Parochienieuws 28 februari - 3 april 2015

 

 

Vasten zeker?…Zeker vasten! Vast en zeker

 

Na de Aswoensdag begint een periode welke we nog steeds als vastentijd willen kennen. Liturgisch noemt men het veertigdagentijd. Maar als deze 40 dagen voorbij gaan zonder vasten, is het een gemiste kans. Er zijn vele vormen om zich iets te ontzeggen, niet alleen wat betreft eten en drinken en snoepen. Je kunt zeker vele dingen oppakken welke zinvol zijn om een mentaliteitsverandering te realiseren. Minder t.v. kijken om thuis meer vrij te zijn voor andere zaken. Waarbij je kunt denken aan meer klusjes oppakken, zaken afmaken die al begonnen zijn, meer toeleg op dienstbaarheid en hulpbetoon. Vriendelijkheid ten toon spreiden is evenzeer welkom als stoppen met overmatig roken of onzorgvuldig uitgave- c.q. koopgedrag.

Wie zich toelegt op vasten, komt er beter uit. Dat leren ons ook de diverse wijsheden en wetenswaardigheden m.b.t. onze gezondheid. Mag het ietsje minder zijn? Menigeen die erdoor méér met zichzelf in balans kwam, ook door het gezonder leef - en eetpatroon, voelt zich er wel bij. Waarbij het niet gaat om het afvallen op de eerste plaats, maar het kan een leuk neveneffect zijn. Belangrijker is dat een mens ook leert, dat het inspanning vraagt zich te beheersen en dat je door het volbrengen weer baas bent over je keuzes, je doen en laten. Het is eigenlijk een kwestie van meer-mens-worden.

Je leeft zélf en je laat je niet leven door alles wat tegelijk wel kan en aangeboden wordt. Het is makkelijk dit “vasten” weg te wuiven omdat de oorsprong van de vasten uit de religieuze wereld komt en we noemen ons niet religieus, niet kerkelijk. Maar is dit ook niet tevens beleven wat we zeggen met de uitdrukking: “Met het badwater het kind weggooien?”

Bewust leren leven….is het goede doen en de neiging of de bereidheid tot het minder fraaie te doen, leren loslaten. Menigeen las de opgetogen journalisten die met Kerstmis konden vertellen dat de paus de bisschoppen een spiegel voorhield van slecht en zwak gedrag, niet passend bij hun opdracht, roeping en zending. Gek dat niemand er ook in las, dat hij dit over hun hoofden heen aan alle mensen vertelt. Verderop laten we de paus graag aan het woord…

Maar nu laat ik de Apostel Paulus spreken in zijn brief aan de Romeinen: ”Broeders en zusters, ik vermaan u diegenen in het oog te houden die oorzaak zijn van allerlei tweedracht en ergernis, in strijd met de leer die u hebt ontvangen. Vermijd hen. Zulke mensen dienen niet Christus onze Heer, maar hun eigen buik, en ze misleiden argeloze mensen met hun vrome en mooiklinkende woorden. Ik ben gelukkig met uw gehoorzaamheid aan het evangelie, die algemeen bekend is; en zo zie ik u graag: volleerd in het goede, en niet ontvankelijk voor het kwaad. Dan zal de God van de vrede weldra de satan onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus zij met u.”

 

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen


 

Zoeken