Parochienieuws 30 augustus - 27 september 2014 - Overige bijdrage

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 27 september t/m 30 oktober : DONDERDAG 18 SEPTEMBER.

 

 

We onderzoeken..

De kans om een Alpha cursus te starten.

Deze cursus is al in de jaren '70 ontstaan in de Holy Trinity Brompton kerk in Londen. In de jaren '90 verspreidde de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa. Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha-cursussen wereldwijd in maarliefst 169 landen. Ruim 23 miljoen mensen volgden een Alpha-cursus. In Nederland is de cursus twintig jaar geleden geïntroduceerd. 210.000 Nederlanders deden de cursus.
De Alpha-cursus is iets voor u/ jou als u/je
...meer wilt weten over het christelijk geloof
...wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
...nieuwe mensen wilt ontmoeten
...je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen
Op de cursus worden vijftien verschillende thema's van het christelijk geloof besproken, zoals:

Is er meer?

Wie is Jezus?

Bidden: waarom en hoe?

Hoe relevant is het christelijk geloof?

Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. Lijkt het je wat?  Het priesterteam vindt het meer dan de moeite waard om dit aan te bieden. Maar we zijn nog in een “opstartfase”.  Daarvoor zijn we nog op zoek naar een geschikte locatie. Omdat er altijd met een maaltijd wordt begonnen gaat om over het hebben van een keuken, met minimaal één kok en een assistent/afwasser. Een eetplek voor 10 mensen, die zich in groepjes verdelen. Groepsleiders, die zorgen dat de uitwisseling over het aangereikte goed verloopt. Een gebedsgroep die op de achtergrond het welslagen van de cursus op zich neemt.  En natuurlijk deelnemers, die komen uit  mensen die soms, zelden  of niet in de kerk komen.
We onderzoeken met dit stukje of er belangstellenden zijn om gedurende 10 vonden wekelijks te laten leiden door informatie, contact en uitwisseling. Het is niet gebonden aan leeftijd. Wie ervoor voelt kan zich melden via de parochieadressen van de priesters, schriftelijk, telefonisch of via de mailadressen.

 

Open Monumentendagen


In het weekend van 13 en 14 september zal de kerk geopend zijn van 13.00-17.00 uur en kan u een rondleiding krijgen van één van onze gidsen.

 

De THERESIA-NOVEEN

 

Ook dit jaar wordt er in de Theresiakapel aan de Putgraaf in Heerlen weer de jaarlijkse Theresia-noveen gehouden. De eerste dag van de noveen zal 9 augustus zijn. De laatste dag is 4 oktober. Er zal getracht worden om zowel de eerste, als de laatste dag, muzikaal te omlijsten.

De Heilige Theresia van het Kind Jezus verwierf een overvloed aan genade in de Carmel. Zij leefde negen jaar in het Klooster, waar zij stierf op 30 september 1897. De Theresia-noveen is zeer krachtig.

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot het secretariaat van de "Stichting Kapel Putgraaf Heerlen", telefoon 045-5718339 (na 16:00 uur), e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Cursus over ‘Kerkvaders’ op Rolduc in het seizoen 2014/2015

 

Het cursusaanbod voor geïnteresseerden wordt ook in het seizoen 2014/2015 voortgezet. Nadat twee jaren de filosofie aan bod was, staat nu weer de theologie in het middelpunt. Vanaf 16 september 2014 wordt er een cursus over de ‘Kerkvaders’ gegeven. Deze term ‘kerkvaders’ doelt op christenen uit de eerste eeuwen die over hun geloof geschreven hebben. Hun geschriften zijn de oudst bewaarde geloofsgetuigenissen die we bezitten. Tegenwoordig is er een groeiende belangstelling voor deze werken die een originele manier zijn om het christelijke geloof te leren kennen en te verdiepen. Op het programma staan onder andere Ignatius van Antiochië (+ 110), de martelaar-filosoof Justinus (+165), St. Athanasius (+373) en uiteraard ook St. Augustinus (+430).

De inleider voor deze cursus is pastoor Dr. R. Achten uit Elsloo. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 september van 20.00 – 21.45 uur in de collegezaal ‘Megaron’ van het Grootseminarie Rolduc. De andere data tot Kerstmis zijn: 30-09; 14-10; 28-10; 11-11; 25-11; 09-12. Toegang en deelname is gratis; een kleine bijdrage in de kosten van de zaalhuur wordt niettemin op prijs gesteld.

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelding vindt u ook op de website: http://home.kpn.nl/snack035/fidelis/welkom.html of via Rolduc (D. Rohling): 045-5466822.

 

Zonnebloemnieuws

 

Zondag 14 september vieren wij met onze gasten ziekenzondag.Om 11.30 uur een mooie eucharistieviering met daarna aanbidding van het allerheiligste.De collecte na de hoogmis van 10.00 uur en de mis van 11.30 uur is bestemd voor onze Zonnebloem afdeling. Om onze activiteiten te kunnen organiseren is uw bijdrage heel erg welkom! Tevens willen wij ook nog aangeven dat mensen uit de binnenstad hartelijk welkom zijn als nieuwe gast. Voor eventuele deelname aan onze activiteiten of bezoek van een van onze vrijwilligers. De Zonnebloem vereniging bevordert de sociale samenhang: door het leveren van een positieve bijdrage, aan het leven van mensen die door ziekte,handicap of ouderdom in een sociaal isolement dreigen te raken. De wisselwerking verhoogt de kwaliteit van leven van beide groepen. Zowel van de gasten als ook van de vrijwilligers. U kunt zich als nieuwe gast opgeven bij Mevr. Piras, telefoonnr. 045-5420115.

Met vriendelijke groeten,

namens het vrijwilligersteam van de Zonnebloem afdeling, Pancratius/centrum,
Miep Willemsen, voorzitter.

 

Een bericht vanuit Douvenrade

 

Langs deze weg willen wij U informeren over de nieuwe activiteiten op Douvenrade. Douvenrade heeft geen zorgcentrum meer, deze zijn verhuisd. Wel bieden zij mooie aanleunwoningen die te huur zijn. Ook komen de dagactiviteiten iedere dag naar Douvenrade. Om deze bewoners een dagactiviteit met een leuk programma te bieden, zijn er allerlei activiteiten opgezet. Nu dachten wij, dit zou ook leuk zijn om als `externe belangstellenden` hieraan deel te nemen. U bent van harte welkom om eens binnen te lopen, voor informatie. Maar ook om de gezellige sfeer te proeven. Wat we u al kunnen laten weten is dat er een divers aanbod is.

Hopelijk mogen wij U bij ons begroeten, Wilma Schraven-Gloudemans, Activiteiten begeleidster, Douvenrade.

Tel. 045-4008003.

 

40 JAAR RAAD VAN KERKEN PARKSTAD

 

Op 24 december 1974 stapten drie heren naar de notaris voor de oprichting van de stichting Raad van Kerken in de regio Oostelijke Mijnstreek, gevestigd te Heerlen. Deze mensen van het eerste uur heetten Jochems, Heins en Pasman. In de door hen geformuleerde doelstelling lezen we begrippen als:

- in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van christenen

- geloof in de ene Heer

- gestalte geven aan samenwerking en eenheid van de kerken

- bezinning op vragen aangaande geloof en leven.

We zijn 40 jaar verder. De doelstellingen van toen staan nog altijd overeind. In de achter ons liggende periode hebben de oprichters en vele leden van de Raad die na hen kwamen, met meer of minder succes gehoor gegeven aan wat zij als hun oecumenische roeping verstaan. Jarenlang heeft het maandelijks oecumenische avondgebed daarin een belangrijke rol gespeeld. En niet te vergeten de gezamenlijke kerkdiensten o.a. in de gebedsweek voor de eenheid, initiatieven rond 4 en 5 mei en de Vredesweek, aandacht voor vluchtelingen en andere maatschappelijke thema’s, leerhuizen, excursies en landelijke ontmoetingen. Velen zullen zich de stiltekring nog herinneren en de jaarlijkse samenwerking met Amnesty International op de dag van de rechten van de mens. Toen het Missionair Centrum nog bestond, waren raadsleden ook daarmee verbonden. En tegenwoordig is er (weer) een nieuwsbrief.

Leden van de Raad hebben steeds een ambassadeursfunctie in hun eigen kerkelijke kring vervuld. Zij hebben een drive en verlangen ernaar dat anderen die met hen delen. Dat is de jaren door zo gebleven; voor oecumene is een lange adem nodig. 

40 jaar: een Bijbels getal. Jezus was veertig dagen in de woestijn; Israël beleefde in de woestijn een leerschool van 40 jaar – met hier en daar oases. Het zou zomaar kunnen, dat dit beeld mensen in onze regio, die wat op hebben met oecumene, aanspreekt. “Vier uw vierdagen”, zegt de Prediker. Met die Bijbelse  aansporing wil de huidige Raad van Kerken Parkstad graag ernst maken.

Dus zijn er plannen gemaakt voor de herfst van 2014. Feest en bezinning gaan hand in hand met  onderlinge verbondenheid.

De start is op een bijzondere datum: vrijdag 31 oktober: hervormingsdag. In 2014 zijn u en jullie op deze dag  van harte welkom bij een toneelvoorstelling die theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard heeft gemaakt over Maarten Luther. De titel is “Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther.” (zie ook www.keesvanderzwaard.nl).. Locatie Bernardinuscollege, Akerstraat 95; aanvang 20 uur. Na de voorstelling is er gelegenheid om met een drankje en in gezelschap van Kees van der Zwaard na te praten. Geen toegangsprijs; wel vrije gave na afloop.

Trouwens: mocht u eerder een gift willen geven om een en ander financieel te helpen realiseren, dan is het rekeningnummer: NL87 INGB 0003 7817 45 ten name van RvK OM, Illikhoven.

Een week later is het 7 november: de dag van St. Willibrord, de apostel van de Nederlanden. Een uitgelezen dag om de oecumene te vieren. We doen tijdens een gebedsdienst in de St. Martinuskerk in Welten, om 17.00 uur. Organist Rob Waltmans en enkele solistes hebben  inmiddels hun medewerking toegezegd.

Tijdens deze viering, waarin onder andere deken Van Galen zal voorgaan, zal een boekje, samengesteld ter gelegenheid van het jubileum, worden gepresenteerd. 

Tenslotte donderdag 11 december: de adventstijd is heel geschikt voor samenzang van bekende melodieën ter voorbereiding op het Kerstfeest, met medewerking van blazers van het leger des Heils. Komt u met velen naar de Pancratiuskerk? Aanvang 19.00 uur.

Daarover gaat u meer lezen in 2015. Eerst vieren wij die 40 jaar – vooral in dankbaarheid.

Doen u en jullie mee? Van harte welkom.

Namens de Raad van Kerken Parkstad,

ds. Sophie Bloemert www.raadvankerkenparkstad.nl

 

Lourdes Ziekentriduum Molenberg

 

Het Lourdes Ziekentriduum in de parochie Molenberg staat dit jaar in het teken van het jaar van de vreugde. Het thema sluit aan bij dat van het Zuid-Franse Bedevaartsoord zelf en luidt: Lourdes, de vreugde van de bekering! Van vrijdag 3 oktober tot en met zondag 5 oktober is er telkens – m.u.v. zondag – om 19.00 uur in de kerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd een H. Mis. Vrijdag 3 oktober is de opening met familiekoor Young Spirit en preekt de huidige hulpbisschop van Roermond, mgr. Everard de Jong. Zondag 5 oktober is om 10.00 uur een H. Mis, waarna ziekenzegening. Meer info: www.parochie-molenberg.nl

 

Oeral Kozakken koor


Op 11 oktober nemen de parochies van Heerlen -  Zuid hun vrijwilligers bij de hand, samen met het bisdom Roermond, waar het Kairos instituut dat mensen opleidt voor geschoold vrijwilligers werk in kerk en parochie. In de kerk van St. Joseph krijgen alle mensen, jong en oud, een aantal workshops aangeboden die informatief en leerrijk zijn.  Dit namiddag programma loopt over naar een dankjewel gebaar dat vooral bestaat in een concert door het Oeral Kozakken koor. Dit koor gaat terug op een oprichting in Rusland in 1591, kende een doorstart in 1924 in Parijs  en is sinds 1974 actief in Nederland.
Aangezien het aantal vrijwilligers niet de hele kerk zal vullen, geven we nu reeds de datum door voor dit concert dat in de Joseph gegeven zal worden. Voor de niet vrijwilligers wordt een bijdrage gevraagd van 12,50 €. Wie voor deze zang belangstelling heeft, kan de datum al vastleggen. Het koor zal zowel liturgische gezangen laten klinken als ook de gezangen van het volk in en voor het dagelijkse leven.

 

 

 

 

Zoeken