Parochienieuws 28 januari - 4 maart 2012

Kerkbijdrage

Daar het bijna onmogelijk is om u persoonlijk te bedanken, willen wij via ons kerkblad, u bedanken voor uw kerkbijdrage van het afgelopen jaar. Uw steun was en blijft van groot belang om onze kerk in stand te houden.

Blasiuszegen

Op vrijdag 3 februari vieren wij de gedachtenis van de H. Blasius. Na de H. Mis en ook in het weekend kunt u deze zegen ontvangen

Collecte Opala

Het weekend voor Kerstmis mocht de Stichting Opala de jaarlijkse kerkdeurcollecte houden in de Pancratiuskerk. Het stemt ons tot dankbaarheid dat de opbrengst die van vorig jaar overtrof: €445,55.
De missionarissen die door de stichting worden ondersteund kunnen, lijkt mij, gerust zijn: het thuisfront hier in Nederland vergeet hen en de hen toevertrouwden niet.

Hartelijk dank ook in hun naam,
Han Vonhögen, voorzitter.

Heerlens trots…

Waarschijnlijk wordt er geen club zo vaak gevraagd op haar opwachting te maken dan de Stadschutterij St. Sebastianus. Of het bij de dodenherdenking is, de intocht van Sinterklaas of bij processie: voor deze leden zijn er op jaarbasis heel veel uittredingen, d.w.z. dat men ze graag present ziet.
Zoals zo vele verenigingen kampen ook zij met de bezetting. Niet dat de dames en heren minder trots zijn op hun uniform en hun taak en doelstelling. Maar het oogt anders of je met een kleine compagnie binnen- en voorbij trekt of dat het groepje steeds kleiner wordt.
Ook hier geldt: zolang ze er zijn is het heel vanzelfsprekend. Pas als ze niet maar marcheren, zeggen we: och, wat is dat nou toch!
Behalve de representatie bij vele gelegenheden, is en blijft het een historisch instituut, dat rond schietboom en muziek jaarlijks vele bijeenkomsten kent.
Bekijk eens hun website…..en wie weet of er aanmeldingen komen. www.stadsschutterij-heerlen.nl

VOOR   DE   GOEDE   ORDE   !!!!

In de Adventsboodschap van onze bisschop Mgr. Fr. Wiertz roept hij ons gelovigen op om concreet en zichtbaar te getuigen van ons geloof en blijven zoeken naar een zichtbare plaats in de samenleving in een tijd van vervreemding van of onbekendheid met het katholieke geloof.
Namens het kerkbestuur wil ik U het volgende voorleggen ook ter verduidelijking van verschenen persberichten. Inzake de volgende kwestie.
Ongetwijfeld weet U nog dat het terrein naast de kerk, afgescheiden was middels een slagboom. Van dit terrein maakte de kerk gebruik als parkeerplaats voor dienst-doenden in het kerkgebouw. Gedacht wordt hier o.a. een aantal met de auto komende vrijwilligers werkzaam in onze kerk, de bloemist, mensen belast met onderhoud, leveranciers, koor- en concertleden met instrumenten en apparatuur, de koster. Enfin allemaal mensen , gebruik makend van de dienstgang naar de sacristie, die het functioneren van de kerk mogelijk maken. Kapelaan Beijk heeft inmiddels een vrijwel algehele ontheffing gekregen.
Na de herindeling van het Pancratiusplein in 2008/2009 werd het parkeren op dit terrein niet meer toegestaan. Gesprekken met de Gemeente hebben tot nu toe geen positief resultaat opgeleverd. Daar het parkeren voor het functioneren van de kerk van vitaal belang is, werd een rechtsgang onvermijdelijk. Een door de rechtbank, tot twee keer toe, bevolen comparitie van partijen om door onderling gesprek in aanwezigheid van een rechter te komen tot een charmanter oplossing als rechtspraak waarbij de Gemeente Heerlen en het Kerkbestuur St. Pancratius voor een rechtbank tegenover elkaar staan, heeft niet geleid tot teruggave van onze parkeerplaatsen.
Het kerkbestuur is ervan overtuigd dat er ook juridische gronden zijn, m.n. dat hier sprake is van een ontstaan recht van erfdienstbaarheid van gebruik
Toch heeft de rechtsgang voor het kerkbestuur primair geen voorkeur gehad ook al vanwege de tijdslopende en geldverslindende rechtsgang om onze parkeerplaatsen terug te krijgen. Het kerkbestuur heeft dan ook besloten nu de leden van de Heerlense gemeenteraad op hun “ziel te trappen” door een brief te schrijven aan ieder gemeente-raadslid. De gemeenteraad is immers het hoogste beslissings-bevoegde orgaan binnen de gemeente en is o.a. belast om het College van Burgemeester en Wethouders te controleren op de uitvoering van besluiten en of de wensen en meningen van de burgers worden betrokken en behartigd. Deze raad wordt gekozen door ons burgers. Met deze brief wordt een dringend beroep gedaan op leden van de gemeenteraad om in meerderheid de politieke moed op te brengen het college van B & W te doen beslissen het opgelegde parkeerverbod op bedoeld terrein terug te draaien en zo het functioneren van de dekenale Pancratiuskerk ook in de toekomst te waarborgen. Deze brief wordt momenteel behandeld in een raadscommissie, waarin het kerkbestuur spreektijd zal krijgen.
In deze brief heeft het kerkbestuur de kwestie voorgelegd en argumenten aangevoerd waarom de parkeerplaats tussen het kerkgebouw en Oppidom van vitaal belang is voor het functioneren van de kerk zoals:
De monumentale en culturele waarde van de Pancratiuskerk ook voor de gemeente Heerlen en het gebruik van afbeelding van de Pancrtatiuskerk in vele gemeentelijke promotie en presentatie;
De inzet in goede harmonie tussen Gemeentebestuur en Kerkbestuur St. Pancratius, ieder op haar manier, tot welzijn van de Heerlense kerkgemeenschap;
Als Godshuis voor een substantieel deel van de Heerlense gemeenschap met eveneens een duidelijke streekfunctie voor bezoekers aan de kerkdiensten vanuit buiten Heerlen.
Het kerkbestuur informeert U hiermede over een actueel probleem en roept U allen op onze geloofsgetuigenis te blijven uitdragen door ook en waar mogelijk druk uit te oefenen op onze volksvertegenwoordigers in het gemeentelijk orgaan door hen te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook jegens de katholieke kerkgemeenschap in haar gemeente.

Het Kerkbestuur

Federatie

Bestuurlijk zijn de parochies van Andreas, Jozef, Martinus en Pancratius per 1 januari samen gegaan.
Met het oog op de toekomst zullen we steeds meer met alle parochies samenwerken, op bestuurlijk vlak allereerst.
Steeds meer zal zich uitwijzen hoe we niet alleen afhankelijk zijn van onze eigen situatie maar we beseffen dat we afhankelijk zijn wat er elders in het bisdom gebeurt.
Om het besef te laten groeien dat kerken hun priesters delen, geven we soms al een inkijkje van wat er elders dan de eigen parochie geschiedt. En dus ook waar de priesters zich over mogen buigen. Zo ziet u het lijstje met de overledenen groeien. We besteden niet alleen aandacht aan de uitvaarten in één kerk.
Zo ook past ons een lijst met overzichten van missen in federatie en clusterkerken die zich daarin actief opstellen. De kerk aan de Laanderstraat wilde zich daar niet bij aansluiten, mocht u hen missen in het overzicht.

 

 

Pancratius

Martinus

Jozef

Andreas

Moeder Anna

Elisabethkapel

Theresiakapel

Zondag

10.00

11.30

10.00

11.15

10.00

11.30

10.00

 

 

Maandag

09.00

 

 

 

18.30

 

 

 

Dinsdag

09.00

19.00

 

19.00

 

 

 

 

Woensdag

09.00

09.00

 

 

18.30

 

 

 

Donderdag

09.00

 

19.00

19.00

 

 

 

 

Vrijdag

09.00

 

 

 

18.30

 

 

 

Zaterdag

09.00

18.30

 

19.00

 

19.00

 

 

18.00

 

10.00

 

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..
Neem contact met ons op via: 045-5717282

Mijmeringen van een kapelaan

Vrijwilligers in de kerk

Voor de opbouw van een geloofsgemeenschap heb je niet alleen de inzet van vrijwilligers nodig maar vooral hun inspiratie. Het vrijwilligerswerk heeft een dienende rol om het beleid van de parochie te helpen ontwikkelen en te verwezenlijken. Daar is overleg en samenwerking voor nodig tussen de priesters onderling en de vrijwilligers. Niet alleen over wat en hoe je dat doet, maar de uitdaging ligt juist in het waartoe. Parochie en vrijwilliger richten zich dan op de zending van de kerk om de Blijde Boodschap te beleven en uit te dragen in woorden en daden. De bezieling van de parochie en de bezieling van haar vrijwilligers komt van Iemand die buiten hen staat: die komt van Jezus Christus die de weg naar het echte leven is.
Dat zijn grote woorden in vergelijking met wat je mensen hoort zeggen, waarom ze vrijwilligerswerk in de kerk doen: ‘Ik vind het fijn; ik vind het mooi werk; ik doe graag iets voor anderen; ik vind het leuk; ik voel me verbonden met andere mensen; het hoort er gewoon bij; ik doe iets voor Jezus Christus; voor God’. Hoe eenvoudig ze er ook woorden aan geven – ze zijn ervan overtuigd dat ze met zinnige dingen bezig zijn. Hierin zou de kracht van het kerkelijke vrijwilligerswerk wel eens verborgen kunnen liggen. In de geloofsgemeenschap kun je de verbinding leren leggen tussen wat echt leven is en de Blijde Boodschap over de weg van de liefde zoals Jezus die is gegaan. Daarom een welgemeend dank-u-wel naar al onze vrijwilligers!
Vrijwilliger zijn in je parochie kan je persoonlijke relatie met God verdiepen. Het kan een steun zijn om de gaven die ieder persoonlijk van de Heilige Geest ontvangt, in en vanuit de parochie in te zetten ten bate van de wereld, waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt. Het kan je persoonlijk en samen helpen op de weg van zinvol leven.

Kapelaan Beijk

Zoeken