Parochienieuws 31 oktober t/m 28 november 2015

Overige Bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 28 november t/m 19 december 2015: DONDERDAG 19 NOVEMBER

 

De kerkdiensten in december in de Pancratius met name.

Er wordt veel over gesproken, veel over ons uitgestort, en ook nu weet iedereen het allemaal altijd beter. Wat kan de kerk met haar diensten betekenen voor de mensen die haar wel nog willen bezoeken of raadplegen voor doop of uitvaart in de tijd dat de stad Heerlen de leiding rond het gebruik van het plein overlaat aan de mensen van FM?

Feiten zijn dat het plein elke dag van 18 t/m 24 december volstaat met duizenden mensen. Fietsen en autorijden kan niet. Afzettingen welke nodig zijn maken het betreden van de kerk nagenoeg onmogelijk, tenzij voor individuen. En als je al in de kerk komt speelt er “duidelijk” muziek in luide toonsoorten, dag en nacht. Niemand verbiedt ons natuurlijk om diensten te houden, maar feitelijk is dit onmogelijk. De opbouw van alles wat er gaat gebeuren begint rond 7/8/9/ december, aldus de ontvangen info tot op dit moment. Dat betekent dat we nog gewoon de ochtendmis kunnen houden. Vanaf het moment dat dit niet meer kan, wijken we uit naar de Putgraafkapel voor de mis om 09.00 uur. Dit is met zekerheid zo tussen de dagen 18 t/m 24 december. Dan zijn ook uitvaarten zeker onmogelijk te realiseren en mogelijk zal dat ook al eerder gaan gelden vanwege de onbereikbaarheid van plein en kerk. De missen in die periode vallen uit, ook in het weekend van 20 december. We adopteren dan geen kerk en verwijzen u naar de andere kerken. Intenties die men wil verplaatsen kan men opgeven. Anders lezen we de gevraagde intenties in de kerk van Welten, deel van onze federatie. Dit omdat de Anna kerk gebruik maakt van de kleine kapel ook in de weekenden.

Op Kerstavond zal het niet mogelijk zijn om avondmissen te houden omdat de afzettingen nog niet weg zijn, er veel volk op de been zal zijn en het verkeer nog geen ruimte laat u bij de kerk te laten komen. Voor de diensten van kerstavond wijken we uit naar de Anna kerk. We nemen ook “onze” mistijden mee: 19.00 uur en 21.00 uur. Kerstdag zijn we weer terug in de Pancratius om 10.00 uur en 11.30. Tweede kerstdag is de mis om 11.30 uur. En de Kerststal zal er staan. Die ook te bezichtigen valt op eerste en tweede kerstdagmiddagen m.m.v. de kerkgidsen.

Mochten er nog nieuwe inzichten komen, dan leest u dit in het volgende blad.

 

Allerzielen en Allerheiligen

Elk jaar herdenken we in onze parochie de dierbaren die overleden zijn en bidden we voor hen. Ieder verlies brengt verdriet met zich mee en we zeggen wel eens: ‘de tijd zal het slijten.’ Maar iemand vergeten doen we niet en verdriet zal niet weggaan; het zal op zijn duur een plaats moeten krijgen en we leren er mee om te gaan. Verdriet is de graadmeter dat ons vertelt hoeveel we van iemand hebben gehouden.

Iemand verliezen, met alle emoties die erbij horen; dat is niet gemakkelijk. Je hebt elkaar nodig om gedragen te worden en je gesteund te weten. De Kerk wil graag een boodschap meegeven die mensen hoop geeft. Een boodschap die een Blijde Boodschap is. De week voordat Jezus gaat lijden en sterven vieren we Palmzondag, waarbij men een gezegend palmtakje achter een kruisbeeld kan steken. Zomer en winter, een palmtak (in onze contreien een tak van de buxus) blijft altijd groen en verdort nooit. Het takje staat voor de horizon. Na lijden en dood verrijst Jezus. De Blijde Boodschap is dat God liefde is en dat het leven doorgaat bij Hem!

In de Allerzielenmis op zondag 1 november om 11.30 uur zullen we de overledenen van het afgelopen jaar met name noemen. Het is een manier om samen te komen én onze blik te richten op die horizon, voorbij ons aardse leven. Samen willen we bidden voor onze dierbaren, want ons gebed is voor hen de brug naar het eeuwige leven. Op die manier verlenen we nazorg.

Op maandag 2 november om 10.00 uur zal een plechtige Allerheiligenmis worden gevierd in de kerk hopend dat onze lieve doden ook al tot het hoogste der hemelen zijn doorgedrongen.

U bent allen welkom om met onze dierbare medemensen samen te bidden en zo voor elkaar een steun te zijn!

 

De Heilige man Job

Tijdens hun rondleidingen op zaterdagmiddag, staan onze gidsen gewoonlijk iets langer stil bij het beeld van Sint Job. Dit beeld is het grijze beeld in de noordelijke zijbeuk.

Waaraan heeft dat beeld deze bijzondere aandacht te danken?

In het begin van de 18e eeuw werd een beeld van de heilige man Job in de Pancratiuskerk opgesteld. Tot Job werd gebeden bij huidziekten en aangeroepen als beschermer tegen de pest. De verering van Job nam grote vormen aan. Er werden Sint Job bedevaarten gehouden. Veel bedevaartgangers kwamen van buiten het dorp Heerlen. Ja, er is zelfs een tijd lang een Sint Job markt gehouden. Speciaal voor paarden koeien en biggen.

Bij de vrede van Münster werd Heerlen, als generaliteitsland, toebedeeld aan de Republiek en al snel kwam de eerste Predikant naar Heerlen. De paar protestantse families die in Heerlen woonden, was die Sint Job verering een doorn in het oog. En in 1726 kregen zij het voor elkaar dat de Raad van State, de drossaard van Valkenburg opdracht gaf, hieraan een einde te maken. Alle heiligenbeelden moesten verwijderd worden. Ook de Job-markt en de Job-kermis werden verboden. Het oorspronkelijke Job-beeld verdween en is nooit teruggevonden. Het huidige beeld is dan ook een nieuw beeld en stamt van rond 1870. De Sint Job verering is echter nooit helemaal uit Heerlen verdwenen. In 1844 is er ook weer sprake van een Sint Jobmarkt op 10 mei. Deze markt heeft het uitgehouden tot in het begin van de jaren 1900.

In de tegenwoordige tijd, met zijn toename van melanoom (huidkanker), zou ook Job een goede bemiddelaar kunnen zijn. Wellicht verdient deze Heilige dan ook een prominentere plaats in onze Kerk, zodat ook voor hem een kaarsje gebrand kan worden.

Peter Schunck,

lid van het gidsengilde

 

Jubilarissen Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Zondag 22 november a.s. viert het Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia het jaarlijks Caeciliafeest. De hoogmis van 10.00 uur wordt opgeluisterd met een meerstemmige uitvoering.

Na afloop van de Eucharistieviering wordt het feest voortgezet in Hotel Van der Valk waar de huldiging van de jubilarissen plaatsvindt en de onderscheidingen van de Gregoriusvereniging worden uitgereikt. Jubilarissen zijn de dames Nel Boumans, 40 jaar, Laura Steverink, 40 jaar en Harrie Stevelmans, 40 jaar.

Wij danken de jubilarissen voor hun jarenlange inzet en hopen dat het koor ook in de nabije toekomst op hun stem mag rekenen.

 

Carnavalsmis 15 november

De zondag na de 11e van de 11e wordt traditioneel een openingsmis gevierd ter opening van het carnavalsseizoen. De Winkbülle hebben ook voor het komende seizoen een motto gekozen die luidt: 'Sjpas aa boad' dat aansluit bij het jubileum van Gilde Blauw Sjuut. Niemand mag buiten boord vallen. We mogen geen mensen buitensluiten. Ook dat sluit wel aan bij de boodschap die de Kerk ook wil brengen. Gods liefde wil zijn weg vinden naar elk mensenhart! Mensen kunnen het moeilijk hebben door welke omstandigheden ook. Dat gevoel met mensen delen die 'in hetzelfde schuitje' zitten kan een steun zijn! De jaarlijkse carnavalsmis vindt plaats op zondag 15 november om 11.30 uur. 

 

Vooraankondiging Rome 2016 - Heilig Jaar van Barmhartigheid

Rome is de bakermat van de westerse cultuur en het centrum van de Wereldkerk. Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid.

In dat kader vindt er volgend jaar november vanuit Limburg een bedevaart naar Rome plaats. Van 12 tot en met 17 november 2016 gaan bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong samen met iedereen die daar interesse in heeft op bedevaart naar de eeuwige Stad. Op het programma staan bezoeken aan de graven van Petrus en Paulus, aan de bisschopskerk van de paus en aan de belangrijkste Mariakerk ter wereld. Al deze basilieken kunnen betreden worden door de heilige deuren, die speciaal voor dit Heilig Jaar worden geopend. Daarnaast is er ook volop gelegenheid om de stad te leren kennen, kennis te maken met het Romeinse verleden en te genieten van de vele gezellige straatjes en terrasjes die Rome te bieden heeft. De prijs hiervoor is 839 euro, op basis van halfpension en 150 € bijbetaling voor een eenpersoonskamer.

De Dekenaten Heerlen en Kerkrade organiseren gezamenlijk een bus-bedevaart naar Rome en wel van 11 t/m 18 november 2016. Deze pelgrimstocht sluit aan bij de diocesane bedevaart van het bisdom naar Rome. De prijzen hiervan zijn nog niet bekend. Maar voor de groepsvorming is dit zeker niet verkeerd, omdat men toch in de drukte van Rome met kleinen groepen ook moet optrekken al was het maar voor de logistieke verplaatsing.

Meer info volgt zo spoedig mogelijk.

 

Vanuit overzee….oude brillen gevraagd

Een vaste bezoeker van onze kerkradio via de website van Pancratius volgt met vreugde de missen. Zelf afkomstig uit Heerlen verblijft hij al geruime tijd in Lombok, Indonesië. Hoewel het land voor bezoekers/vakantiegangers paradijselijke trekken zeker heeft, is het voor sommigen zeker geen paradijselijk leven. Dit meldt hij en is verheugd dat er bijvoorbeeld tandartsen komen uit ons land die komen helpen om uit overtuiging gebitten te behandelen. Want middelen ontbreken voor normaal onderhoud.

Vanuit deze toch grote eenvoud is er nood aan brillen. En John vraagt of we hier geen oude brillen kunnen verzamelen. Elke bril zal als een geschenk worden ontvangen. En uit die helpende handen van de tandartsen zouden ze die kunnen ontvangen omdat we ze aan hen mogen meegeven. Dus: als u zoiets hebt liggen, en u dacht toch al er niets mee te kunnen doen…misschien kunnen ze via uw kerk of pastorie verzameld worden.

 

Catechese met een nieuwe impuls

Als parochies willen we het komend jaar meer onze aandacht richten op catechese. Zonder nu al concreet iets te kúnnen zeggen, is het belangrijk eens stil te staan bij: 'wat is catechese eigenlijk?' De wat oudere mensen onder ons zullen ongetwijfeld meteen denken aan de catechismus. Binnen het vroegere schoolsysteem werd catechese (godsdienst) geleerd via 'vraag en antwoord'. Op zich was dit schoolse systeem niet verkeerd. De term zegt het al: op school werd je de leer van de Kerk bijgebracht. Immers, het gelovig en kerkelijk leven werd breed gedragen, thuis en bij elke vereniging! Catechese heeft uiteraard een hele ontwikkeling doorgemaakt. In de huidige tijd volstaat het schoolse systeem niet meer met louter 'vraag en antwoord'; alsof je rekenen of taal geeft. Catechese zal meer gericht moeten zijn op het bijbrengen van gelovig en kerkelijk leven zoals die vroeger (vanzelf) thuis werd meegegeven. Geloven, in die zin, is een werkwoord. Kijkend naar Jezus als ons voorbeeld en biddend zodat Hij de kracht geeft, wil catechese bewust maken hoe we in het leven staan, hoe we omgaan met situaties, wie we zijn, hoe we met elkaar omgaan. De bijbel geeft daarbij een enorme inspiratie aan levenslessen die zelfs voor een ongelovig iemand nog de moeite waard kan zijn! De grote kracht zal zitten in het feit dat we Zijn boodschap verstaan, zelf bevlogen zijn én de taal weten te spreken van deze tijd om dat over te brengen.

Catechese is ontdekken dat God liefde is en dat we van daaruit steeds meer groeien in naastenliefde. Alleen iets voor kinderen? Naast (andere) volwassenen, hopen we ook dat ouders zullen gaan inzien dat liefde meegeven, vanuit de bijbel bezien, een meerwaarde is in de opvoeding.

 

PANCRATIUS

Hier sta ik, als rots

van eeuwig vertrouwen

men kan op mij bouwen

gelovig zijn en trots

 

imposant, majestueus,

toch met open deuren

ik laat graag gebeuren

dat hier uit eigen keus

 

gebeden, stilgestaan

wordt bij wat er speelt,

sereen en onverdeeld

blikken vol liefde gaan

 

naar de man aan het kruis

van wie wij al verwachten,

met één enkele gedachte:

God, ik voel, hier ben ik thuis

 

©Kees Brandsen

Heerlen, 25 augustus 2015

 

Zoeken