Parochienieuws 28 juni - 2 augustus2014

 

Als het leven ons ‘tekent’ … waar zoek ik steun?
 

Getekend door eigen zondigheid en door de invloed van de tijdsgeest, komen nog weinigen de liturgie vieren. Logisch dat we vele vervangende vormen zien komen. Want het is ons eigen dat we ons hart willen luchten, om wensen bekend te maken, om emoties te delen, om ons eensgezind te weten met lotgenoten, om iets te vieren. Want dat is toch de rol van bidden - alleen of met elkaar - tot God.

We kunnen denken aan de komst van de stille en witte marsen, met het leggen van bloemen en het zetten kaarsjes, liefst op de plaats van het onheil. Aan het tekenen van condoléance registers, via internet of in scholen of gemeentehuizen. We weten ook hoe op school er wordt gewerkt aan rouwverwerking als een drama zich daar afspeelde. En wat dacht u van de niet meer weg te denken iPhones in onze handen en hoe men heel de dag bezig is via whatsapp met uitwisselen van alles wat in ons opkomt of tot ons kwam. Met YouTube brengen we alles naar elkaar in beeld om je video's met vrienden, familie en de rest van de wereld te delen.

Oud en jong, we moeten zaken kwijt, iets een plaats geven, we wachten op antwoord, smeken om hulp, om meeleven.

Ik overweeg zelfs om die eindeloze commentaren van sporters en trainers daaronder te rangschikken. Reacties, die vaak hetzelfde zeggen, zoals we ooit bij de rozenkrans de Weesgegroeten reciteerden… Hoewel we weten wat er komen gaat, hangt menigeen aan de lippen om daaruit troost, hoop en bemoediging te horen. Juichten we vroeger thuis achter de buis, nu zoeken we pleinen op, trekken naar buiten na een (Oranje) overwinning en dragen vlaggen mee. Een processie van mensen die hun trots, vreugde en dank delen rond hun sterren.

Ook menig gesprek tussen mensen zou ik als vervangend gebed kunnen duiden. Iemand die iets heeft meegemaakt, onder de indruk is van iets of iemand, van pijn of vreugde, wil dat delen, moet het kwijt. Omdat we het niet meer tegen een hogere macht leren zeggen, zoeken we mensen op waarvan we vermoeden dat dit contact ons goed zal doen. Wie zijn of haar verhaal niet meer kwijt kan, omdat geen mens meer naar je omkijkt en luistert, weet zich eenzaam.

En aangezien we in snel groeiende mate toch niets meer verwachten van de dood dan het zwarte niets, zoeken we een leven op te bouwen om ‘de hemel op aarde’ te krijgen.

Een gelovige die nog weet wat bidden is (hoeft niet identiek te zijn helaas) vertelt de Heer van het Leven ook al deze dingen. Vaak alleen, maar ook weer samen in kerken en kapellen, op feestelijke dagen en rond droeve dagen zoals uitvaarten. God kan wel eens ver weg lijken, dus zoeken we de nabijheid van Maria, gebedje, kaarsje niet te vergeten, of schenken haar een bloemetje….

Wanneer u de gave bezit van het kunnen luisteren zult wel eens ervaren dat mensen aan stuk door aan het woord zijn geweest. Ze konden hun geest en hart luchten, vroegen nauwelijks om advies of een antwoord… en zeggen dankbaar dat het een fijn gesprek was… terwijl u zelf niets hebt hoeven te zeggen. Dit gesprek is net als het bidden: het verandert niet de situatie, maar de mens zelf die terecht kon bij een luisterend oor.

Wie nog bidden kan voelt zich door God gekend, bemint en gedragen en moet niet per sé nog alles kwijt aan derden, die ook belast en beladen door het leven stappen. Wie nog bidden kan, heeft al geborgenheid gevonden.

Vriendelijke groet,

deken Th.v. Galen

 

Diaconie in onze kerk

 

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de zeven werken van barmhartigheid.

Ook nu ondergaat de samenleving (of we het waarnemen of vaak ook niet) grote veranderingen. Zowel structureel en organisatorisch en het wordt ook steeds moeilijker voor allerlei organisaties om recht te blijven doen aan eigen missie en visie.

Veel sociaal maatschappelijke organisaties verdampen door marktwerking en verzakelijking. Er is vergrijzing en ontgroening en er is sprake van een veranderde vraag en inzet van de overheid op het vlak van welzijn en het sociale terrein.

De kerk kan en moet zich afvragen hoe ze een gezonde kerkgemeenschap kan zijn, die midden in de samenleving staat en dus gaat voor de evangelische opdracht. De kerk heeft contact met mensen in verenigingen en in maatschappelijke organisaties.

Wat betreft Limburg spelen er nog een paar specifieke problemen:

Enorme vergrijzing, dus ook terugloop uit de kerk. Daarnaast wenst het overheidsbeleid dat er burgerparticipatie gaat plaats vinden, dus de vraag naar een grotere inzet van mensen op persoonlijk en sociaal gebied neemt toe en verandering wet WMO.

Armoede en sociale uitsluiting. Heerlen staat in de top tien van de steden met de meeste armen , met name één ouder gezinnen.

Onze kerk zet zich in de regio al in op het vlak van diaconie:

In enkele parochies zetten diakens en kapelaan zich in voor de voedselbank.

In de Andreasparochie is er tijd en aandacht en zorg voor asielzoekers en maatschappelijk zwakken.

Chrisko is met een hele groep vrijwilligers actief, zoals een reis naar Lourdes met gehandicapten.

In de wijken van vooral Heerlen Noord, Hoensbroek en Brunssum is al jaren zeer actief de Stichting Wijkpastoraat.

Er is gestart met het project Hoop op Toekomst, vanuit een christelijk perspectief in de lokale samenleving van Heerlen materiële en immateriële hulp bieden aan mensen, gezinnen en kinderen  die in (acute) nood verkeren. Dit waar mogelijk in nauwe samenwerking met sociaal-maatschappelijke en kerkelijke organisaties in de gemeente Heerlen om zo kwetsbare medemensen weerbaarder te maken, zodat zij zelfstandig en binnen het eigen vermogen kunnen participeren in de samenleving.

In het kader van toekomstige ontwikkelingen en terugtredende overheid ontstaat er een grotere behoefte aan ondersteuning, zorg en vangnet. Een noodzaak om de uitdagingen waar we voor staan, lokaal op te pakken. Als mensen worden gestimuleerd, gefaciliteerd en worden uitgenodigd, ontstaat er beweging. Deze beweging is een kwestie van wederzijds vertrouwen en lange adem, daar willen we en spelen we als kerk een belangrijke rol in.

Moeder Theresa is een lichtend voorbeeld van diaconie in de samenleving, zoals ze zelf zei: ”Niet iedereen is in staat grootse dingen te doen, maar we kunnen allemaal kleine dingen doen met grote liefde”.                                                                                          

Deken van Galen

 

Vooraankondiging Alpha Cursus

In onze parochie zal het komende najaar een reeks bijeenkomsten gestart worden met als titel ‘Alpha’. Het is een eigentijdse 10-weken cyclus over de kernpunten van het geloof. Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken. Over de hele wereld volgden al 18 miljoen mensen de Alpha. Want iedereen kan meedoen: gelovig of niet gelovig, jong en wat ouder.

Waar gaat het over?

Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bidden? Wat doet de heilige Geest? Hoe lees je de Bijbel? Wat is de Kerk? Hoe kan je als christen leven? Waar ervaar je God?

“De cursus heeft mijn ogen geopend: geloven doe je niet alleen." (een deelnemer)

Een Alpha-bijeenkomst ziet er zo uit: Avondmaaltijd, inleiding, gespreksgroepen. Halverwege de cursus is er een extra bijeenkomst van één dag (overdag) of iets langer. De cursus wordt gratis aangeboden, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

"Ik ben dieper gaan nadenken over het geloof. Het onderlinge respect en vertrouwen was een heel mooie ervaring." (een deelnemer)

Nadere informatie volgt later in het jaar.

 

 


Zaterdag 28 juni

 

Zaterdag week 12

09.00 uur

Voor overl. moeder

10.00 uur Theresiakapel

Voor overl. echtgenote; Lieske Voncken

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 29 juni

HH. Petrus en Paulus

1e Lezing: Hand. 12, 1-11

Evangelie: Mt. 16, 13-19 (A)

 

10.00 uur Gregoriaans

Preek: Deken van Galen

Cor Slegtenhorst (jrd.); Grootouders Massaro-Sanavro, Luciano en Betsy Massaro-van Bergen, Gemma Massaro, Remo Massaro (jrd.)

 

11.30 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Preek: Prof. Stevens

Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters; Paul Haas; Gouden bruiloft echtpaar Wolters-Jansen

 

Maandag 30 juni

Maandag week 13

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 1 juli

(Orgelspel)

Dinsdag week 13

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Voor overl. echtgenote; Jan van Berkum

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 2 juli

Woensdag week 13

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 3 juli

H. Tomas, apostel

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 4 juli

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

Vrijdag week 13

09.00 uur

Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Uit dankbaarheid (Mevr. H.)

 

Zaterdag 5 juli

Zaterdag week 13

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Lieske Voncken

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 6 juli

Veertiende Zondag door het jaar

1e Lezing: Zach. 9, 9-10

Evangelie: Mt. 11, 25-30 (A)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers

 

11.30 uur Coro-Incanto

Charly Fisher

 

Maandag 7 juli

Maandag week 14

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 8 juli

(Orgelspel)

Dinsdag week 14

09.00 uur

Henk en John Logister

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 9 juli

HH. Martelaren van Gorcum

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 10 juli

Donderdag week 14

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Vrijdag 11 juli

H. Benedictus, abt, patroon van Europa

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 12 juli

Zaterdag week 14

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Lieske Voncken

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 13 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 55, 10-11

Evangelie: Mt. 13, 1-9 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

Hub Bosch (jrd.)

 

11.30 uur Bert Knoben-Tuba

Jos Schins (zesw.d.); Biep Stollman; Wiel Bosch

 

Maandag 14 juli

Maandag week 15

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 15 juli

(Orgelspel)

H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 16 juli

Woensdag week 15

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 17 juli

Donderdag week 15

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 18 juli

Vrijdag week 15

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 19 juli

Zaterdag week 15

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Voor overl. echtgenote; Lieske Voncken

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 20 juli

Zestiende Zondag door het jaar

1e Lezing:Wijsh. 12, 13+16-19

Evangelie: Mt. 13, 24-30 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

Overl. echtp. Norek-Janssen (jrd.)

 

11.30 uur Cantor

Jan Roumen en overl. ouders Roumen-Smeets (jrd.)

 

Maandag 21 juli

Maandag week 16

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 22 juli

(Orgelspel)

H. Maria Magdalena

09.00 uur

Frans Cremers

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 23 juli

H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa

09.00 uur

Voor overl. vader

 

Donderdag 24 juli

Donderdag week 16

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Vrijdag 25 juli

H. Jakobus, apostel

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 26 juli

HH. Joachim en Anna, ouders van H. Maagd Maria

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Lieske Voncken; Henk Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 27 juli

Zeventiende Zondag door het jaar

1e Lezing: 1 Kon. 3, 5+7-12

Evangelie: Mt. 13, 44-46 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

Fernardine Limpens (jrd.)

 

11.30 uur Volkszang

Marie-José Florie-Wolf (jrd.); Paul Haas

 

Maandag 28 juli

Maandag week 17

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 29 juli

(Orgelspel)

H. Marta

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 30 juli

Woensdag week 17

09.00 uur

Voor overl. broer

 

Donderdag 31 juli

H. Ignatius van Loyalo, priester

09.00 uur

Voor overl. moeder

 

Vrijdag 1 augustus

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop

09.00 uur

Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen

 

Zaterdag 2 augustus

Zaterdag week 17

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Lieske Voncken; Hub Hamers (wegens verjaardag)

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Blom

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. MisIN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

 

24-05-2014  Jos Schins, 88 jaar

30-05-2014  To Roumen-Oostwegel, 88 jaar

15-06-2014  Jeannette Pos-Verdonk, 90 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK GEHUWD:

 

30-05-2014  Patrick Kleikers en Nicole Steinbusch

31-05-2014  Mathijs Gabriëls en Anne Handels

14-06-2014  Mathias Gerards en Ginou Breukers

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 2 t/m 30 augustus : DONDERDAG 24 JULI

 


 

We zitten niet stil

Na de succesvolle verbouwing zijn we nog niet klaar met verbeteringen. In de Joseph parochie, onderdeel van onze federatie, staat in het winkelcentrum aan de Bautscherweg een kapel. Luistert naar de naam Vredeskapel maar met een duidelijke Mariale inslag.

De kapel is de gehele dag open en velen maken er dankbaar gebruik om een kaarsje op te steken.

Al geruime tijd was zichtbaar dat de tand des tijds daar ook zijn sporen heeft nagelaten.

Aan de buitenkant werken we aan een betere toegankelijkheid voor mensen met o.a. een rollator. Binnen gaan of zijn mensen aan de slag van SRAL (stichting restauratie atelier Maastricht) die eerder al zeer verdienstelijk hun kennis en vaardigheid bewezen in de St. Pancratius en St.Martinus (Welten).

De kapel is weer heel apart door de tekeningen van Gene Eggen. Zoon Coen Eggen stuurde ons nog foto’s waardoor het werken nog vergemakkelijkt wordt.

Omdat we onverwacht worden geconfronteerd met enige losse ondergrond welke weer specifieke kennis vereist, is het tijdspad even onduidelijk maar de opzet was dat er vanaf 16 juni gewerkt werd. Als u dit leest is er al resultaat. Als u toch eens in de buurt bent, leuk detail om te weten dat ook daar een mooi stukje typisch Limburgse Kunst aanwezig is. 

 

De THERESIA-NOVEEN

Ook dit jaar wordt er in de Theresiakapel aan de Putgraaf in Heerlen weer de jaarlijkse Theresia-noveen gehouden. De eerste dag van de noveen zal 9 augustus zijn. De laatste dag is 4 oktober. Er zal getracht worden om zowel de eerste, als de laatste dag, muzikaal te omlijsten.

De Heilige Theresia van het Kind Jezus verwierf een overvloed aan genade in de Carmel. Zij leefde negen jaar in het Klooster, waar zij stierf op 30 september 1897.

De Theresia-noveen is zeer krachtig.

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot het secretariaat van de "Stichting Kapel Putgraaf Heerlen", telefoon 045-5718339 (na 16:00 uur), e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Turkije West-Anatolië: Een bijbelse tocht ‘in de voetsporen van Paulus en Johannes’

7 april t/m 16 april 2015

De apostelen Paulus en Johannes hebben het betoverende Turkije al lang geleden ontdekt: Paulus tijdens zijn zendingsreizen en Johannes schreef er zijn brieven aan zeven gemeenten in Klein Azië. Niet voor niets is Turkije dé bakermat van het Christendom. Tijdens deze rondreis herleeft u het verleden en treedt u in de voetsporen van deze twee apostelen. Maak kennis met de antieke wereld van Pergamon en Efese en ervaar de imponerende natuur in Pamukkale. Ook maakt u een unieke en indrukwekkende dagtocht naar het Griekse eiland Patmos, het Jeruzalem van de Egeïsche Zee, waar Johannes zijn Openbaringen ontving.

Kortom een bijbelse ervaring!

Net als de Israël reis maken we deze tocht met medewerking van S&S reizen in Voerendaal. Wie belangstelling heeft kan de folder voor deze 10daagse tocht opvragen op het secretariaat van de Pancratius.

Als niets hindert om mee te kunnen zal de deken de reis begeleiden en het op zich nemen dat de beide apostelen “tot leven” komen.

Op dit moment staat de deelnameprijs p.p. op 1390 euro op basis van 2-persoonskamer. Voorwaarde om de prijs laag te houden is dat we met minimaal 35 mensen op weg gaan.

 

BEDEVAART BANNEUX

Het Legioen van Maria Bisdom Roermond organiseert  de jaarlijkse dagbedevaart naar Banneux  op zaterdag 30 augustus 2014. We gaan samen biddend op weg : om zegen te vragen voor onze persoonlijke intenties: de Paus, bisschoppen, priesters en diakens etc., voor onze parochies, voor onze kinderen en hun gezinnen, voor de vrede enz. enz.

Ook om te danken voor de verkregen verhoringen van het afgelopen jaar. Ieder voelt zich daar gedragen door de nabijheid van Maria.

Het thema van dit jaar luidt:

“Ze is zo mooi, de schoonheid van ons geloof.”

Pelgrims die in de laatste 3 jaar zijn mee geweest, ontvangen een brief met aanmeldingsformulier. Ook als u geen uitnodiging krijgt kunt u zich bij ons aansluiten, U bent van harte welkom.

Er wordt een poster opgehangen in de kerk.

Aanmeldingsformulieren en Inlichtingen ; op ons parochiekantoor Welterkerkstraat 3, Welten-Heerlen op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Uiterlijke inschrijfdatum is 7 augustus 2014.

De kosten zijn euro 19,50 voor volwassenen en euro 10,00 voor kinderen tot 10 jaar.

Deze Bedevaart wordt georganiseerd in samenwerking met :

Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten Maastricht, tel; 043  321 57 15 (S.v.p. bij betaling vermelden: bedevaart Banneux, Legioen van Maria).

 

Filmavond over twee heilige pausen

Dit jaar, op zondag 27 april, heeft paus Franciscus twee pausen heilig verklaard: paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II. De eerste paus regeerde maar kort, van 1958 - 1963. Toch heeft hij een grote stempel gedrukt door het bijeenroepen van het Tweede Vaticaans Concilie. De tweede paus is een van de langst regerende pausen in de geschiedenis, maar liefst 27 jaar van 1978 - 2005. Over beide pausen zijn ook twee prachtige speelfilms gemaakt. Dit jaar een goede reden om deze samen te bekijken en twee filmavonden te organiseren.

Op maandag 14 juli zullen we de speelfilm draaien over het leven van paus Johannes XXIII - The good pope. En op maandag 11 augustus draaien we de film over het leven van paus Johannes Paulus II - Karol, the man who became pope; het leven van student tot aan de pauskeuze. U bent van harte welkom in de St. Elisabethkapel om 18.30 uur. Er worden geen kosten gevraagd en een kop koffie wordt in de pauze aangeboden.

Hopelijk treffen we elkaar op een van deze filmavonden. Geef even door aan uw parochie of u komt; dat is altijd handig voor het koffiezetten.

Kapelaan Blom

 

Zoeken