leven, dienend in Godsnaam. We noemen hen na hun leven: heiligen. Binnenkort, op 27 april, begroeten we als zulken Paus Johannes XXIII en Joh.Paulus II. Mogen hun voorspraak onze kerk bemoedigen in haar gang door de tijd. Nu reeds bidden wo om steun en voorspraak voor onze Kerk, voor de geplaagde kerk in ons bisdom, in ons land.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader

 

 

 

Kruisweg 2013

 

01 Tegel Statie

 

EERSTE STATIE

Jezus wordt ter dood veroordeeld

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Ofschoon Pilatus geen schuld in Jezus vond, leverde hij Hem over om gegeseld te worden, waarna Hij de dood zou sterven welke moordenaars ondergingen. Hier wordt een mens tot in zijn diepste waardigheid ontkend.   Hier wordt een mens een voorwerp van willekeur. Hier wordt een mens tot speelbal van meedogenloze machten en berekening.

 

Jezus toont ons de deugd van Dapperheid. Hij jammert niet, klaagt niet aan, Hij breekt niet. Hij bezit de moed waarmee we gevaren tegemoet treden en tevens de moed om de “tanden op elkaar” te doen bij leed en pijn.

Heb ik deze deugd al ontwikkeld? Ook als ik onrechtvaardig behandeld wordt? Als mij lichamelijke of geestelijke pijn belaagt?

Mogen we beseffen, dat ook dit een kenmerk moet zijn van een christen die er werk van maakt om te groeien in het mens zijn.

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


02 Tegel Statie
 
TWEEDE STATIE

 

Jezus neemt het kruis op zijn schouders

 

 Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus droeg zelf zijn kruis.  Hij was gekomen met open handen en als kwetsbaar mens: zijn rug al doorploegd met striemen. Zijn Hoofd vol met geronnen bloed omwille van de doornenkroon. Nu zet hij zijn schouders onder het kruis. Onmogelijk hoe Hij zijn gebed leeft die zelf leerde: “ Vader, Uw Wil geschiede”.

 

Heel ons  verstand en alle emoties zouden zich verzetten tegen zulk een lot. Zeggen mensen daardoor niet vaak- als het leven hard is en zwaar weegt - met boosheid: ‘Als er een God bestaat, waarom laat Hij dit toch toe!’ Dan pas blijkt of we de deugd van geloof werkelijk ons eigen hebben gemaakt.

Voor wie niet meer kan geloven of het nooit heeft kunnen oppakken, is het leven in zulke omstandigheden zinloos, zonder zin.  Lijden doen we af als onzin. Alsof we nooit hebben gezien dat elk succes niet dan met pijn, inzet en offers tot stand kan komen. Dat we daarin wél geloven als het gaat om vergankelijke successen. Waarom dan niet doorgetrokken naar de eeuwige roem?

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


03 Tegel Statie
 
DERDE STATIE

 

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Het kruis is te zwaar.  Jezus bezwijkt onder het gewicht, zijn draagkracht is niet groot genoeg.  Het onrecht is te groot om te torsen. Hij moet verder. Hoe? Natuurlijk voelt Hij de pijn, ervaart Hij zijn onmacht. Hij   begon zijn leven in een voerbak voor het vee, nu ligt Hij als vertrapt vuil op straat.

 

Jezus is geen meeloper, Hij is een persoonlijkheid. Heel zijn leven zocht Hij noch eer, noch aanzien. Wanneer men Hem wilde fêteren, trok Hij zich terug. Hoe vaak had Hij al niet zijn natuurlijke IK gekruisigd? Dagelijks leefde Hij de deugd van deemoed. Dat nu had zijn moeder Hem voor geleefd  vanaf het moment dat ze had geantwoord: “Zie de dienst-maagd des Heren, mij geschiede naar Uw Woord ”. Wie deemoedig is, kan dienen, zal zichzelf niet zoeken. Persoonlijkheden worden niet geboren, die komen tot leven doordat iemand werkt om zich deze deugd eigen te maken. Bidden we voor onze Paus Franciscus, dankend voor zijn persoonlijkheid en om vele volgelingen op de weg der deugden. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


04 Tegel Statie
 
VIERDE STATIE

 

Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Niemand kan zonder zijn moeder, ook Jezus niet.  Zij staat langs de weg die Jezus gaat, machteloos en biddend.  Zij helpt hem de kracht te vinden het kruis te dragen.  Eén oogopslag is een wereld van begrip. Samen gaan zij verder.

 

Dit is de meest aangrijpende ontmoeting op deze lijdensweg. Ze zijn al die jaren zo één geweest, zielsverbonden. Nu is zij voor Hem zó dichtbij, en tevens onbereikbaar. Zij op haar wijze ervaart een onmenselijke onmacht. Want welke moeder zal niet voor haar kind willen lijden? Maar: ze is er! Ooit verzuchtte Maria toen ze Jezus terugvonden als 12jarige in de tempel: “Kind, hoe kon je ons dit aandoen!” Dat was toen. Nu zien we hoe ze zelf gerijpt is. Ze weegt niet meer haar eigen verdriet, onrust, pijn. Nu is er geen klacht waarneembaar. Ze leeft ten volle de deugd van:  compassie: medelijden. Het is een vreselijke gedachte dat medelijden ooit zal sterven. Zouden onze levens niet verrijkt worden als ook wij die deugd ons eigen maken?  

Wees Gegroet Maria....

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


05 Tegel Statie
 
VIJFDE STATIE

 

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

God zij dank zijn er niet alleen toeschouwers maar ook helpers. Dat mocht ook Jezus ervaren. Simon blijkt bereid om het vernederende kruis van Jezus mede te dragen.

 

Een ellendige klus, niet iets waar je als mens op zit te wachten. Zij die je bevel gaven en de directe omstanders en toeschouwers weten dat Simon gedwongen wordt. Maar enkele meters verder kunnen de toeschouwers makkelijk denken, dat ze daar een sympathisant zien mee sjorren. Zal de hoon en spot ook niet deze Simon bereiken?

Wie komt nu nog voor onze kerk, de bruid van Christus op? Wie zet de schouders eronder na alle rapporten over misbruik? God en zijn Kerk worden verbannen naar de historie, heeft niets meer met deze tijd te maken. De Kerk is een loser. Wie wil daar nog een helpende hand naar uitsteken! Waar zijn de roepingen voor priesterschap en godgewijd leven?

Wie bezit nog de geest en de deugd van toewijding? Niet alleen richting Kerk, maar ook naar alle mensen die onze aandacht, zorg en steun verdienen. Met geld is dat alles niet echt te koop.

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


06 Tegel Statie
 
ZESDE STATIE

 

Veronica droogt het gelaat van Jezus af

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Vrouwen leggen vaak een ongelooflijke moed aan de dag.  In heel zijn openbaar leven kon Jezus rekenen op de hulp van vrouwen.  Ook in zijn ontluistering weken zij niet van zijn zijde, zij overwinnen hun angst.  Veronica is daar een voorbeeld van; zij reinigt zijn geschonden gelaat.

 

De vrouw bekent kleur. Net als Simon van Cyrene, maar nu uit grote betrokkenheid, vrijwillig  en uit liefde. Ze onderneemt een poging het geschonden, gezwollen gelaat, vol geronnen bloed en stof, met een doek te reinigen. Verguisd, gehoond en geslagen, niets dat nog oogt. Maar zij lijkt geen last te hebben van menselijk opzicht, welke ons toch vaak parten speelt als het gaat over het geschonden gelaat van de Kerk.  Wie werkt nog aan de deugd van fortitudo: moed en standvastigheid, durft kleur te bekennen ten gunste van Christus en zijn Kerk?

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


07 Tegel Statie
 
ZEVENDE STATIE

 

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Eén keer vallen is erg, twee keer vallen is vernederend.

Jezus heeft deze vernedering ondergaan. Het lijden was niet meer te overzien.

Hij nam de last van de wereld op zich en moest ervaren dat ook hij zelf gedragen moest worden.

 

Er zijn drie vormen van kwaad: het materiele kwaad, het lichamelijke en het geestelijke.

Waar anderen zich almaar rijker rekenen, gaat het vaak ten koste van anderen.

Wie fysiek sterk is, kan een ander pijn doen, beheersen en onderdrukken.

Wie “De Hoogmoed” leeft, maakt zich schuldig aan de ergste zonde. Deze komt rechtreeks uit de hel. Het is dé geestelijke kanker: iedere kans tot ware liefde, dienstbaarheid, tevredenheid of zelfs van gezond verstand wordt erdoor aan - en opgevreten. Om elk soort kwaad te overwinnen ging Jezus door de knieën, om vervolgens op te staan. Bidden we om de deugd van sterkte, zodat we zelf weerstand kunnen bieden aan alle verleiding.  

Onze Vader....

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


08 Tegel Statie
 
ACHTSTE STATIE

 

Jezus troost de wenende vrouwen

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Anderen troosten, terwijl je zelf ten dode bedroefd bent, lijkt een onmogelijke taak.

Jezus heeft, ondanks zijn lijden, nog aandacht voor de mensen buiten hem. "Ween niet over Mij, maar ween over uzelf. Weeklaag niet over wat Mij isaangedaan, maar klaag uw eigen zonden aan. Ween en jammer om de rampen die over u komen. Erken uw eigen ellende.

 

Soms moet je aan een ziekbed ervaren, dat de lijdende mens die je dierbaar is, jou sterkt en inspireert. Je gaat er heen om de ander nabij te zijn en te bemoedigen. Maar het is echt wel eens andersom. Ook hier wijst Jezus de goed bedoelende vrouwen de weg. Eigenlijk lijkt Hij tegen hen te zeggen: Dames, stop met deze goed bedoelde onzin. Jammer niet om mij, want jullie hebben oren maar horen niet, jullie hebben ogen maar zien niet. Jullie begrijpen het niet, omdat jullie misleid zijn. Daarom noemen jullie kwaad wat goed is en andersom.

Waar blijft de wijsheid, die inzicht geeft? Niet mijn weg is dwaas, maar die van jullie. Leef de dwaasheid van het kruis, als zegen voor de wereld. Bidden we dat Traagheid van hart en geweten verre van ons blijven.    

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen


Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


09 Tegel Statie
 
NEGENDE STATIE

 

Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Driemaal vallen is te veel.  Jezus is volkomen machteloos, hulpeloos en uitgeput. Hij kan niet meer.  Hij is alleen maar pijn. Toch moet hij verder.

 

Driemaal is scheepsrecht¼Het is een goede vraag om over door te spreken: waarom zou ik in het hier en nu goed leven? Omdat er een oordeelsdag aankomt en ik dan “wit”, d.w.z. rein wil zijn om “staande” te blijven voor Gods rechterstoel? Of omdat ik door Jezus nú al wit mag zijn, d.w.z. zuiver en goed en niet blijf neerliggen in de zonden van gierigheid, gulzigheid, waanwijsheid, eigendunk, onkuisheid en gramschap? Deze ondeugden bezoeken ons met hun vleierij telkens weer, om ons diep in het stof te laten bijten.   God oordeelt ons niet, het zijn onze stappen nu die het oordeel maken. Zoeken we de rijkdom van ons geloof te leven, door ook telkens weer uit de lauwheid van hart op te staan en het goede te doen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


10 Tegel Statie
 
TIENDE STATIE

 

Jezus wordt van zijn kleren beroofd

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Beroofd worden van alles wat je dierbaar is, zelfs van je kleren, is de meest ontluisterende ervaring die je mee kunt maken.  Jezus werd ontdaan van wat hem bescherming gaf en hem dierbaar was. Zo deelde Hij het lot van mensen die moeten leven na geweld dat zij hebben ondergaan.

 

Pas na de zondeval zagen de mensen dat ze naakt waren. Het zuivere zien wordt geslagen en getekend door het begeren en de wellust. De bom die het meest de vredige samenleving geweld aandoet, die mensenlevens plaagt en teistert, relaties ontwricht, is de sexbom geworden. Zelfs een bom die de schijn wekt, dat het te moeite waard is om er door geraakt te worden. Onder het motto: alles moet kunnen, brandt de ware en pure liefde op. Blijven mensen vaak achter, geslagen , getekend, in zak en as. Kuisheid, zuiverheid is van alle christelijke deugden de minst populaire. Als we al niet graag onzuiver water drinken of onzuiver voedsel eten, omdat het ons lichaam belast, waarom dan onzuiverheid in respect en liefde toegelaten?

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


11 Tegel Statie

 

ELFDE STATIE

 

Jezus wordt aan het kruis genageld

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Hij werd als crimineel beschouwd en daarom als een onmens aan het kruis genageld. De mens bij uitstek wordt ontmenselijkt en teruggebracht tot een ding.

 

Gij hebt Mij genageld aan het kruis, Ik wil nooit meer los van u. Voor altijd heb Ik, Jezus, mij verbonden met úw kruis, groot of klein. Van wieg tot graf wil Ik, de gezalfde des Heren, met u meetrekken.  Vreemd dat velen zo krampachtig en weerbarstig zich van Mij willen losrukken! Niets voor niets liet ik Mijn woord optekenen: los van mij kunt Gij niets..zoals de wijnrank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Of denkt ge in de schijnwereld, welke jullie bouwen, rust en vrede te kunnen scheppen, liefde en gerechtigheid? Wie God recht doet, zal ook de mensen recht doen, maar een gezegende wereld  begint niet met mensenrechten. Bidden we om de deugd van trouw aan het Nieuwe, altijddurende Verbond.

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


12 Tegel Statie

 

TWAALFDE STATIE

 

Jezus sterft aan het kruis

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Toen riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen leg ik heel mijn leven. Na deze woorden boog hij het hoofd en stierf. Iedereen sterft eens. Een christen staat door Jezus vaak oog in oog met het sterven als een volledige overgave aan God. Sterven is niet iets wat je overkomt, maar iets dat je zelf doet, aan de hand van Jezus je overgeven aan God de Vader.

 

De dood is niets, is maar één tel... maar de weg erheen is soms ellendig. We kennen allen mensen die ons ontvallen zijn. Mensen met een lange lijdensweg, pijnlijk, gepaard met eenzaamheid of moedeloosheid, opstandigheid of  verbittering. Zeker ook als uiterlijke  omstandigheden daar aanleiding toe geven: te jong naar menselijke maatstaf, ... of de wijze waarop iemand aan het einde kwam.

Maar de dood dient het leven. Zoals de geboorte van Christus ,God bij de mensen bracht, zo brengt de kruisdood van Christus de mensen bij God. Dit geheim is alleen te begrijpen door de goddelijke deugden, welke zijn: Geloof, Hoop en Liefde. Bidden we daarvoor.

Onze Vader...

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


13 Tegel Statie

 

DERTIENDE STATIE

 

Jezus wordt van het kruis afgenomen

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Maria ontvangt Jezus terug.  Dezelfde schoot die Hem eens heeft gebaard, is nu zijn rustplaats. Wat we zien is een terechtgestelde, die eindelijk van zijn lijden verlost is; wat we verwachten is zijn opstanding.

 

Wat denkt u gaat er om in Maria als zij haar kind terugkrijgt? Het drama is ten einde. Voor Jezus is het volbracht. Maar zij staat daar, moet verder. Echter, geen schreeuw van frustratie, geen bitter woord uit haar mond werd opgetekend. Is het berusting in het noodlot? Of is ze opnieuw : de Dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord? “Zie daar uw moeder” had Jezus op het laatst gezegd. Nemen we onze toevlucht tot haar, wetend dat niets deze Moeder ontgaat en ze altijd wil helpen. Dat we vertrouwvol met haar leren omgaan, alle dagen totdat ze ook ons leven aanneemt als wij gaan sterven. 

Wees Gegroet Maria...

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.


14 Tegel Statie

 

VEERTIENDE STATIE

 

Jezus wordt in het graf gelegd

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus rust in zijn graf, in afwachting van zijn opstanding.  God, onze Vader, zal woord houden en Hem door zijn Geest op de derde dag doen opstaan.  Wij allen zullen hem mogen volgen door dood naar verrijzenis.  In een lang proces nemen wij afscheid van onze dierbaren die ons voorgingen in de dood, soms gebroken door verdriet.  Maar het is geen afscheid voorgoed, want eens zullen wij allen opnieuw tot leven komen om voor altijd bij elkaar te zijn met de Heer in ons midden.

 

Mensen hebben wensen en verwachtingen ten aanzien van het leven. Ook dat ze graag oud willen worden. Natuurlijk als de volgende voorwaarden in gevuld zijn: geen ziekte, handicap of dementie, goede zorg en liefdevolle omgeving met veel begripvolle mensen.

En als we dan toch moeten sterven, dan liefst zonder pijn, zomaar, in de nacht, als een kaarsje.

Laten we niet met de dood bezig zijn, wetend dat deze toch komen zal. Maar dienen we het leven, dienen we de mensen in de wereld waarin we geplaatst zijn, en we zullen leven, eeuwig leven. Ziet, ik ben met u alle dagen, want ik heb de dood overwonnen. Bidden we voor hen die ons voorgingen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

 

Kruisweg 2012

EERSTE STATIE

Statie01 Small

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Wanneer iemand weigert zich door de waarheid te laten leiden, is hij uiteindelijk bereid om zelfs een onschuldig persoon tot de dood te veroordelen. De aanklagers voelen de zwakheid van Pilatus aan en zwichten daarom niet. Zij dringen aan voor het doodvonnis aan het kruis. Pilatus' pogingen tot zachtere maatregelen zijn van geen nut. Als Pilatus Jezus, gegeseld en met doornen gekroond, aan de menigte liet zien, lijkt het of hij naar woorden zocht zoekt waarmee hij hoopt de onverzoenlijkheid van het gepeupel te verzachten. Wijzend naar Jezus zegt hij: "Ecce Homo! Zie hier de Mens!" Maar het antwoord komt terug: "Kruisig Hem, kruisig Hem!" Pilatus probeert dan tijd te winnen: "Neemt gij Hem dan en kruisigt Hem, want ik vind geen schuld in Hem." Hij is steeds meer overtuigd dat de Aangeklaagde onschuldig is, maar dit is niet voldoende voor hem om te beslissen in het voordeel van Jezus.

Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid geleid tot lijden en dood. Het is altijd de onschuldige die de prijs betaalt van menselijke huichelarij. Dat ervoer u al in uw schooltijd. Als de dader van afkijken glashard ontkende, kreeg de ander de straf. Omwille van eigen nut en voordeel, liegen mensen, bedriegen of gebruiken de ander voor hun doel einden. Men speelt toneel of theater, niet alleen in de schouwburg, maar vele intermenselijke, politieke en maatschappelijke situaties. Om er zelf beter van te worden. Wie God niet wérkelijk eert, is snel slachtoffer van de leugen. Oude en recente misbruiken in de kerk laten dat pijnlijk zien. Dit is waarom Christus zo vurig bad voor al zijn volgelingen: Vader, "wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid." (Joh. 17,17).

Onze Vader ...

 


TWEEDE STATIE

 

Statie02 Small

Jezus neemt het kruis op Zijn schouders

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Het kruis stond symbool voor een schandelijke dood, bestemt voor de laagste klasse. Nu werd het kruis "een sleutel" ... Vanaf dit moment kan men, met behulp van déze sleutel, de deur openen naar het diepste mysterie van God. wie Christus leert kennen, leert God kennen; Doordat Christus het Kruis op zich nam én aannam, komt men te weten dat God liefde is, een liefde die alles verdraagt.

Maar God koos het Kruis. Voor de mens onbegrijpelijk. De mens kiest liever wat anders. Als je al geen dure inkopen kunt doen op de Tefaf, als je al geen relatie hebt in de showbiz van Hollywood , geen tweede huis in Mauritius dat je aanvliegt met een privéjet... je hebt nog zoveel wat je hartje kan begeren. hebt We hebben het ook nodig. Het leven is belastend, een beetje ontspanning en fun hoort erbij. Even de stress ontvluchten, spanningen achter je laten. Om het evenwicht te bewaren tussen werken en zorgen en de drang naar geluk en gezelligheid. Een kruis op nemen, tja als het moet, als het niet te vermijden is, er onbaatzuchtig zijn voor anderen, je inzetten voor iemand zonder dankjewe1, werken zonder geprezen te worden, Het levensteken dat Jezus geeft is niet even gaan shoppen in Jordanië, vakantie aan het meer van Tiberias, een huis bouwen in de oase van Jericho. Is al dat leuks verkeerd? Mag ik niets meer doen wat ook de moeite waard lijkt. Natuurlijk. Het kruis in ons leven komt toch wel. Wel zo verstandig om zich te oefenen in kleine kruisjes van elke dag .. Het kruisje als het teken van liefde zonder beperkingen. Opdat we klaar staan als ons iets zwaarders op ons pad wordt gelegd.

Onze Vader ...

 


DERDE STATIE

 

Statie03 Small

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus valt onder het Kruis. Dit zal drie keer gebeuren op het betrekkelijke korte stuk van de "via dolorosa". Uitputting doet Hem vallen. Zijn lichaam is bedekt met bloed van de geseling, Zijn hoofd is gekroond met doornen. Dit alles liet Zijn krachten wegvloeien. Dus valt Hij en het gewicht van het Kruis drukt Hem op de grond.

De soldaten die hem begeleidden, spoorden Hem aan met geschreeuw en slagen. Even later zet de stoet zich weer in beweging. Jezus valt en staat weer op. Op deze manier spreekt de Verlosser van de wereld op een woordloze manier iedereen aan die valt. Hij spoort hen aan weer op te staan. Wanneer viel ik als toeschouwer en hoorder van de kruisweg voor het laatst? Stond ik ook al weer op? Of ben ik in mijn hart blijven liggen, bedrukt door aanklacht, verwijt, ongemak of tegenvaller of teleurstelling.

Onze Vader ...

 


VIERDE STATIE

 

Statie04 Small

Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob en aan Zijn koning-schap zal nooit een einde komen." (Lc. l,30-33). Maria herinnerde zich deze woorden. Ze overwoog deze woorden vaak diep in haar hart. Toen zij haar Zoon op Zijn Kruisweg ontmoette, kwamen misschien juist deze woorden in haar gedachte. Met buitengewone kracht. "Hij zal regeren aan Zijn koningschap zal nooit een einde komen", had de hemelse boodschapper gezegd. Nu, terwijl ze kijkt naar haar Zoon die ter dood veroordeeld is, het Kruis dragend waarop Hij moest sterven, zou ze zich, heel menselijk, af kunnen vragen: Hoe kunnen deze woorden worden vervuld? Op welke manier zal Hij regeren over het Huis van David? En hoe kan het zijn dat aan Zijn koningschap geen einde komt? Menselijk gesproken zijn dit redelijke vragen.

Menig ouder, menig man of vrouw, menig bisschop, priester en gelovige zal verzuchten: Heer, wat een last. Alleen gelaten, belogen en vals aangeklaagd. Maar ook lijdend onder lasten welke anderen ons aandoen. Is het leven eenvoudig? Helemaal niet. Niet altijd in ieder geval. Meer zorgen dan een mens lief is. Wat staat niet onder druk. behalve de zorg voor de welvaartsmaatschappij en het behoud ervan?

Help ons, Maria, in het licht van het lijden, afwijzing en beproeving, hoelang en zwaar ook, nooit te twijfelen aan Gods liefde.

Wees Gegroet, Maria.

 


VIJFDE STATIE

 

Statie05 Small

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Zij dwongen Simon. De Romeinse soldaten deden dit omdat ze bang waren dat de Veroordeelde Man door uitputting niet in staat zou zijn het Kruis tot Golgotha te dragen. Dan zouden zij niet in staat zijn het vonnis tot kruisiging uit te voeren. Zij zochten iemand om het Kruis te helpen dragen. Hun oog viel op Simon. Zij dwongen hem het gewicht op zijn schouders te nemen. We kunnen ons voorstellen dat Simon dit niet wilde doen en bezwaar maakte. Het kruis dragen tezamen met een veroordeelde kon beschouwd worden als een weerzinwekkende daad voor de waardigheid van een vrij man. Alhoewel onwillig, nam Simon het Kruis op om Jezus te helpen.

Onder het gewicht van het Kruis verwelkomt Jezus de Cyreneer." Deze woorden geven ons een geheel ander inzicht: de Goddelijke Veroordeelde is iemand die min of meer "een geschenk maakt" van Zijn Kruis. Was Hij het niet die zei: "Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig." (Mt. 10,38). Simon krijgt een geschenk dat hij niet begreep totdat hij het aanpakte ... en stap voor stap uitpakte. Geen klacht of vloek kwam uit de mond van de man voor hem. Deze man voor hem was zo anders .. Uiteindelijk werd Simon er een "achtenswaardig" man door, die we in elke kruisweg weer ontmoeten. Je zult maar met Jezus in één adem genoemd worden ... als diens medewerker nog wel !!! Hoe snel zijn we niet geneigd onder lasten te zuchten en te lijden, ze uit de weg te gaan? Oorzaak? Een mens zoekt snel zichzelf en zijn gemak. Wie groot wil zijn, zei Jezus, moet dienaar worden. Bidden we bijzonder voor onze paus, de dienaar der dienaren.

Onze Vader ...

 


ZESDE STATIE

 

Statie06 Small

Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Veronica komt niet voor in de Evangeliën. Haar naam wordt niet genoemd, evenals de namen van de andere vrouwen die Jezus vergezelden. Het is daarom mogelijk dat de namen meer verwijzen naar wat de vrouwen deden. In feite, volgens de traditie, baande een vrouw op de weg naar Calvarië zich een weg tussen de soldaten die Jezus begeleidden, en veegde met een doek het zweet en bloed van het gezicht van de Heer. Dat gezicht liet een afdruk achter op het doek, een gelovig beeld, een "waar icoon". Een vera iconos, een waarachtig gelaat. Dit zou de reden worden voor de naam : Veronica. Als dit zo is draagt deze naam, die een herinnering oproept aan wat deze vrouw deed, de diepste waarheid over haar met zich mee.

De Verlosser van de wereld geeft Veronica een authentieke afbeelding van Zijn gezicht. Het doek waarop het gelaat van Christus gedrukt staat, wordt een boodschap voor ons. In zekere zin zegt het: Dit is hoe iedere daad van goedheid, elk gebaar van ware liefde aan ieders naaste, de gelijkenis met de Verlosser van de wereld versterkt in de persoon die zo handelt. Daden van liefde gaan niet voorbij. Elke daad van goedheid, van begrip, van dienstbetoon laat in het hart van de mens een onuitwisbare indruk achter en maakt ons meer gelijk aan de Ene die "zich van Zichzelf heeft ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen" (Fil. 2,7). Waarom is Christus zo onbekend in onze omliggende wereld? Omdat het onze omgeving ontbreekt aan mensen die christelijke persoonlijkheden zijn. Niet God laat de mens in de steek, de mens laat God in de steek.

Onze Vader ...

 


ZEVENDE STATIE

 

Statie07 Small

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"Doch ik - een worm en geen mens; spot der schare, veracht door het volk" (Ps. 22,7). Deze woorden van de Psalm komen in ons op als we Jezus voor de tweede keer op de grond zien vallen onder het Kruis. Hier, in het stof der aarde ligt de Veroordeelde. Verpletterd onder het gewicht van het Kruis. Zijn kracht vloeit steeds meer uit Hem weg. Maar met grote inspanning zal Hij weer opstaan en Zijn weg vervolgen.

Velen willen graag sterk zijn. Lichamelijke kracht welke verkregen wordt door sport en volharding. Kijken me maar naar sportscholen, waar menig zweetdruppeltje als trofee wordt ontvangen. Belangrijker is echter uitstraling, vinden velen. Dat je iemand bent, gezien mag worden. Schoonheid komt daar om de hoek. Ook daar heeft de mens veel voor over. van wekelijkse kapper, opmaakbeurt tot massage en beautysalons. Anderen zoeken de kracht in populariteit Sociale media zijn daarin een must. Vele vrienden en goed aangeschreven staan, scoren en gezocht worden. En als het leven zijn lasten over ons uitstrooit? Welke kracht is dan van belang? Een kracht welke onder lijkt te sneeuwen: nl. Geestkracht, mentale kracht, zielssterkte. Maar hoe maak ik me zulk een volharding eigen? Jezus zegt: Komt tot mij die belast en beladen zijt, ik zal u rust en verkwikking schenken! Mijn genade is u genoeg. Dat mensen weer Gods genade leren zoeken en mogen vinden in een waardige eucharistie, opgedragen door priesters die mannen zijn naar Gods Hart.

Onze Vader ...

 


ACHTSTE STATIE

 

Statie08 Small

Jezus spreekt tot de wenende vrouwen van Jeruzalem

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.

Weet dat er een tijd zal komen waarop men zeggen zal: 'Gelukkig de onvruchtbare, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed.' Dan zal men tot de bergen zeggen: 'Val op ons', en tot de heuvels: 'Bedekt ons.' Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?" (Lc. 23, 28 - 31)

Huil niet voor mij, maar voor jezelf en voor jullie kinderen. Op dat moment was het moeilijk te begrijpen wat de betekenis was van deze woorden. Kort daarvoor had Jezus geweend over Jeruzalem en het verschrikkelijke lot van de stad voorzegd. Nu lijkt het erop dat Hij opnieuw verwijst naar dat lot. Een trieste ondergang van een trotse stad welke zich voltrok in het jaar 70. Er werd heel wat geleden en geweend. De morele en godsdienstige houding kreeg haar antwoord. Wie zijn nu de beklagenswaardige? Uw antwoord zal zeker divers zijn. Voor de een zijn het de kinderen van gescheiden ouders. Voor anderen die vluchtelingen en hongerenden. Voor andere de christenen die worden vervolgd. Mensen die massaal ontslag krijgen. Een kind dat geen i-phone krijgt zoals de anderen al wel hebben zal zich beklagenswaardig voelen. Wat zegt Paulus ons: "Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen" (1 Kor. 15:19). Bidden we om geloof in het eeuwig leven.

Wees Gegroet, Maria.

 


NEGENDE STATIE

 

Statie09 Small

Jezus valt voor de derde keer onder het Kruis

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Opnieuw valt Christus ter aarde onder het gewicht van het Kruis. De mensen kijken toe, zich afvragend of Hij de kracht zal hebben}W nogmaals te gaan staan. Het lijkt erop dat Hij de weg niet ten einde kan gaan, dat Hij bezwijkt omdat alle inzet ten spijt, het verder gaan uitzichtloos is geworden ..

Wie kent dat gevoel niet. Je hebt alles gedaan, en je denkt: ik kom geen stap meer vooruit. En als extra pijnlijk: de omstanders zijn toeschouwers. Ze zien wat er gebeurt en doen niets, steken er geen hand naar uit. Je kunt als lokale kerk denken aan je tot drie keer afgewezen worden met een rechtvaardige eis voor het behoud van de jarenlange traditie om te kunnen parkeren. Maar deze gedachte doet tekort aan zo velen die echt in zorg en last leven. Zich alleen voelen, niet begrepen, verstoten, misacht. In huwelijk en gezin, maar ook in je gevecht met instanties die je echt pijn deden maar hun ongelijk niet zullen bekennen. Je zult er maar je zoon of dochter door verloren hebben. Uitzichtloosheid zet door, neerslachtigheid komt op. Ook Noach moest na de raaf nog twee keer een duif loslaten. Na de derde poging kwam er een groen twijgje: klein, maar net voldoende om te zeggen: er is toekomst. Dank zij Jezus was er toekomst voor Petrus na diens 3-voudige verraad. Ook wij moeten mensen van hoop zien te blijven. Dat we lange adem mogen hebben en vertrouwen dat God alles ten goede keert voor wie Hem liefhebben.

Onze Vader ...

TIENDE STATIE

Statie10 Small

Jezus wordt ontdaan van zijn kleren en krijgt gal en azijn te drinken

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Hij wilde geen bedwelming, waardoor Hij niet ten volle het lijden zou kunnen beleven. Hij wilde ten volle bewust zijn wanneer Hij zou Lijden onder het Kruis; volbrengen de missie die Hij van de Vader gekregen heeft. De soldaten, die de straf moesten uitvoeren, waren gewend bij de kruisiging, de veroordeelde te bedwelmen en zo buiten bewustzijn te brengen. Maar met Christus kon dit niet gebeuren. Jezus wist dat zijn dood aan het Kruis het zoenoffer moest zijn. Daarom wilde Hij bij bewustzijn blijven tot aan het einde. Wanneer Hij niet bij bewustzijn zou zijn, kon Hij niet in volle vrijheid, ten diepste het offer kunnen brengen. Hij moest op het Kruis komen om het offer van het Nieuwe Verbond te brengen.

Zijn geweten volgen en in vrijheid leven en kiezen: dat zijn de essentiële elementen van de menselijke handeling welke Jezus ons hier voor leeft. Juist dát wil de zogenaamd vrije wereld de christenheid ontnemen. Gewetens bezwaren stoppen waar de staat geen verlof meer geeft. Onder het motto van absolute vrijheid mag de gelovige zijn geweten nièt meenemen naar de werkplek. Hoe ver de christenvervolging hier al is zijn we ons niet of slecht ten delen bewust. De wereld heeft zoveel mogelijkheden om de wilskracht te verminderen en het geweten te sussen. Wat heroïne doet aan de verslaafde, doet evenzeer de Gods ontkenning: en we laten ons verdoven, zolang we maar bouwen op onze pleziertjes, groot en klein. Zelfs de legitieme mogelijkheden om de pijn te verzachten moet gedaan worden met respect voor de menselijke waardigheid. Bidden we dat onze mensenwereld ontwaakt uit de roes van blindheid en doofheid voor Gods Woord.

 


ELFDE STATIE

 

Statie11 Small

Jezus wordt aan het kruis genageld

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

De terechtstelling begint. De hamerslagen van de beulen slaan de handen en voeten van de Veroordeelde tegen het hout van het Kruis stuk. De nagels gaan met geweld door de polsen. Deze nagels zullen de veroordeelde man dragen, wanneer hij vol van de smarten van de zielenpijn hangt. In Zijn lichaam en in Zijn uiterst gevoelige ziel lijdt Christus meer dan woorden kunnen bevatten. Met Hem zijn twee echte criminelen gekruisigd, één aan Zijn rechterkant, één aan Zijn linkerkant. De woorden van de profeet zijn vervuld: "Hij werd geteld onder de moordenaars"

Verveeld duwde het joch de winkelwagen. Zijn moeder zocht het rek af, hij wilde verder. De heer voor hem en stil stond, kreeg een ferme duw tegen zijn rug. De boze blik en de verzuchting: kijk een beetje uit jongeman, raakte het kind van misschien 8 jaar niet. Hij staarde man aan, schraapte zijn keel en joeg een fluim naar de heer. "Rot op ouwe, je staat me in de weg". De aangesprokene en ik stonden als aan de grond genageld. Zoiets geloof je toch niet! Hoe vaak worden mensen zo niet vastgepind, door ongehoord gedrag, door ongekende beschuldigingen, door bittere verwijten, door leugen en laster, door de hardheid des harten. Je voelt je dan zwak, onmachtig, aangeslagen en ellendig. Je kunt geen kant op! Ja, een kant: welke een zwaktebod lijkt: je één weten met Jezus. Je hoeft het niet alleen te doen, samen er doorheen met Hem die zegt: Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Om kracht naar kuis voor alle mensen in erge nood, bidden we.

Onze Vader ...

 


TWAALFDE STATIE

 

Statie12 Small

Jezus sterft aan het Kruis

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Op het laatste moment van Zijn leven op aarde denkt Jezus aan de Vader. Vanaf dit moment zal het dialoog alleen zijn tussen de stervende Zoon en de Vader, Die Zijn offer van liefde aanvaardt. Omstreeks het negende uur roept Jezus: "Het is volbracht!" (Joh. 19,30). Nu is het werk van de Verlosser compleet. De zending waarvoor Hij op aarde kwam heeft zijn doel bereikt. De rest is aan de Vader: "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest"(Lc. 23,46). Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. "En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën .... ." (Mt. 27,51). Het oude verbond is voorbij, het nieuwe breekt door.

Wie nooit bij een stervende gestaan heeft, kent het leven niet. Hard, hartverscheurend. Dat is het toch vaak. Of te jong, of al zolang samen en dus vergroeid. Maar wat we voelen, is ons eigen leed, ons gemis, het gat dat gaat komen. Dat moeten we ook niet ontkennen want dat geeft een verkeerde kramp. Verdriet mogen we hebben. Maar wie gelooft in het thuiskomen gunt de ander die oversteek. Weet dat de dood maar een doorgang is, een doortocht, een stap uit de natuur en op weg naar de boven natuur waar Licht, geluk, rust, en vrede wacht: nooit meer lijden Zalig wie de dierbare en zichzelf in de handen van God weet te leggen. En in die God blijven we verenigd en een. Zalig zij die aan zichzelf sterven, voordat ze gestorven zijn. Zien we toe, elke dag te kunnen bidden, met overtuiging: in uw handen beveel ik mijn geest.

Wees Gegroet, Maria.

 


DERTIENDE STATIE

 

Statie13 Small

Jesus wordt van het Kruis gehaald en wordt aan Zijn Moeder gegeven

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

In de armen van Zijn Moeder hebben ze het levenloze lichaam van de Zoon gelegd. De Evangeliën zeggen niets over hetgeen zij toen voelde. Het is alsof de Evangelisten door deze stilte haar verdriet, haar gevoelens en haar herinneringen wensen te respecteren. Of dat zij zich eenvoudig niet in staat voelden dit uit te drukken. Die liefde werd geopenbaard in de stal van Bethlehem en werd op de proef gesteld bij de Opdracht van de Heer in de tempel. Het groeide naarmate Maria alles wat gebeurde in haar hart bewaarde en overwoog (zie Lc. 2,51). Nu moet deze intieme liefdesband veranderd worden in een eenheid die de grens tussen leven en dood overstijgt.

Overal ter wereld weten ouders wat het is om een kind te verliezen. Kinderen sterven door ziekten, door medische fouten, door zinloos geweld of tengevolge van zedenmisdrijf. elders in de wereld door oorlog en strijd, door honger. Daarnaast verliezen ouders hun kind. dat los van hen verder wil leven. Dezen hebben zich voor hun ouders levend begraven. En elk dood kind verduistert de toekomst... Geen uitzicht hebben, .. geeft gevoel van machteloosheid, boosheid en intens verdriet. Maria koestert haar dode Zoon, die van Godswege aan haar werd toevertrouwd. Het lijden is voorbij, haar medelijden gaat verder. Ook met ons en hen, die dóór het leven en in het leven geslagen zijn. Zij ontfermt zich over ons, slaat haar armen om ons heen. Moge de christenheid als geheel en ieder al individu haar toch meer als Moeder koesteren en aanroepen.

Onze Vader ...

 


VEERTIENDE STATIE

 

Statie14 Small

Jesus wordt in het graf gelegd

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Toen het avond geworden was, kwam een rijk man uit Arimatea, die Jozef heette; ook hij was leerling van Jezus geworden. Hij vervoegde zich bij Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus gaf toen het bevel om het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had laten uithouwen. Hij rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging weg. Maria van Magdala en de andere Maria waren daar tegenover het graf gaan zitten.

Hier eindigt het Kruis en het Heilig Graf wordt: het eerste Tabernakel. Wereldwijd vormen de tabernakels in onze kerken de belangrijkste plek van en in elk Godshuis. Kinderen wijzen we bij de voorbereiding op de Godslamp. Jezus woont daar, zeggen we soms, om iets te kunnen aanduiden. Jezus achter de steen, Jezus achter de gesloten deurtjes. Hij lijkt te zwijgen als het graf. Alleen wie Hem opzoekt zoals Maria Magdalena, om bij Hem te zijn, zal ervaren dat Hij ons bij name roept...als we onze naam niet horen roepen, is het niet stil genoeg in ons.

Onze Vader ...

Zoeken