Parochienieuws Maart 2011 - Andere bijdragen

Openingstijden Secretariaat

Het secretariaat (Pancratiusstraat 21) is open op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Kerkhof Akerstraat open
Met ingang van 1 maart mogen we weer op dit prachtige stadskerkhof mensen begraven. Men maakt er plekken voor urnbijzetting! Men gaat er zelfs bankjes zetten om er een rustplek van te maken bij hen die op weg zijn gegaan naar de plaats van de eeuwige rust. Na veel wikken en wegen rond de kerkhoven is de raad dan toch aan de wens van velen tegemoet gekomen: de doden horen immers dicht bij ons. Op het moment dat we u dit laten weten is nog niet bekend hoe we dit moment samen met de gemeente kunnen onderlijnen. Er is van de wethouder N. Aarts de uitdrukkelijke wens neergelegd om dit te doen, samen met de Pancratiuskerk en met de mensen die zich als comité voor deze heropening hebben ingezet. Onder aanvoering van Roel Leers verflauwde de aandacht voor deze hartenwens van velen niet op het politiek toneel. Op zondag 13 of zondag 20 maart zouden we na de Mis van 11.30 vanuit de kerk naar deze prachtige dodenakker trekken voor een openingsmoment. Maar om dat zeker te weten moeten we u verwijzen naar berichtgeving daarover in de lokale media. Daarin zult u ook dan meer vinden over de nieuwe tarieven welke dit gemeentekerkhof gaat hanteren. Wel is het zo dat vanaf dit jaar op dit kerkhof een Allerzielenbijeenkomst zal zijn vanuit de Pancratius. Het gedenken van de doden van het voorbije jaar gebeurt dan in een middagplechtigheid in de kerk, waarna we naar dit kerkhof gaan voor de zegening der graven.

 

Bijbelstudie

Het belangrijkste boek voor een christen is ongetwijfeld de bijbel! Velen beamen dit, maar weten vaak geen weg met de teksten. Anderen horen dat zeggen, maar zijn zo onbekend met het boek dat ze er ook niets in (kunnen) zien. Voor een gelovige kijk op het leven en de dingen van de wereld is kennis en begrip van de teksten onmisbaar. Ze zijn uitgangspunt van de verkondiging. In de kerkelijke liturgie nemen de lezingen uit de heilige Schrift dan ook een belangrijke plaats in. Het boek is het kanaal waarlangs het Woord van God tot ons gesproken wordt. Het zijn niet zomaar woorden die lange tijd eens zijn opgeschreven, maar woorden die ons tot op de dag van vandaag zouden mogen raken. Het zijn Woorden van Leven. Ze mogen voor ons een richtsnoer zijn of worden voor het leven van elke dag. Al een aantal jaren kende ons parochie cluster zuid een Bijbelstudie. Ook dit jaar zal dit plaatsvinden, nu onder leiding van Rick Blom, pastoraal medewerker/seminarist. De komende bijeenkomsten zullen in het teken staan van de synoptici. Dit zijn de drie evangelies volgens Marcus, Mattheüs en Lucas. Zij vertonen alle drie een sterke overeenkomst die we nader zullen gaan bekijken. 
Op elke 3e maandag van de maand komen we bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie te Heerlerbaan. De avond zal van 19:30 tot 21:30 uur duren. Tussendoor is er tijd voor een kop koffie en aan het eind van de avond zal er nog een kort moment van gebed zijn. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! U kunt zich opgeven op de pastorie van de St. Josephparochie via tel: 045-5413896 ofwel via e-mail: rickblom7@hotmail. com

Data van de bijeenkomsten: 21 maart - 18 april - 16 mei - 20 juni

 

Veel nieuwe activiteiten bij ’t Gilde Heerlen

Het Gilde is er op gericht mensen vitaal te houden door het aanbieden van activiteiten die uitnodigen tot kennisverrijking en creativiteit. Deze activiteiten vinden plaats in kleine groepen waardoor ook het sociaal contact een belangrijk element is. Het bruist bij het Gilde Heerlen. Er zijn momenteel een aantal interessante nieuwe activiteiten in voorbereiding waarvoor belangstellenden zich kunnen melden. Nog even het principe van het Gilde: het Gilde organiseert activiteiten, veelal cursussen of lezingen, waarbij vrijwilligers hun kennis,kunde en ervaring overdragen aan belangstellenden. De kosten van deelname zijn beperkt in vergelijking met professionele aanbieders omdat wij werken op kostprijsbasis. Er hoeft niets verdiend te worden. Ook als u voor uw organisatie een cursus-activiteit georganiseerd wil hebben kunt u terecht bij het Gilde. In dit nieuwe kalenderjaar zijn de volgende nieuwe activiteiten/cursussen in het aanbod opgenomen: Bloemschikken - Kunstschilderen voor beginners - Wat is filosofie? - Lezingencyclus Wellness, gezondheid en levensenergie - OpenOffice – Frans. 
Het reeds bestaande aanbod bestaat uit de volgende cursussen: boekbinden (beginners / gevorderden) - Engels conversatie (beginners / gevorderden) - luisterkring klassieke muziek- sieraden maken met kralen. En de computercursussen: Basis Windows met Vista of Windows 7 - Internet en e-mail, Photoshop - digitale fotobewerking - bouwen van een website.
De volgende cursussen zijn in voorbereiding en bij voldoende belangstellingen zullen ook die van start gaan: Excel - tekenen – cultuur/architectuur wandelingen - digitale videobewerking.
Locatie voor de Gilde-activiteiten is de Luciushof te Heerlen of het Gemeenschapshuis te Welten. 
Voor informatie en aanmeldingen kijk op www.gildeheerlen.nl, bel de Gilde-telefoon: 045 4040027 (b.g.g. 045 5741568) of mail naar gildekantoor@hetnet. nl

 

WERK MAKEN VAN JEZELF IN DE VASTENTIJD 2011
Vanuit de Raad van Kerken hebben enkele leden zich bezonnen op de vastentijd die achter de deur van de carnaval staat. Op 9 maart is het Aswoensdag. Vanouds is dit de tijd van voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen door bezinning en soberheid. Dat kan een rijke tijd worden, wanneer we er wat mee doen. Onszelf bewust richten op ons leven en onze manier van samen-leven kan best extra aandacht gebruiken. Het is de bedoeling om u en jullie voor de weken tot Pasen een afwisselend programma van bezinning aan te bieden. Aan sommige bijeenkomsten zijn kosten verbonden.

- Op woensdag 9 maart zijn er zowel ’s morgens als ’s avonds in diverse kerken in Heerlen en omstreken vieringen, waarin askruisjes worden gegeven.

- Op donderdag 17 maart zijn we welkom in de Abdij Mamelis. We zullen daar in gesprek gaan met een van de broeders over zijn ervaringen rond vasten. In verband met de dagorde van de abdij kunnen we terecht tussen 17.30 en 19.30 uur. Om 17.00 uur verzamelen we daarom op de parkeerplaats bij de Josephkerk aan de Heerlerbaan. Vandaar kunnen we carpoolen naar Mamelis.

- Voor vrijdag 25 maart is een film gereserveerd. Deze zal ons een getuigenis geven van geloofstrouw en offerbereidheid. Deze zal vanaf 20.30 uur worden vertoond in het Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2. Kosten 5 euro p.p.

- Op donderdag 31 maart wordt een sobere maaltijd geserveerd. Deze zal om 18.00 uur klaar staan in een van de zalen bij de Protestantse Kerk aan het Tempsplein. Kosten p.p. 2,50 euro

- Voor wie naar vormen van praktische bezinning zoekt, is misschien liturgisch bloemschikken op donderdag 7 april a.s. een goede optie. Hierbij hoort enige inleiding in de liturgie rond de vastentijd. Daarvoor gaan we naar de zaal onder de Josephkerk, Heerlerbaan, aanvang 20.00 uur. Kosten 15 euro p.p.

- In de ontmoetingsruimte van de Josephkerk, Heerlerbaan bent u op donderdag 14 april van 20.00 tot 22.00 uur welkom voor een avond over ‘op leven en dood’. Wat heeft Goede Vrijdag ons in dit verband te zeggen?

- Op maandag 18 april tenslotte willen we nadruk leggen op leven, nieuw leven. Dit gebeurt tijdens een samenzijn in een van de zalen van de Protestantse Kerk aan het Tempsplein, aanvang 20.00 uur. In de Vroege Kerk werd vooral in de Paasnacht gedoopt. Het sacrament van de doop is belangrijk in oecumenisch perspectief. De Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk erkennen elkaars doop. In de Paasnachtviering past ieder jaar het ‘vernieuwen van de doopbelofte’. Hoe leeft dit voor ons?

Wilt u er over denken om mee te doen? Wat kan u tegenhouden? Wat brengt u in beweging voor bezinning? Weet u van harte welkom! Wie niet aan alle avonden wil of kan deelnemen, kan uiteraard een keuze maken; het zijn immers op zichzelf staande thema’s. Aanmelden kan via of via 045 571 21 77 (op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur).

Namens de Raad van Kerken Parkstad,
deken Th. van Galen fso en ds. S. Bloemert

 

Carnavalszaterdag
De biechtgelegenheid welke we elke zaterdag aanbieden tussen 14.00 en 15.00 uur vervalt op deze dag. De ervaring leert dat de omgeving niemand ertoe uitnodigt in alle rust en vrede zijn zonden te komen belijden. De avondmis van en met Prof. L. Meulenberg om 18.30 gaat wel door, omdat diezelfde eraring leert dat men met de geluidsgolven daar toch even rekening mee houdt.

 

Carnavalszondag.
Onze kerk is gewoon open voor de missen van 10.00 uur en 11.30. Met het oog op de optocht kan het wel zo zijn dat u de auto niet in de onmiddellijke omgeving kunt zetten, zoals dat doorgaans wel mogelijk is.

 

Carnavalsdinsdag
Omdat het te verwachten is dat schoonmaakploegen rond de kerk bezig zullen zijn en men zich voorbereidt op de middag en avondvieringen, is er wel een ochtendmis maar geen aanbidding na de mis.

Ook zal het secretariaat die middag gesloten zijn.

 

Aswoensdag.
Gun u zelf de vreugde van een geboden vasten – en onthoudingsdag! Leef eens een dag sober in eten en drinken! Durf eens een dag solidair te zijn met de armen van de wereld om te beseffen hoe rijk we doorgaans zijn. Ga eens een dag de woestijn in om naast de dagelijkse drukte GOD te vinden. Onze kerk biedt u de kans voor het gebedsmoment rond het askruisje, het zichtbare teken van onze afhankelijkheid van de Schepperswil dat we tot het stof terugkeren vanuit ons lichaam opdat onze ziel het ware leven kan binnengaan.

Voor askruisjes in de kerken van de samenwerkende kerken:
Pancratiuskerk                     om 10.00 en 19.00 uur.
Martinuskerk                         om 19.00 uur.
Josephkerk                          om 19.00 uur

Een askruisje is een bezinningsmoment, geen aanleiding tot een feest.

 

Uitvoering Requiem van Faure
Op Palmzondag 17 april biedt onze kerk de gelegenheid voor een passend concert met het oog op de Goede Week. We dragen u nu reeds de datum aan met de uitvoerenden zodat u deze datum nog tijdig kunt noteren. Uitvoerenden zijn HGK Paluda samen met solisten en accordeonorkest. Het zangkoor vraagt geen entree maar kijkt of de vrijwillige bijdrage kostendekkend kan zijn voor de vergoeding van het orkest en solisten.

De aanvangstijd is 19.30 uur.

 

Stille Omgang Amsterdam
In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart 2011 zal de Stille Omgang te Amsterdam weer plaatsvinden. De reis zal gemaakt worden per autobus vanaf diverse opstapplaatsen in Zuid- en Midden-Limburg. Deelname is toegestaan voor dames en heren. Prijs: 19 Euro p.p. Voor inlichtingen voor opstapplaatsen, vertrektijden en kaartverkoop kunt u zich wenden tot de heer H. Berben, Gebr. Hennenstraat 17, Heerlen, tel. 045-571 14 99. Aanmelding uiterlijk vóór vrijdag 11 maart 2011.

 

Opvoering Savelbergklooster 27 maart
Op zondag 27 maart zal het eerste kamerconcert in De Kapel van het Savelbergklooster plaatsvinden:   ‘Parels van de Barok’ Italiaanse en Duitse barokmuziek. Er zullen werken worden uitgevoerd van Paolo Benedetto Bellinzani (1690 – 1757) en Johan Sebastian Bach (1685 – 1750). De uitvoerende musici zijn: Ruth Boersma; dwarsfluit, Chiaki Omura; klavecimbel en Ephraïm van IJzerlooij; cello. Uitgevoerd worden: Sonata I opus 3, nummer 3 in C groot van Bellinzani, Sonata II opus 3, nummer 8 in c klein van Bellinzani, Sonata in E groot BWV 1035 van J.S. Bach en Sonata in g klein BWV 1030-b van J.S. Bach.

Aanvang: 19.30 u.
Entrée: € 12,50, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze.
Reserveren aanbevolen.
Meer informatie: 045 – 571 9820 of www.savelbergklooster.nl
Kassa en museum zijn open op dinsdag en donderdag t/m zondag van 10.30 u. tot 17.00 u.

Zoeken