parochienieuws 4 mei - 2 juni 2013

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 juni t/m 30 juni: WOENSDAG 22 MEI

 

Kerkdiensten via Internet
U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Meimaand = Mariamaand
De maand mei is voor kerkbetrokken mensen toch ook een Maria maand. Binnen onze federatie is er elke donderdag om 19.00 uur een Mis in de Vredeskapel aan de Bautscherweg.
Binnen ons dekenaat wordt aan de bijna 375 jaar oude kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel in Leenhof dan dagelijks de eucharistie opgedragen. Voor de openingsviering wordt elk jaar een bijzondere hoofdcelebrant uitgenodigd. Dit jaar is dat hulpbisschop De Jong. De viering wordt muzikaal begeleid door de bekende zangeres Wendy Kockelkoren en toetsenist Falco Borsboom. De openingsmis begin om 19.00 uur aan de Leenderkapel. Vervolgens is er de hele maand mei dagelijks een viering aan de kapel. Op weekdagen is dat ’s avonds om 19.00 uur. Op zaterdagen ’s ochtends om 8.30 uur en op zon- en feestdagen ’s middags om 17.00 uur. Een kwartier voorafgaand aan elke viering wordt de rozenkrans gebeden.
De kapel dateert al van de tijd tussen 1637 en 1647 en werd gebouwd in opdracht van Baron Frederik van Schaesberg, waarschijnlijk na het overlijden van zijn eerste vrouw, Fernanda Wachtendonck. Sinds 22 mei 1938 werd de kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel. Gevelstenen buiten en binnen getuigen daar nog van. De kapel is sinds die tijd een bedevaartsoord.
Op maandag 27 mei om 19 uur wijdt de deken tijdens de mis in Leenhof ook dit jaar het dekenaat toe aan de Onbevlekte Moeder van de Heer.

Op 28 mei is er een kans om met kap. Blom op bedevaart te gaan naar Kevelaer. Voor deze dagtocht kunt u zich opgeven bij het secretariaat.

In het kader van het jaar van het geloof geven we het estafettestokje over: De vrolijke prediker

Prediker, wat een ellendig Bijbelboek. Met veel gezwoeg heb ik het helemaal doorgeworsteld. Het is niet bepaald gezellige literatuur. Zeker niet als je net je eerste baan hebt en druk bezig bent met een zware avondstudie.
De schrijver begint meteen goed: alles is ijdelheid (Pr1:2). Of lucht en leegte, zoals het in de nieuwe Bijbelvertaling staat. Werken, genieten en zelfs streven naar wijsheid levert volgens de auteur niets op. Waarom zou je nog gaan studeren, solliciteren en wat van het leven maken? Direct na prediker ging ik verder met hooglied. Dat Bijbelboek las ik in één keer uit. Zo maakte het depressief makende prediker plaats voor de schoonheid van de liefde. Dat paste natuurlijk beter bij mijn levensfase.
Nu, ruim twintig jaar later, heb ik leeftijd dat ik net als prediker voor het eerst wat kan terugblikken. Ik zie weer mijn jeugdige ambities. Werk, opleiding en levensdoelen. Het is totaal anders gelopen dan ik had gedroomd. Het is niet alleen mijn autisme dat mij zoveel problemen heeft bezorgd. Net zoveel desillusies heb ik gekregen door na te streven wat prediker als ijdel beschouwd. Blijkbaar had ik zijn waarschuwingen niet begrepen. Die onuitroeibare ijdelheid is volgens mij een oorzaak van de huidige economische crises. Want hoe zou je anders het blinde streven naar meer en het binnenhalen van superbonussen kunnen omschrijven? Het gaat te ver om hier in dit artikel verder over uit te weiden. Toch voor mij is duidelijk geworden dat prediker geen zwartkijker is maar iemand die tot inzicht is gekomen.
Desondanks is het nog steeds niet mijn favoriete schrijver. Het is eerder dat ik de diepere wijsheid ben gaan waarderen. Wijsheid komt met de jaren en dat is met dit boek zeker het geval. Toch had ik het boek al lang terzijde geschoven als hij niet tot een inspirerende slotsom was gekomen:
Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten, drinken en genieten van wat hij met zijn zwoegen heeft bereikt, is dat zeker een gave van God. (prediker 3 : 12 + 13, Willibordvertaling)
Ik moest juist aan deze Bijbeltekst denken toen ik telefonisch door de redactie werd benaderd om dit artikel te schrijven. Op dat moment had ik mijn clownspak al aan en stond ik punt om naar het carnavalgedruis te gaan. Ik weet dat je daar als goed protestant niet mag vertonen. Het feest staat immers haaks op de calvinistische soberheid. Maar gezien het oecumenische karakter van deze artikelreeks leek me deze uitspatting wel te rechtvaardigen. Dit Bijbelcitaat heb ik als motto meegenomen naar de carnaval. Het is ook een mooie tekst voor tijdens de vakantie. Vrolijk heb ik meegezongen, alles gegeten van poefelen tot friet zoervleesj en het bier heb ik ook niet laten staan. Het schrijven van dit artikel werd zo een waar feestje. Op weg naar huis ontstond het volgende gedicht:
Ik zie de ontelbare sterren schitteren aan het eindeloze firmament. Hoe ijdel is het om die schoonheid te proberen te doorgronden?
Op straat zie ik de confetti verwaaien in de wind, kleurrijk en reeds vergeten. Is dat niet het lot van ons allen?
De stilte van de avond brengt mij thuis. Als ik terug denk aan het feest, hoor ik mijn hart God loven voor Zijn rijke gave.

Erik Bastiaan – Net

De ontmoeting rond de persoon van Maria

Het was en is mogelijk nog altijd het eerste wat er in de katholieke kerk geroepen wordt als het gaat over hetgeen de protestantse kerken niet kennen: hoe dat de catholica het leven van Maria oppakt. En eigenlijk gaat het dan vooral om de devotie, lijkt me.
Want de Schriftwoorden welke van haar en rond haar zijn en welke op haar betrekking hebben in het Oude Testament staan ons aller ter beschikking.
Zelf vond ik de avond met ds. Van Es en de samengekomen belangstellenden heel verbroederend en verrijkend. Er werd zoveel moois en goeds naar voor gebracht dat ik zeker geen dogmatische reden hoefde te houden. Wat ik in de mij gegeven tijd probeerde was het duidelijk maken dat we haar allereerst als sterke persoonlijkheid moeten leren zien. Iemand die gelooft en vanuit het geloof antwoord geeft op alles van het leven dat ook wij tegenkomen. Daarmee is ze eigenlijk een prima coach, deze dochter, moeder, echtgenote en weduwe. Een vrouw die met volle overgave haar leven leefde, bezield en trouw, dapper en volhardend. Die de vreugde van mensen zag rond haar kind, maar ook de diepste afwijzing en walging welke ze Hem toonden. En dan niet wanhopen, ondanks alle zorg en verdriet. Hoe waar was het Schriftwoord van Simeon geweest over het zwaard dat haar ziel zou doorboren. En leren we niet veel van mensen als we aan hun zijde mogen meewandelen?
Het leek me ook goed eens uit te leggen hoe dat met dat rozenkransgebed zit.
Over de oorsprong, welke te maken had niet alleen met visioenen van religieuze mensen die de rozenkrans uit de hemel aangereikt kregen. Want de mensen van weleer leefden makkelijk en veelvuldig vlak bij abdijen. Ze konden bij de abdij in de buurt wonen en werken (land met name). Mensen kregen deels mee wat de bezoekers kwamen vertellen en men genoot de bescherming en van de kunde van de monniken en broeders. En niet te vergeten: men bad met hen de getijden mee, de 150 psalmen.
Toen het werk nieuwe en intensievere dimensies ging aannemen en men vaker bij het gebed afwezig was, groeide de gebedssnoer, met 50 kralen, het rozenhoedje. De rozenkrans bidden behelst dan 3 maal de 50…dus verwijzend naar de 150 psalmen. Om er een meditatie van te maken voegde men bij elk “tientje” geheimen toe, en om de 10 wees-gegroeten een onze vader.
Ze wisten de mensen van weleer zich toch verbonden met de geestelijke centra, en leefde men naast het werk, ook een leven van gebed. 
En dat in de geest van iemand die niet anders had gedaan: Ze leefde vanuit Gods aanwezigheid. Maria, als schakel ons gegeven om Gods Zoon te ontvangen, is zelf schakel voor ons, om met God te leren leven. In de vreugde, in het lijden en in de hoop op een gezegende toekomst, waar we als verlosten, als kinderen van het eeuwig (PAAS)licht mogen verblijven.

Processie 2 juni
Op 2 juni vindt de processie plaats na de H. Mis van 10 uur.

Orgelconcerten St. Pancratius op iedere 1e dinsdag van de maand van 13.00 uur – 13.30 uur

7 mei:             Jo Loupen
4 juni:             Jos Vanhommerig
2 juli:              Jo Loupen
6 augustus      Rob Waltmans
3 september    Jo Louppen
1 oktober        Jo Louppen
5 november     Hans Heykers
3 december    Jo Louppen

Pinksternoveen tot de H. Geest

Vanaf 10 mei, de dag na Hemelvaart tot Pinksteren, zal in onze kerk na de H. Missen het Noveengebed tot de H.  Geest gebeden worden. U vindt de tekst hieronder:
Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden;
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten 
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer. Amen. 

Zoeken