Kruisweg 2015

 

Statie 01

 

EERSTE STATIE

 

Jezus wordt ter dood veroordeeld

 

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Ontmaskerd in hun valse levenswandel, hadden
Jezus' tegenstanders succes. Hij had hun te kijk
gezet en nu haalden ze hun gram. Met valse
beschuldigingen, wisten ze een menigte zover
op te zwepen dat er een avond en een nacht
lang op Jezus werd ingebeukt. Hevig
geschonden stond hij nu voor Pilatus. Pilatus
vroeg hun: 'Wat zal ik doen met Jezus, die
Christus genoemd wordt?' Zij riepen allen: 'Aan
het kruis met Hem!' Hij hernam: 'Wat voor
kwaad heeft Hij dan gedaan?' Maar zij
schreeuwden nog harder: 'Aan het kruis met
Hem!' Daarop liet Hij omwille van hen Barabbas
vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over
om gekruisigd te worden."

 

Zijn we niet allen ter dood
veroordeelden? Anders dan Jezus kennen we
echter dag noch uur. Hoe ijverig zijn we op het
gebied van dit aardse leven, ... hoe lauw of traag
soms leven we vanuit de gedachte dat Jezus een
overkant voor ieder mens bereid heeft. Aardse
rijkdom en aanzien, genot en waardering, -om
maar wat te noemen- zoeken we makkelijker
dan volharding in het doen van het goede en het
vermijden van het kwaad. We geven de duivel
alle kans, waar Jezus deze belager niet het
hoofd bood. Bidden we dat wij het woord van
Jezus niet op ons van toepassing is: Zij ogen,
maar zien niet, ze hebben oren, maar horen niet.


Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

Statie 02

 

TWEEDE STATIE


Jezus neemt het kruis op zijn schouders


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

De soldaten, gewend aan bloedig geweld, in de
stemming gebracht door de opgehitste,
uitzinnige menigte, dreven een spel met Jezus.
De spot lag bij hen, de razernij bij het volk, de
voldoening bij de ontmaskerde priesters. Ze
ontdeden Hem van de spotmantel, trokken Hem
zijn eigen kleren weer aan, legden de balk op
Zijn rechterschouder schouders en voerden
Hem weg ter kruisiging."

 

Wie van ons draagt geen kruis? Je bent
niet geslaagd in het leven en je verwachtingen, -
je bent eenzaam en alleen, onbegrepen en
onbemind, -geslagen door ziekte of handicap, -
werkeloos zonder uitzicht- teleurgesteld in je
liefdesleven, - getroffen door de voor ons te
vroege dood van wie kostbaar en dierbaar was.
Allemaal reden om God en de mensen verwijten
te maken. Om zelfs toe te geven aan de twijfel
dat God er is. Jezus Kruis: onze ondank, onze
afwijzing om Zijn weg te gaan, dat we de geest
van de wereld meer koesteren dan de Heilige
Geest. Bidden we om kracht naar kruis.
Doen we als Jezus.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 03

 

DERDE STATIE


Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Er werd rond Jezus een stoet gevormd. Voorop
een bazuinblazer met een omroeper die het
vonnis bekend maakte. Pilatus te paard,
honderden soldaten die de menigte op afstand
hielden, jonge boefjes die het spektakel niet
wilden missen, en de beulen die hun werktuigen
lieten dragen. De smalle weg werd iets breder
toen men links af sloeg, maar ook stijler en
steniger. Terwijl men sjorde aan zijn kruis,
struikelt Jezus over een uitstekend stuk steen.

 

Ook aan ons wordt getrokken. Niemand
kent alleen maar sympathisanten. Het leven
lacht ons niet altijd toe. Omstandigheden in
gezin, werk en samenleving bieden geen
geplaveide weg, met alleen fraaie vergezichten
en op elke gewenste plek rustbanken. De wereld
gaat over lijken, God gaat over het leven. Laten
wij God leven of zijn we ook voor Hem een
steen des aanstoots? Bidden we om inzicht over
de bedoeling van het leven.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 04

 

VIERDE STATIE


Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Vergezeld door Johannes had Maria een plekje
moeten zoeken waar ze haar Zoon langs zag
komen. Ze leed vreselijk, maar wilde ook niet
wegblijven. Enkele vrouwen en een enkele man
begeleidden haar. Ze leed al bij het kabaal dat
ze hoorde, maar ze ging door de grond toen ze
haar zo geschonden Kind zag. Ze wist nog een
stap te doen, zonk op een knie en omhelsde
Hem. Johannes merkte de boze onrust bij de
soldaten daarover en nam haar liefdevol terzijde ...

 

Liefde blijft ook dan aanwezig, als alle
schoonheid is verwijderd. Mensonwaardig was
de aanblik, welke Zijn Moeder moest
ondergaan. Hartverscheurend het moment.
Maar niets is zo uniek als het Moederhart dat de
opdracht van God ontvangen heeft om leven te
schenken aan de wereld. Moeder worden is
meer dan een lichamelijk proces. Het is deel
hebben aan het leven dat alleen God geeft. Met
Maria bidden we om zulke levensschenkers.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 05

 

VIJFDE STATIE


Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Omdat men vreesde dat Jezus de tocht niet zou
kunnen afmaken, hield men Simon uit Cyrene
aan. Men zag aan zijn kleding dat hij een heiden
was en een eenvoudige dagloner. Met vrouw en
kinderen werkte hij enkele dagen in de tuinen,
voorafgaand aan het Paasfeest der Joden. Men
bond het kruishout aan hem vast. Deze man was
sterk, in de bloei van zijn leven en bracht Jezus
verlichting. Gaandeweg raakte hij onder de
indruk van de man van smarten en raakte
heilzaam ontroerd.

 

Opeens wordt de man gevraagd zijn weg
te onderbreken. Het heeft iets weg van een
roeping. Niet alleen de priester of een
godgewijde krijgt de taak Jezus te helpen. In
feite stapt dit het leven binnen bij de doop van
een mensenkind. Niet wat jij wilt, je eigen werk,
je eigen belangen, je vreugden of je
plichten ... ieder mens heeft de opdracht om
Jezus te vergezellen, niet alleen te laten op Zijn
weg door de wereld. Bidden we om mensen die
zegen brengen door verlichting te scheppen.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 06

 

ZESDE STATIE


Veronica droogt het aanschijn van Jezus af


Wij aanbidden U, Christus en loven U.

Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Veel mensen, op hun best gekleed, haasten zich
tempel waards. Ze probeerden Jezus te
vermijden om niet verontreinigd te worden. Een
grote fiere vrouw echter mengde zich tussen de
soldaten in. Haar wil om Jezus liefdevol nabij te
zijn, slaagde deels. Haar doek nam Hij aan om
zijn bebloed en vervuild gelaat te reinigen. Maar
het kruikje sterkende drank dat ze ook bij zich,
kon ze Hem niet meer reiken. Haar verwensend
werkten de gerechtsdienaren haar weg. Dat
alles had nog geen2 minuten geduurd, maar
deze daad kreeg voor haar en voor ons
eeuwigheidswaarde.

 

Wie goed doet, goed ontmoet, is zeker
in onze beleving niet waar. Is het niet vaker:
stank voor dank? Zelfs in de intieme sfeer van
een gezin of relatie lijdt de mens aan dit
fenomeen. Om moedeloos van te worden! Zegt
Jezus daarom niet: "Alles wat ge niet gedaan
hebt voor een der geringste, hebt ge ook niet
voor mij gedaan". Wie van mensen een
dankbaar teken of antwoord verwacht, komt
best wel eens bedrogen uit. Is het daarom dat
gelovigen goed, ondanks de menselijke reactie
erop? Leren we dingen te doen in het zicht van
Zijn Heilig Aanschijn.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 07

 

ZEVENDE STATIE


Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Men nadert een stadspoort, waar de weg vlak
ervoor stuk is gereden en oneffen. Om de
modderpoel te vermijden, veroorzaakte de
zijstap van Simon de ongewild de val van Jezus.
De hierop gewelddadige actie door de beulen op
de totaal verzwakte, maakt Simon boos richting
soldaten. Als deze even zich inhouden,
ondersteunt hij Jezus en helpt Hem overeind.
Hij voelt hoe Jezus op hem leunt. En dat schenkt
hem intense voldoening.

 

Wat ben ik niet blij en dankbaar met een
helpende hand! Zeker als ik door eigen toedoen
of door pech weer eens gestruikeld ben.
Immers: wie staat ziet toe dat hij niet valt! Het
leven is zeker niet altijd eenvoudig. Zou ik als
Simon toch instrument kunnen zijn om
verlichting en hulp te bieden. Te zien dat een
ander dankbaar je aankijkt, is dat niet pure
genade geven en ontvangen? Misschien dat we
door gebrek aan echte helpende handen, de
wereld zo onbarmhartig vinden. Bidden we om
ware dienstbaarheid.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 08

 

ACHTSTE STATIE


Jezus troost de wenende vrouwen


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Jezus keerde zich tot hen en sprak: 'Dochters
van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent
over uzelf en over uw kinderen. Weet dat er een
tijd zal komen waarop men zeggen zal: Gelukkig
de onvruchtbare, wier schoot niet heeft
gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed.
Dan zal men tot de bergen zeggen: Valt op ons,
en tot de heuvels: Bedekt ons. Want als men zo
doet met het groene hout, wat zal er dan met
het dorre gebeuren?"

 

Telkens weer vind ik het woord "troost"
een vreemde keuze. Eerder lijkt het een
vermanend woord. Of ontnuchterend. In de
trant van: je denkt wel dat ik het kwade deel
heb gekozen en jullie staan aan de betere kant
van het leven, maar zo is het niet ... Goede
mensen verzuchten wel eens: waaraan heb ik
dit verdient .. deze tegenslag, deze pijn, deze
onmacht, het onbegrip dat ik ervaar, dit verlies ..
Is het geen Bijbelwoord dat we op de dag van
het oordeel vreemd zullen kijken wie er gered
worden? En ook: uw droefheid zal in vreugde
veranderen. Bidden we dat we mensen mogen
worden die beschikken over een lange adem,
met een blik die verder kijkt dan gezondheid,
rijkdom en geluk.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 09

 

NEGENDE STATIE


Jezus valt voor de derde maal onder het kruis


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Nu bevindt de stoet zich vlak bij Calvarie. De
soldaten die moesten toezien dat men zonder
verstoring het einddoel zou bereiken, maken
zich op om deels om te keren. Hun taak zit erop.
Maar dan valt Jezus opnieuw. Het breekt zijn
lichaam nog mee. Wat al ondoenlijk was tot op
dat moment, doorstaat Hij wederom. Simon
mag niet meer helpen. Het is ver genoeg. Met
geschimp voor zoveel medelijden jaagt men
hem weg ... waarvan we nu weten dat hij en zijn
gezin zich bij de leerlingen aansloten.

In de persoon van Petrus valt de kerk
wanneer ze te menselijk redeneert. Petrus deed
dat en verloochende zijn Meester. Wij maken
dat in dit West Europa opnieuw mee. Petrus
miste ruggengraat en overgave in de trouw aan
Jezus. Zocht zijn eigen hachje te redden.
Begrijpelijk dat Paus Franciscus zich al eens zo
uitte richting kardinalen, bisschoppen en
priesters. Wat jagen jullie na, welk leventje
verlangen jullie? Zijn jullie wel zielenherders of
zorg je voor eigen ziel en zaligheid? Moge onze
Kerk met Jezus weer opstaan uit deze periode
van plaatselijk kerkverval en bidden we om
herders naar Gods hart.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 10

 

TIENDE STATIE


Jezus wordt van zijn kleren beroofd


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Gekomen op een plaats die Golgotha genoemd
wordt - dat wil zeggen Schedelplaats - moest
Jezus wachten tot het hout tot Kruis was
geprepareerd. De gekruide wijn ter sterking
welke Maria wilde geven, dronken de beulen
zelf op. Hem gaven ze met alsem gemengde
wijn te drinken. Ze Hem verdeelden zijn kleren
onder elkaar door er om te dobbelen.

 

Zonder enig gevoel voor respect zetten
de beulen Jezus schaamteloos te kijk. Jezus
moet dit ondergaan, omdat Hij ook dit
onderdeel van menselijk gedrag niet alleen aan
het licht brengt, Hij wil troost geven aan de
mensen die dit moeten ondergaan. Eerloos
gedrag, aanklagen om zichzelf te verrijken ten
koste van de ander. Hoe snel voltrekt zich niet in
onze wereld. Het begint soms met: heb je het al
gehoord .... bidden we om beheersing

van mond en zinnen.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 11

 

ELFDE STATIE


Jezus wordt aan het kruis genageld


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

De terechtstelling neemt beslissende vormen aan.
De hamerslagen van de beulen slaan de handen
en voeten van de Veroordeelde tegen het hout
van het Kruis stuk. De nagels gaan met geweld
door de polsen. Deze nagels zullen de
veroordeelde man dragen, wanneer hij vol van
de smarten van de zielenpijn hangt. In Zijn
lichaam en in Zijn uiterst gevoelige ziel lijdt
Christus meer dan woorden kunnen bevatten.
Met Hem zijn twee echte criminelen gekruisigd,
één aan Zijn rechterkant, één aan Zijn
linkerkant. De woorden van de profeet zijn
vervuld: "Hij werd geteld onder de
moordenaars".

 

Wie kent niet het verlangen je kruisen,
groot of klein, af te werpen? De een het kruis
van verlegenheid, van onzekerheid, van
koppigheid of overgevoeligheid over je uiterlijk.
De ander het kruis van verlatenheid, onbegrip,
roddel of geleefde liefdeloze onverschilligheid.
Een ander lijdt onder het kruis van zijn
opvoeding, de ander die door het leven is
teleurgesteld. Als eerste moeten we leren
onderscheid te maken: welke kruisen danken
we aan onszelf zodat we kunnen stoppen deze
telkens weer aan te maken! Ten tweede: dat we
de echte kruisen met Jezus leren dragen die zich
daartoe verbonden heeft om spijkerhard met
ons verbonden te kunnen zijn.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 12

 

TWAALFDE STATIE


Jezus sterft aan het kruis


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Mens en dier schrikken. Er trad een wonderbare
zonsverduistering op. Angstig keken alle mensen
op. Zou het dan toch waar zijn omtrent deze
man, dat zijn woord waar was geweest. Aan de
voet van het Kruis stond Maria en naast haar de
leerling, Johannes de Evangelist. Jezus zegt:
"Vrouw, zie daar uw zoon!" en tegen de leerling:
"Zie daar uw moeder!"

 

De dood bevrijdt ons van al onze
kruisen. Jezus echter bevrijdde door zijn sterven
ons van de dood. We zijn mensen van het leven
en voor het leven. Het overlijden is daarom een
prachtig woord: wij mogen over alle lijden
heengaan, dat we daarom ook niet willen
aborteren, hoe ellendig het lijden ook kan zijn .
Met de ogen van ons lichaam zien we alleen
maar verlies, hebben we verdriet als een
geliefde of goede vriend sterft. Met de ogen van
geloof zien we de overtocht, het genodigd zijn
voor vreugde ... dat dit onze troost is als we lijden
onder het afscheid van iemand die veel voor ons
betekent.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 13

 

DERTIENDE STATIE


Jezus wordt van het kruis genomen


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Het is door de devotie van vele eeuwen dat het
beeld van de "Pieta" bewaard is gebleven, dat
zorgt voor de Christelijke herinnering aan het
meest droevige beeld van de onuitsprekelijke
liefdesband die opbloeide in Maria's hart op de
dag van de Aankondiging en rijpte terwijl ze
wachtte op de geboorte van

haar Goddelijke Zoon.

 

Telkens weer krijgen we beelden die ons
tonen hoe dode lichamen geborgen worden.
Reddingswerkers die met voorbijzien van eigen
emoties alles doen om mensen de troost te
bieden van een afscheid. Blinde haat, redeloze
woede, grenzeloze boosheid ... bidden we dat al
die slachtoffers van zinloos geweld, zeker ook
onze medechristenen die omwille van hun
christen zijn vermoord worden, vrucht worden
voor bezinning en meer menswaardig

leven met elkaar.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 


 

 

Statie 14

 

VEERTIENDE STATIE


Jezus wordt in het graf gelegd


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Ontstellende tekenen vonden plaats in de Stad.
De ook hevig geschrokken Pilatus werd
bestormd met berichten, waardoor hij in angst
en verwarring geraakte. Jozef van Arimathea die
hem meteen bezocht en dringend vroeg Jezus
van het kruis te mogen nemen en hem een graf
te geven, kreeg daartoe van hem verlof.

 

Hoe belangrijk of hoe onbeduidend je
ook bent: eens ben je onttrokken aan de ogen
van mensen. Een gedachte die we meestal ver
voor ons uitschuiven, dat we ons leven moeten
laten. Maar wie zo denkt, is echt dood.
Begrijpen we toch dat Jezus de dood liet voor
wat het was: een moment, maar tevens het
begin van een nieuw leven, zonder last en
zonder de zonde. Het graf is niet het droevig
einde, maar is het begin van de wedergeboorte.
En welvoor hen die de hoogmoed, de oerzonde,
met Jezus tijdens hun leven willen begraven.
Wie leert in geloof te leven zal het morgenlicht
van Pasen zien schitteren. Bidden we voor onze
doden, die we missen, dat ze mogen leven.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 

Terug naar overzicht

Zoeken