Parochienieuws 27 mei - 1 juli 2017

 

Deken Bouman 25 jaar priester

Op 13 juni mag ik er stil bij staan, dat ik 25 jaar geleden priester werd gewijd. We zullen dit die dag niet uitgebreid vieren, omdat de viering voorzien is in combinatie met mijn Abrahamfeest op zondag 1 oktober, waarover te zijner tijd meer.

Wat bij deze keuze een rol speelt, is dat ik mijn diakenwijding als een veel grotere overgang heb ervaren dan mijn priesterwijding. Op 15 september 1990 was ik ’s morgens nog een studentje van 22 jaar: die zelfde dag was ik ’s avonds in Elsloo “Meneer Kapelaan”. Nu heb ik met dat “gemeneer” nooit zoveel gehad, maar het markeert wel de overgang. Voor de priesterwijding moest ik een jaar wachten tot mijn 24e levensjaar, zodat ik niet in 1991 met mijn klasgenoten (zoals prof. Rohling) maar met de volgende klas op 13 juni 1992 werd gewijd: voor de parochiegemeenschap was ik toen al helemaal ingeburgerd als kapelaan. Toch is een 25-jarig jubileum niet iets, om zomaar voorbij te laten gaan. Maar ik hoef daar niet te centraal te staan: wanneer het op 1 oktober lukt om er een mooi feest van gezamenlijkheid van de verschillende parochies van te maken, dan is dat voor mij het belangrijkst. Dat is het grootste cadeau! Wie toch even stil wil staan, is natuurlijk van harte welkom om op 13 juni om 9.00 uur de reguliere ochtendmis mee te vieren in de St. Pancratiuskerk. Maar breng of neem niets mee!

In Heerlen valt me sowieso op, dat mensen vaker de neiging hebben om bij een bezoek of een zelfs een ziekenzalving "iets" of “een envelop” te geven. Dit was in de jaren ’60 zinvol toen de priesters nog moesten leven van wat ze van de mensen kregen, maar wij krijgen nu een salaris. Ik voel me ongemakkelijk als mensen geld geven: het voelt voor mij net, alsof ik het erom doe: zelfs de schijn daarvan wil ik vermijden. Een deken krijgt exact evenveel als een kapelaan, en dat is goed, geen enkele gewijde priester komt ook maar iets tekort, de bisschop heeft een zorgplicht voor ons. Ons salaris is geen Balkenende, gelukkig niet, maar ik heb geen zorgen over een hypotheek of opgroeiende pubers. Maak dan liever wat over naar de parochie, want die financiën moet de gemeenschap samen dragen en die zijn in deze tijd zorgelijk genoeg!

Het waren 25 jaren in heel verschillende gemeenschappen waarmee ik onderweg mocht zijn; laten we 13 juni en meer nog op 1 oktober niet terugkijken, maar samen bidden en verbinden op weg naar de toekomst, die we met Gods zegen samen willen bouwen. Graag voel ik me daarbij gedragen door uw gebed.

Deken Bouman

 

Kapelaan Blom 5 jaar priester

Dit jaar, op vrijdag 2 juni, is het precies 5 jaar geleden dat ik tot priester ben gewijd. De parochies waar ik nu werkzaam ben, werden mijn eerste ervaringen als kapelaan. Bij de wijding heb ik een prentje laten maken met op de voorkant een afbeelding van 'Jezus, de Goede Herder'. Een beeldspraak die me eigenlijk steeds meer begint aan te spreken! Zoals een herder graag wil dat zijn schapen bij elkaar blijven; hoe kunnen wij als mensen groeien en meer en meer een gemeenschap vormen vanuit Gods liefde? Het werken aan onderlinge binding en ons laten inspireren door Jezus de Goede Herder die ons wil voor gaan in het leven, blijft een 'samen op weg gaan'. Hoe kunnen wij zelf een herder zijn? Zoals de Goede Herder op zoek gaat naar het verloren schaap; hoe kunnen wij als Kerk (en de Kerk, dat zijn wij samen!) meer zichtbaar worden in de maatschappij en zorg dragen voor mensen in nood. Heel dankbaar ben ik dat ik hierin mag groeien, mét de mensen samen die ik in de afgelopen jaren heb mogen ontmoeten!

Op vrijdag 2 juni om 09.00 uur zal ik de H. Mis celebreren in St. Pancratiuskerk. Er zal dan in alle eenvoud even stil worden gestaan bij het feit dat ik 5 jaar geleden de wijding mocht ontvangen. Een cadeau vraag ik niet. Het mooiste cadeau is om samen te blijven werken aan binding en met elkaar op weg gaan.

Kapelaan Rick Blom

 

Vooraankondiging mistijden vakantie

In de grote vakantie zullen er beperkte verschuivingen zijn in de mistijden, om een vakantie voor deken, kapelaan en assistenten mogelijk te maken. Dit alternatieve schema zal zes weken duren; na de vakantie zullen we weer terugvallen op het oude schema. In het najaar zal dan weer bekeken worden hoe we structureler met de mistijden omgaan.

Dit betekent voor de periode 23 juli-27 augustus dat verschillende kerken 2 weken lang “schuiven” van 10.00 uur naar 9.00 uur. De Mis van 9.00 zal een “leesmis” zijn, dus zonder zang of orgelspel, maar met preek. Concreet:

23 en 30 juli Molenberg: niet 10.00 uur maar 9.00 uur.

6 en 13 augustus Pancratius: niet 10.00 uur maar 9.00 uur.

20 en 27 augustus Welten: niet 10.00 uur maar 9.00 uur.

In al de zes weken schuift Parc Imstenrade van 11.15 naar 10.00 uur, mogelijk geworden dankzij Pater van Laarhoven die veel Missen op zich neemt, maar die alleen in Parc Imstenrade celebreert.

Dit schema betekent dat kapelaan en deken verschillende keren 3 Missen op zondag zullen hebben: zij hebben dit er graag voor over om voor de assistenten en elkaar vakantie mogelijk te maken.

Wij rekenen op uw begrip!

Kerkbestuur cluster Heerlen-Zuid

 

Sacramentsprocessie 18 juni 2017

Aansluitend aan de H. Mis van 10 uur vindt de jaarlijkse sacramentsprocessie plaats. De route is als volgt: Pancratiusplein, Akerstr., Dr. Poelstr., Tempsplein, Deken Nicolayestr., Hesseleplein, Schoolstr., Coriovallumstr, Raadhuisstr., Geleenstr., Pancratiusplein.

We hopen dat velen met ons zullen meelopen.

 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Pancratius stopt

Op 12 mei keken bestuur, leden, dirigent en organist van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor van de Pancratiusparochie elkaar op de feestdag van Pancratius diep in de ogen. Tijdens de jaarvergadering van het koor werd herhaald wat eerdere jaarvergaderingen al was gezegd: als het niet meer gaat, zeggen we het eerlijk tegen elkaar; dan blijven we niet krakend en zuchtend doorgaan, maar dan stoppen we als koor. Dat is geen gemakkelijke stap, want een koor ben je met elkaar; het is een vast patroon in je weekritme, vriendschappen zijn er ontstaan, lief en leed is gedeeld; stoppen voelt ook als een in-de-steek laten van de parochie. Het getuigt dus van kracht om te durven zeggen dat het niet meer gaat!

Het besluit is genomen dat het Gemengd Koor stopt, en daarmee ook de andere activiteiten onder de vlag van het koor zoals de gregoriaanse samenzanggroep in de Mis van 10.00 uur en het uitvaartkoor. Op 9 juli zingt het koor de laatste keer. Tot 9 juli gaat alles door zoals gebruikelijk; ondertussen zal het lokatiebestuur met de kerkmusici bezien hoe het nu verder moet met de kerkmuziek in de dekenale parochie.

We komen er nog op terug, maar nu alvast danken we bestuur, leden en musici voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid en hun kracht, om deze moeilijke beslissing te nemen. 

Zaterdag 27 mei

Zaterdag na 6de zondag Pasen

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Sjir Krutzen (10de jrd.); Overl. fam. Eurlings-Vrösch en Viehoff

 

Zondag 28 mei

Zevende Zondag van Pasen

1e Lezing: Hand. 1, 12-14

Evangelie: Joh. 17, 1-11a (A)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaanse samenzang

Alfons Graff; Luciano en Betsy Massaro-van Bergen, Remo Massaro, Gemma Massaro en grootouders Massaro-Sanavro

 

11.30 uur Bert Knoben,tuba

Pater Mil Steels en Jef Prevoo (jrd.) en voor de fam. Prevoo, Steels, Pierlé en Kubben; Annie Bertholet-Van Weersch; Emile en Claire Luijten-Winnekes

 

Maandag 29 mei

Maandag na 7de zondag Pasen

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Dinsdag 30 mei

Dinsdag na 7de zondag Pasen

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 31 mei

Bezoek v.d. H. Maagd Maria aan Elisabet

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Donderdag 1 juni

H. Justinus, martelaar

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 2 juni

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Echtp. Janssen-Cremers;Jo en Betie Lousberg-Hanneman, zoon Wim en fam.; Uit dankbaarheid t.g.v. wijdingsverjaardag

 

Zaterdag 3 juni

HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren

Theresiakapel

10.00 uur Wies Pieters (jrd.); Uit dankbaarheid bij het bereiken van een 87ste verjaardag; Bert Peters

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

 

H. Mis

Zondag 4 juni

Pinksterzondag

1e Lezing: Hand. 2, 1-11

Evangelie: Joh. 20, 19-23 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Ernest Lempers; Alfons Graff; Ine Aalberts namens St. Caeciliakoor

 

11.30 uur Citykoor

Annie Einerhand (jrd.); José Doveren-Einerhand; Wim Valkenburg; jrd. Mia Vijgen-Daemen en Aloys Vijgen

 

Maandag 5 juni

Pinkstermaandag

HH. Bonifatius

1e Lezing: Hand. 26, 19-23 (IV 226)

Evangelie: Joh. 10, 11-16 (IV 249)

Preek: Kapelaan Blom

 

11.30 uur Chrisko

Gedurende deze H. Mis zullen drie communicantjes hun Eerste H. Communie doen

H. Mis

 

Dinsdag 6 juni

Dinsdag in week 9

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Uit dankbaarheid v.w.g. een jarige; Harry Vencken

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 7 juni

Woensdag in week 9

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Dhr. Knoors; Hans Haemers en Dora Salimans

 

Donderdag 8 juni

Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 9 juni

Vrijdag in week 9

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Zaterdag 10 juni

Zaterdag in week 9

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 11 juni

H. Drie-Eenheid

1e Lezing: Ex. 34, 4b-6+8-9

Evangelie: Joh. 3, 16-18 (A)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Schola Cantorum

Alfons Graff

 

11.30 uur Samenzang

Wies Nijsten-Coenen (zesw.d.); Voor de zielerust van Ger Boss

 

Maandag 12 juni

Maandag in week 10

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Dinsdag 13 juni

H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Uit dankbaarheid t.g.v. wijdingsverjaardag

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 14 juni

H. Lidwina, maagd

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Dhr. Knoors

 

Donderdag 15 juni

Donderdag in week 10

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 16 juni

Vrijdag in week 10

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Zaterdag 17 juni

Zaterdag in week 10

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 18 juni

Sacramentszondag

met aansluitend processie

1e Lezing: Deut. 8, 2-3+14b-16a

Evangelie: Joh. 6, 51-58 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Overl. ouders Quanjel-Brouwers; Willy en Ria Gielgens-van Heumen; Wiel Leenders; Frans en Jo Bemelmans (jrd.); Alfons Graff; Wim Valkenburg; Annie Bertholet-van Weersch; Harrie Henderix v.w. vaderdag; Ben Steverink v.w. Dek. Kerkkoor

 

11.30 uur VERVALT!!

 

Maandag 19 juni

Maandag in week 11

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Uit dankbaarheid v.w. een trouwdag

 

Dinsdag 20 juni

Dinsdag in week 11

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 21 juni

H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Donderdag 22 juni

Donderdag in week 11

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 23 juni

H. Hart van Jezus

09.00 uur

Uit dankbaarheid voor mijn 90ste levensjaar; Voor alle zielen in het vagevuur

 

Zaterdag 24 juni

Geboorte van H. Johannes de Doper

Theresiakapel

10.00 uur

Frans Cremers; Theu Giesberts

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 25 juni

Twaalfde Zondag door het jaar

1e Lezing: Jer. 20, 10-13

Evangelie: Mt. 10, 26-33 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaanse samenzang

Emile en Claire Luijten-Winnekes; Alfons Graff

 

11.30 uur Samenzang

Diny Deloo-Vrouenraets; Mia Verhaegh-Scheeren; Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters

 

Maandag 26 juni

Maandag in week 12

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Dinsdag 27 juni

Dinsdag in week 12

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 28 juni

H. Ireneüs, bisschop en martelaar

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Donderdag 29 juni

HH. Petrus en Paulus, apostelen

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Frans Moonen en Gertrude Dreuw (jrd.)

 

Vrijdag 30 juni

Vrijdag in week 12

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Zaterdag 1 juli

Zaterdag in week 12

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis 

Gedoopt - gehuwd - overleden

HUWELIJK:

Op 9 juni 2017 zullen Martijn Sangen en Mandy Deitz, Honingmanstraat, in het oude kerkje in Eygelshoven

elkaar het ja-woord geven.

 

Op 1 juli zullen Nicole Raven en Tom van Nispen in de Pancratiuskerk elkaar het ja-woord geven.

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

19-04-2017 Rob Kerp, 79 jaar

23-04-2017 Mieke Karsten-Moureau, 81 jaar

01-05-2017 Wim van Turnhout, 67 jaar

02-05-2017 Pater Gène Quanjel S.C.J., 92 jaar

 


 

Overige bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 juli t/m 29 juli 2017: DINSDAG 20 JUNI

 

100 JAAR KERKELIJK ZANGKOOR St. Joseph

Het KERKELIJK ZANGKOOR ST JOSEPH HEERLERBAAN-WELTEN viert in 2017 het 100 jarig jubileum.

Het jubileumprogramma luidt als volgt:

21 mei 2017: Jubileum mis in de St Josephkerk Heerlerbaan. Aanvang 11.15 uur.

Uitgevoerd zal worden de Messe in C van Anton Bruckner m.m.v een ensemble van klarinetten en hoorns van Muziekvereniging TOG Welten

2 juli 2017: Korenmiddag in de St Martinuskerk van Welten, Aanvang 16.00 uur.

Na het muzikale programma dat tot ca. 17.30 uur zal duren is een ‘nazit’ in het gemeenschapshuis. Deelnemers:

Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten

Kerkkoor Harmonia Simpelveld

Mannenkoor David Simpelveld en Lauwerkrans Mechelen

Kerkkoor Schandelen

19 nov.2017: Caecilia mis in de kerk van Welten, aanvang 10.00 uur

Het programma is identiek als op 21 mei

10 dec.2017: Advents-kerstconcert in de St Josephkerk Heerlerbaan. Aanvang 14.30 uur tot ca. 16.00 uur m.m.v. koren Heerlerbaan en Koninklijke Harmonie Heerlen.

Verspreid over het jaar zullen gastkoren afzonderlijk de liturgie opluisteren in de kerken van Heerlerbaan en Welten, te weten:

Kamerkoor Phoenix op 11 juni in de St Josephkerk Heerlerbaan

Kerkelijk Zangkoor Huls/Simpelveld op 24 september in de St Martinuskerk Welten

Mannenkoor L’Esprit op 8 oktober in de St Martinuskerk Welten.

De datum van het Kerkelijk Zangkoor van Wijlre is nog niet bekend.

Bestuur Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten

 

Bereikbaarheid kerk tijdens de Zomerkermis

Van 16 juni t/m 21 juni 2017 vindt de zomerkermis plaats. Gedurende deze periode is de kerk alleen via het Pancratiusplein Noord (Schelmentoren) met de auto te bereiken.

 

Administratie begraafplaats Heerlerbaan

Per augustus is er iemand nodig, die de administratieve zorg voor de begraafplaats Heerlerbaan overneemt. Want er moet natuurlijk correct worden bijgehouden, wie in welk graf begraven ligt; als iemand sterft, moet duidelijk zijn of iemand in een graf kan worden bijgezet, of dat dit graf bijvoorbeeld al aan iemand anders is beloofd. Ook moet worden bijgehouden wanneer de grafrechten vervallen, zodat de nabestaanden tijdig gevraagd kan worden of men de rechten wil verlengen, of dat men het graf wil laten vervallen. Doordat deze en andere werkzaamheden door vrijwilligers worden gedaan, kunnen we de kosten beperkt en daarmee de laatste rustplaats betaalbaar houden.

Iemand die denkt hier iets te kunnen betekenen, kan dit laten weten aan het parochiekantoor van de Heerlerbaan of aan deken Bouman. Er kan dan een vrijblijvend gesprek volgen om te kijken wat de werkzaamheden precies inhouden en of er een match is. Natuurlijk staat het ook iedereen vrij om eens in het eigen netwerk rond te kijken voor wie dit misschien iets zou zijn!

Deken Bouman

 

Persbericht:Voettocht Assisi 2017

Franciscus blijft ‘hot’! Een bijzondere heilige. De beste manier om hem te leren kennen is misschien toch met de voeten in Umbrië waar hij zelf rondtrok. Tot op vandaag bewonen zijn broeders die plekken. Al vele jaren organiseer ik, zelf Franciscaan, met veel vreugde elk jaar weer een voettocht in het voetspoor van Franciscus van Assisi. Het is steeds weer opnieuw een verrassende ontmoeting met deze heraut van de vrede. Dit jaar is de tocht van 4 tot en met 18 juli. Er zijn 9 wandeldagen. We trekken van klooster naar klooster en leggen ongeveer 180 km af. Het is voor een geoefende wandelaar die niet bang is voor ‘back to basics’.

Voor meer informatie over deze tocht kunt u contact opnemen met kapelaan Blom, Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze tocht en franciscaan, te bereiken via de pastorie Edisonstraat 2 6224 GK Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 3634348 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zie ook www.franciscaansevoettochten.nl.

 

Bedevaart pater Karel

Op zaterdag 17 juni organiseren we wederom een bedevaart naar de geboorteplaats van pater Karel, Munstergeleen. Precies 10 jaar geleden werd deze 'pater met de zegenende handen' heilig verklaard. Om dit heuglijke feit te vieren willen we u uitnodigen om deel te nemen aan deze dag. Om 11 uur staat de H. Mis gepland in de Pater Karelkapel, gelegen aan de Pater Karelweg en wordt voorgegaan door kapelaan Blom. Een misintentie kunt u voorafgaand aan de H. Mis opgeven en kost 5 euro. Na de H. Mis is er koffie en thee. U kunt eventueel een eigen lunchpakket meenemen. Pater Martin is lid van de paters Passionisten en zal ons bijzonder welkom heten en middels een presentatie vertellen over het leven van pater Karel Houben. Voor degenen die met de fiets willen gaan: om 09.00 uur wordt verzameld bij de St. Josephkerk of bij de St. Pancratius. Van daaruit gaat de route naar de St. Martinus en begint, rond 09.15 uur, de gezamenlijke reis naar Munstergeleen. Geef u op bij het secretariaat van de parochie met vermelding van mailadres en/of telefoonnummer. Dan kunnen we u bereiken om de laatste informatie door te geven. Iedereen is welkom om op eigen gelegenheid naar Munstergeleen te komen. Geef u wel even op bij het secretariaat van de parochies zodat we het aantal deelnemers kunnen doorgeven in verband met het klaarzetten van koffie en thee.

 

Rondleidingen in de Pancratius

Iedere zaterdagmiddag is onze kerk van 13:00 tot 16:00 vrij toegankelijk voor bezoekers. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om zonder enige kosten (een gift mag altijd) hun enthousiasme en hun vakkennis over de Pancratius met iedereen te delen. Als u een paar minuten heeft of een enkele specifieke vraag, dan is dat prima; wilt u een uitgebreidere rondleiding, dan kan dat ook. Geeft u zelf aan wat u van hen verwacht!

 

83e Blindendag Sweikhuizen

Pater Lucianus, Conventueel, was een paar jaar na zijn priesterwijding (1906) – ten gevolge van een medische misgreep blind geworden. In mei 1929 kwam hij naar rector Raeven met het verzoek om jaarlijks de blinden van Limburg naar Sweikhuizen te laten komen. Aan dat verzoek werd voldaan. Bijgevolg zijn blinden en slechtzienden sedertdien met uitzondering van enkele jaren elk jaar rond het feest van de H. Odilia van Keulen naar Sweikhuizen gekomen. Na het overlijden van pater Lucianus nam pastoor Thissen en tegenwoordig het Odiliacomité, de voorbereidingen geheel op zich. Tegenwoordig arriveren de blinde en slechtziende pelgrims op het Odiliaplein, om dan gezamenlijk in processie naar de kerk te trekken.

Sedert jaren wordt er traditioneel een H. Mis opgedragen, die door de plaatselijke koren wordt opgeluisterd.

Aansluitend begeven de pelgrims zich naar het Rector Raevenhuis, waar aan allen door de gemeenschap van Sweikhuizen gratis een koffietafel wordt aangeboden. Vaak wordt die gezellige bijeenkomst door muziek opgeluisterd. 's Middags is er nog een Lof met oogzegening en verering van de relikwie van de H. Odilia. De blindendag wordt besloten met een tweede gratis onthaal in het gemeenschapshuis.

Dit jaar is de Blindendag op zaterdag 17 juni.

Programma Blindendag:

11.00 uur ontvangst pelgrims op het Odiliaplein, aansluitend processie naar de kerk waar een H. Mis wordt opgedragen

12.30 uur koffietafel

14.15 uur concert in de kerk

15.00 uur Plechtig lof met ogenzegening, aansluitend koffie/thee met Limburgse vlaai.

Informatie blindendag:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                   of tel.nr. 046-443.22.42

Aanmelding blindendag: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

 

Vieringen Pancratius via internet te volgen

U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen via onder: “Dienst Pancratius gemist”!

 

Parochiebladbezorgers

Wij zoeken dringend een parochiebladbezorger/bezorgster voor het bezorgen van het blad in de Residentie Putgraaf. U kunt u graag aanmelden op het secretariaat. Bij voorbaat onze dank!

 

Zoeken