Parochienieuws 27 mei - 1 juli 2017

 

Deken Bouman 25 jaar priester

Op 13 juni mag ik er stil bij staan, dat ik 25 jaar geleden priester werd gewijd. We zullen dit die dag niet uitgebreid vieren, omdat de viering voorzien is in combinatie met mijn Abrahamfeest op zondag 1 oktober, waarover te zijner tijd meer.

Wat bij deze keuze een rol speelt, is dat ik mijn diakenwijding als een veel grotere overgang heb ervaren dan mijn priesterwijding. Op 15 september 1990 was ik ’s morgens nog een studentje van 22 jaar: die zelfde dag was ik ’s avonds in Elsloo “Meneer Kapelaan”. Nu heb ik met dat “gemeneer” nooit zoveel gehad, maar het markeert wel de overgang. Voor de priesterwijding moest ik een jaar wachten tot mijn 24e levensjaar, zodat ik niet in 1991 met mijn klasgenoten (zoals prof. Rohling) maar met de volgende klas op 13 juni 1992 werd gewijd: voor de parochiegemeenschap was ik toen al helemaal ingeburgerd als kapelaan. Toch is een 25-jarig jubileum niet iets, om zomaar voorbij te laten gaan. Maar ik hoef daar niet te centraal te staan: wanneer het op 1 oktober lukt om er een mooi feest van gezamenlijkheid van de verschillende parochies van te maken, dan is dat voor mij het belangrijkst. Dat is het grootste cadeau! Wie toch even stil wil staan, is natuurlijk van harte welkom om op 13 juni om 9.00 uur de reguliere ochtendmis mee te vieren in de St. Pancratiuskerk. Maar breng of neem niets mee!

In Heerlen valt me sowieso op, dat mensen vaker de neiging hebben om bij een bezoek of een zelfs een ziekenzalving "iets" of “een envelop” te geven. Dit was in de jaren ’60 zinvol toen de priesters nog moesten leven van wat ze van de mensen kregen, maar wij krijgen nu een salaris. Ik voel me ongemakkelijk als mensen geld geven: het voelt voor mij net, alsof ik het erom doe: zelfs de schijn daarvan wil ik vermijden. Een deken krijgt exact evenveel als een kapelaan, en dat is goed, geen enkele gewijde priester komt ook maar iets tekort, de bisschop heeft een zorgplicht voor ons. Ons salaris is geen Balkenende, gelukkig niet, maar ik heb geen zorgen over een hypotheek of opgroeiende pubers. Maak dan liever wat over naar de parochie, want die financiën moet de gemeenschap samen dragen en die zijn in deze tijd zorgelijk genoeg!

Het waren 25 jaren in heel verschillende gemeenschappen waarmee ik onderweg mocht zijn; laten we 13 juni en meer nog op 1 oktober niet terugkijken, maar samen bidden en verbinden op weg naar de toekomst, die we met Gods zegen samen willen bouwen. Graag voel ik me daarbij gedragen door uw gebed.

Deken Bouman

 

Kapelaan Blom 5 jaar priester

Dit jaar, op vrijdag 2 juni, is het precies 5 jaar geleden dat ik tot priester ben gewijd. De parochies waar ik nu werkzaam ben, werden mijn eerste ervaringen als kapelaan. Bij de wijding heb ik een prentje laten maken met op de voorkant een afbeelding van 'Jezus, de Goede Herder'. Een beeldspraak die me eigenlijk steeds meer begint aan te spreken! Zoals een herder graag wil dat zijn schapen bij elkaar blijven; hoe kunnen wij als mensen groeien en meer en meer een gemeenschap vormen vanuit Gods liefde? Het werken aan onderlinge binding en ons laten inspireren door Jezus de Goede Herder die ons wil voor gaan in het leven, blijft een 'samen op weg gaan'. Hoe kunnen wij zelf een herder zijn? Zoals de Goede Herder op zoek gaat naar het verloren schaap; hoe kunnen wij als Kerk (en de Kerk, dat zijn wij samen!) meer zichtbaar worden in de maatschappij en zorg dragen voor mensen in nood. Heel dankbaar ben ik dat ik hierin mag groeien, mét de mensen samen die ik in de afgelopen jaren heb mogen ontmoeten!

Op vrijdag 2 juni om 09.00 uur zal ik de H. Mis celebreren in St. Pancratiuskerk. Er zal dan in alle eenvoud even stil worden gestaan bij het feit dat ik 5 jaar geleden de wijding mocht ontvangen. Een cadeau vraag ik niet. Het mooiste cadeau is om samen te blijven werken aan binding en met elkaar op weg gaan.

Kapelaan Rick Blom

 

Vooraankondiging mistijden vakantie

In de grote vakantie zullen er beperkte verschuivingen zijn in de mistijden, om een vakantie voor deken, kapelaan en assistenten mogelijk te maken. Dit alternatieve schema zal zes weken duren; na de vakantie zullen we weer terugvallen op het oude schema. In het najaar zal dan weer bekeken worden hoe we structureler met de mistijden omgaan.

Dit betekent voor de periode 23 juli-27 augustus dat verschillende kerken 2 weken lang “schuiven” van 10.00 uur naar 9.00 uur. De Mis van 9.00 zal een “leesmis” zijn, dus zonder zang of orgelspel, maar met preek. Concreet:

23 en 30 juli Molenberg: niet 10.00 uur maar 9.00 uur.

6 en 13 augustus Pancratius: niet 10.00 uur maar 9.00 uur.

20 en 27 augustus Welten: niet 10.00 uur maar 9.00 uur.

In al de zes weken schuift Parc Imstenrade van 11.15 naar 10.00 uur, mogelijk geworden dankzij Pater van Laarhoven die veel Missen op zich neemt, maar die alleen in Parc Imstenrade celebreert.

Dit schema betekent dat kapelaan en deken verschillende keren 3 Missen op zondag zullen hebben: zij hebben dit er graag voor over om voor de assistenten en elkaar vakantie mogelijk te maken.

Wij rekenen op uw begrip!

Kerkbestuur cluster Heerlen-Zuid

 

Sacramentsprocessie 18 juni 2017

Aansluitend aan de H. Mis van 10 uur vindt de jaarlijkse sacramentsprocessie plaats. De route is als volgt: Pancratiusplein, Akerstr., Dr. Poelstr., Tempsplein, Deken Nicolayestr., Hesseleplein, Schoolstr., Coriovallumstr, Raadhuisstr., Geleenstr., Pancratiusplein.

We hopen dat velen met ons zullen meelopen.

 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Pancratius stopt

Op 12 mei keken bestuur, leden, dirigent en organist van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor van de Pancratiusparochie elkaar op de feestdag van Pancratius diep in de ogen. Tijdens de jaarvergadering van het koor werd herhaald wat eerdere jaarvergaderingen al was gezegd: als het niet meer gaat, zeggen we het eerlijk tegen elkaar; dan blijven we niet krakend en zuchtend doorgaan, maar dan stoppen we als koor. Dat is geen gemakkelijke stap, want een koor ben je met elkaar; het is een vast patroon in je weekritme, vriendschappen zijn er ontstaan, lief en leed is gedeeld; stoppen voelt ook als een in-de-steek laten van de parochie. Het getuigt dus van kracht om te durven zeggen dat het niet meer gaat!

Het besluit is genomen dat het Gemengd Koor stopt, en daarmee ook de andere activiteiten onder de vlag van het koor zoals de gregoriaanse samenzanggroep in de Mis van 10.00 uur en het uitvaartkoor. Op 9 juli zingt het koor de laatste keer. Tot 9 juli gaat alles door zoals gebruikelijk; ondertussen zal het lokatiebestuur met de kerkmusici bezien hoe het nu verder moet met de kerkmuziek in de dekenale parochie.

We komen er nog op terug, maar nu alvast danken we bestuur, leden en musici voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid en hun kracht, om deze moeilijke beslissing te nemen.

Zoeken