Uitleg Vastenkalender 2015

 

God doet anders

 

God beantwoordt het kwaad van de mensen met liefde.
Hij doet precies het tegenovergestelde van wat wij vaak van
nature zouden doen. Wij zouden in eerste instantie kwaad
met kwaad vergelden. God roept ons echter op om niet toe
te geven aan onze natuurlijke neiging.
We hoeven niet onze vrijheid op het spel te zetten door
hetzelfde te doen als de ander voor ons deed of ons
voordeed. God roept ons elke dag op om alles wat we
onderweg tegenkomen met liefde te beantwoorden.
We gaan nu 40 dagen lang samen op weg in het voetspoor
van Jezus, door tegen onze natuurlijke afweerreactie in,
Hem na te volgen op de weg van het kruis.
We strijden de goede strijd door de ondeugd met een
deugd te beantwoorden en het kwaad met daden van
liefde, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Jezus had
niet alleen mooie woorden maar voegde ook de daad bij de
woorden die Hij sprak. Hij beantwoordde bijvoorbeeld de
hardheid van de ander met mildheid. Dat vraagt van ons
dat ons handelen vaak strijdig is met wat we eigenlijk
zouden willen doen. Dus is iemand ongeduldig, reageren
we daar niet op met ongeduld, maar juist met geduld. We
proberen zo met Gods hulp de tegenstrijdigheid in onszelf
en in onze relaties aan te pakken. We doen dit door ervoor
te kiezen Jezus te volgen op de weg van het kruis en een
kruisje te zetten door onze persoonlijke neigingen.

 

IMG 9666 (Small)

 

 www.jeugdkringchrisko.nl

Een nieuw waarschuwings - weet-je

DE PANCRATIUSTOREN als ONDERDEEL van een REGIONAAL WAARSCHUWINGSSYSTEEM.

 

IMG 2535klHet Landsfort Herle maakte prominent deel uit van een signalerings- en communicatiesysteem, dat uiteraard verbonden was aan de (beperkte) middelen en mogelijkheden van die tijd, waarbij in tijden van gevaar ook contact werd gehouden met de vestingen ’s Hertogenrade en Limbourg a.d. Vesdre.

 

 

Klik hier voor meer...

Toelichting bij Vastenkalender 2012

IMG_9666 (Small)

Op weg naar Jeruzalem

Wederom kwam U op een ezel
en kwam U niet hoog te paard.
Wederom bracht een ezel U naar de stad.
Dit keer werd U niet naar een stal gebracht
maar werd U voor het gerecht gedaagd.
Wederom had niemand plaats of ruimte voor U.
Wederom werd Uw koningschap niet aanvaard.
Wij willen Jezus bestaansrecht geven in ons leven
door Hem de ruimte te geven om Zijn plaats in
te kunnen nemen. Dit willen we bereiken door in
Jezus' schoenen te treden en samen met Zijn
leerlingen deze veertigdagentijd op weg te gaan.
Dit doen we aan de hand van de zinnetjes die we
elke dag in ons hart overwegen.
Kijk naar wat Zijn leven jou persoonlijk zeggen wil
en pas de overwegingen op de kaartjes toe in je
dagelijkse doen èn laten.

www.jeugdkringchrisko.nl

Kerkbijdrage aftrekbaar van de belasting

 

belastingenvellopIs uw kerkbijdrage aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting?

Ja, omdat Kerkelijke instellingen gezamenlijk een afspraak hebben gemaakt met de belastingdienst over de ANBI-regelgeving.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een convenant gesloten met de Belastingdienst. Op verzoek van het CIO heeft de Belastingdienst gebruik gemaakt van haar
bevoegdheid ambtshalve in een zogenaamde groepsbeschikking af te geven en daarmee de afzonderlijke leden van het CIO aan te wijzen als anbi. Namens de gezamenlijke katholieke kerken
heeft het R.K. Kerkgenootschap te Utrecht zitting in het CIO.

 

Meerdere jaren in één keer betalen

Omdat de aftrek van giften voor de inkomstenbelasting pas werkt als het bedrag van de gift(en) hoger is dan de drempel. Deze drempel ligt op 1% van het ‘drempelinkomen met een minimum van €60 (IB2011). Nu kan het voorkomen dat u niet of slechts voor een gering gedeelte van de aftrek kunt genieten. Door uw giften van meer jaren (b.v. 3 jaren) samen te voegen en in één keer te betalen verhoogd u in dat jaar het bedrag dat als gift aangemerkt kan worden. Door dat hogere bedrag kunt u wellicht wel of in hogere mate profiteren van de aftrekbaarheid van deze giften.

 

Periodiek schenken betekent voordeel voor u en ons!

Tot de aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm 

van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker,
aan een ANBI. De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze berust op
een notariele akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende vijf of
meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren.

 

 

De periodieke schenking dient op officiële papieren vastgelegd te worden en ondertekent door schenker en ontvanger. U kunt deze papieren krijgen op ons secretariaat bij Irene Boon op dinsdagen van 10.00-12.00 uur.

 

Goedkeuring staatssecretaris
Een periodieke schenking moet berusten op de verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Goedgekeurd is dat de eerste termijn direct na de schenking vervalt en de volgende vier termijnen vervallen met tussenpozen van een jaar.

 

Voordeel voor u en voordeel voor het goede doel
Met een periodiek notariele schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug.

 

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek (bron www.belastingdienst.nl)
- De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging;
- U dient de schenking vast te leggen in een notariele akte;
- U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen

   bij het overlijden;
- U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;
- Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;
- U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoongebonden aftrekpost op te geven.

 

Klik hier voor meer informatie op de website van de belastingdienst

 

Klik hier voor het formulier van de website van de belastingdienst

Zoeken