DE EVANGELISTEN

In de absis, de halfronde ruimte achter het altaar, vinden we de vier evangelisten.

De boeken die het optreden en de prediking van de Blijde Boodschap door Jezus Christus bevatten noemen wij de Evangeliën.( Evangelie komt uit het Grieks en betekent “goede boodschap”) De Kerk kent maar vier Evangeliën die onder ingeving van de H. Geest geschreven zijn. De titels van de evangeliën luiden: het evangelie volgens Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.  Geïnspireerd door visioenen in de bijbelboeken Ezechiël 1 en Openbaring 4 worden in de beeldende kunst de evangelisten door symboolgestalten weergegeven. Wij zien daarom bij Johannes een adelaar, bij Lucas een stier, bij Marcus een leeuw en bij Matteüs een engel. Bij “onze” Matteüs ontbreekt de symboolgestalte.

H. Matteüs

Matteus

die ook Levi heette was een van de twaalf apostelen. Voordat Christus hem riep was hij tollenaar in Kafarnaum. Hij is de auteur van het eerste evangelie dat is ontstaan rond het jaar 42. Matteüs schrijft heel sober, in alle eenvoud om alles uit te sluiten wat onwaar of onjuist zou kunnen zijn, of aan twijfel onderhevig. Hij heeft het evangelie in de Hebreeuwse taal geschreven. Na de hemelvaart van Jezus heeft Matteüs het evangelie in Perzië (Iran) verkondigd. Matteüs is zijn Meester gevolgd en heeft ons een kostbaar testament nagelaten. Na zijn roeping tot apostel horen we in de Heilige Schrift niets meer van hem. Hij is in Perzië de marteldood gestorven. ·Hij is de patroon van boekhouders, douane, bankmedewerkers en belastingdienst.·

H. Marcus

Marcus

is de schrijver van het tweede evangelie. Na de dood van Jezus vergezelt hij vanaf het jaar 44 Paulus en Barnabas, zijn neef, op hun reizen naar Antiochië en Klein-Azië. Hij is tevens een leerling van Petrus geweest. Marcus was in het jaar 61 samen met Petrus in Rome als zijn gezel, maar waarschijnlijk ook als zijn secretaris. In Rome schrijft Marcus zijn evangelie waarin hij ook de prediking van Petrus verwerkt. Het is het oudste evangelie. Na de dood van Petrus, rond het jaar 65, vertrekt Marcus naar Alexandrië en sticht daar de huidige kerk en wordt er de eerste bisschop. Hier sterft Marcus in het jaar 67 de marteldood.  De H. Marcus ligt momenteel begraven in de San Marco kathedraal van Venetië, waar hij een waardig grafmonument heeft.Hij is o.a. de patroon van Venetië, notarissen, bouwvakkers, metselaars, glazeniers, glasschilders, schrijvers, leerlooiers, opticiens, secretaressen, schoenmakers. 

H. Lucas

Lucas

was van geboorte een heiden en van beroep arts in zijn geboortestad Antiochia. Na zijn bekering sloot hij zich rond het jaar 50 aan bij de apostel Paulus. Hij werd meer dan 17 jaar de trouwe begeleider van Paulus. Hij trok met hem naar Filippi, Jeruzalem en Rome.  Lucas is de auteur van het derde evangelie en van de Handelingen der Apostelen. Hij zet hier een getrouwe weergave neer van de kerk in haar beginperiode. De legende maakt hem tot de schilder van de Moeder Gods. In feite is dat ook zo want hij heeft in zijn evangelie veel over Maria geschreven. Zo begint hij met de aankondiging van Johannes’ geboorte, de boodschap van de engel Gabriël aan Maria, de lofzang van Maria (Magnificat). In het eerste hoofdstuk komen alle gebeurtenissen, beleefd door Maria, als ooggetuige naar voren: de geboorte van Jezus, de opdracht in de tempel, het terugvinden van Jezus in de tempel.Over het levenseinde van Lucas zijn geen bijzonderheden bekend. Hij is een vredige dood gestorven op 84 jarige leeftijd.Hij is o.a. patroon van schilders, artsen, notarissen, chirurgen, boekbinders, slagers, beeldhouwers, kunstenaars, vee en het weer. 

H. Johannes

Johannes

is de zoon van Zebedeus en broer van Jacobus de meerdere. Hij komt uit de buurt van het meer van Genezaret. Van beroep was Johannes evenals Petrus, Andreas en Jacobus, visser. Vanaf het begin van zijn roeping was Johannes “de leerling die door Jezus bemind werd”. Steeds is hij aanwezig geweest bij de bijzondere gebeurtenissen in het openbare leven van Jezus. Hij was met Petrus en Jacobus aanwezig bij de verheerlijking op de berg Tabor. Eveneens in de Hof van Olijven en op de berg Calvarie. Samen met Maria stond hij onder het kruis van de lijdende Heer. Op de dag van de verrijzenis snelde hij Petrus vooruit om zich te overtuigen van hetgeen de vrouwen gemeld hadden. Dit alles heeft hij opgeschreven in het vierde evangelie.  Het boek openbaringen is eveneens van zijn hand. In de jaren 95-96 werd hij verbannen naar het Griekse eiland Patmos. Hier heeft hij het boek der Openbaring geschreven. Drie van zijn brieven zijn in de Heilige schrift opgenomen. Johannes leefde tot in hoge ouderdom en rond het jaar 100 is hij nabij Efese gestorven. Hier is hij ook begraven. Hij is de enige apostel die een natuurlijke dood is gestorven.Hij is o.a. de patroon van theologen, ambtenaren, notarissen, beeldhouwers, schilders, schrijvers, boekhandelaren, boekdrukkers,glazeniers, graveurs.Bron: Heiligen.net

Zoeken