Gebeden voor roepingen

2013-3

 

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus Christus heeft mensen 
aangesproken in hun dagelijks leven.
U hebt ons geschapen met een vrije wil
en nodigt ons uit om naar U toe te groeien.
Geef ons de moed om de sleutel van de deur van ons hart,
die aan de binnenkant zit, om te sraaien.
U toe te laten in ons hart
om zelf de poort van het geloof binnen te gaan.
Geef ons meer geloof
om U na te volgen in ons dagelijks bestaan.
Spreek mensen aan
om te overwegen hun hart open te zetten
om een leven als diaken, religieus of priester
in ons midden en in uw kerk.
Amen

Gebed voor roepingen

 

Heer,
U hebt ons geroepen, Uw stem ging tot diep in ons hart
aarzeling beving ons: zijn wij het Heer die U zoekt?
Zijn wij het Heer, die U vraagt de werkzaamheden
van barmhartigheid te verrichten?
Zijn wij het die Uw leer mogen verkondigen,
die zieken en eenzamen gaan bezoeken,
die bedroefden troosten, de doden begraven?
Zijn wij het die als een lichtend voorbeeld
door de maatschappij dienen te gaan
in navolging van U?
Laat ons, Heer, Uw roepstem in ons hart volgend
toch proberen U na te volgen in deze
ingewikkelde maatschappij en
laat ons dienstbaar zijn aan Uw Volk onderweg. 
Amen

 

 

Getrouwe God,
U roept geen heiligen,
maar gewone en vaak ook hele zondige mensen.
Paulus heeft U tot een bijzonder instrument
van uw verkondiging gemaakt.
Door zijn prediking
hebt U de hele wereld onderricht.
Roep ook vandaag vele mensen die,
door U aangeraakt en bij naam genoemd,
U willen dienen als priester, diaken of religieus,
om overal uw Evangelie te verkondigen.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

 

 

 

Goede God,
Maria stelde haar hart geheel open voor U.
Door uw genade werd zij moeder van uw Zoon
en kon U een nieuw begin met de wereld maken.
Uw Zoon Jezus schonk zijn moeder aan de Kerk
als moeder voor alle gelovigen.
Zij is onze voorspreekster,
nu en in het uur van onze dood.
Leer ons open te zijn voor uw plan van heil
en laat ons groeien in geloof en vertrouwen.
Dat oud en jong in onze dagen opnieuw de waarden 
van de deugden leren verstaan, waardoor er nieuw leven komt 
in gezinnen, parochies en kerken. 
Dat de weg van ware dienstbaarheid aan wie onze hulp
nodig hebben, de ogen opent voor Uw werkzaamheid in ons.
Amen

 

 

Heer, onze God,
wij bidden voor een nieuwe lente van roepingen in de Kerk.
Help jongeren in hun leven de roepstem van Jezus ontdekken,
en Hem te beminnen met heel hun hart, heel hun verstand en al hun krachten.
Wij bidden U dat alle jonge mensen de vreugde ervaren
om hun hart vrij te maken en open te stellen voor uw bedoelingen.
Zend ons religieuzen en godgewijden, geef ons priesters en diakens,
schenk ons gelovige en toegewijde gezinnen.
Behoed hen voor de valse goden van ijdelheid en hoogmoed,
van macht en geld. H. Maria, bid met ons en voor ons.
Amen

 

 

 

Goede God,

U die de Bron van Barmhartigheid en Liefde zijt

en Die ons roept bij onze naam

om ons leven naar uw wegen te richten.

Wij biddenU:

open ons hart en onze oren,

opdat wij aan Uw roepen gehoor geven,

opdat wij worden tot Uw nieuw volk.

Als pelgrims zijn wij onderweg,

schenk ons mensen

die ons begeleiden en behouden

op onze weg naar U.

Wij bidden U voor priesters

maak hen tot een instrument in Uw handen,

tot dienstknecht van U.

Zegen hen met Uw Woord en Genade

om Uw volk te weiden, samen met paus Franciscus.
Amen

 

 

God van liefde,

U hebt ons geschapen naar Uw beeld.
U draagt ons als uw geliefde dochters en zonen.
Deze liefde willen wij doorgeven.
Wij voelen ons verbonden met Uw kerk
die uitziet naar Uw Koninkrijk,
die verantwoordelijkheid neemt voor mensen
en opkomt voor de verdrukten,
zoals Christus ons geleerd heeft.
Zend Uw Geest en inspireer mensen,
vrouwen en mannen, ouderen en jongeren,
om zich in te zetten voor Uw kerk,
zodat ze nog meer wordt wat ze wil zijn:
een open en gastvrije geloofsgemeenschap,
waarin U ons ontvangt.
Amen

 

 

Vader in de hemel,

Uw Zoon Jezus bracht ons het goede nieuwsvan uw menslievendheid.

Uw biddende kerk wil gevoelig blijven voor Zijn Woord.

Moge dit licht brengen in alle duisternis dat ons kan omgeven.

Maar hoe kunnen we het ontvangen als niet voorgeleefd en verkondigd wordt?

Dat we daarom zelf waakzaam moeten zijn voor wat Hij ons vraagt, beseffen wij.

Dat we de kracht krijgen te volbrengen wat gedaan moet worden, vragen wij.

Schenk ons daartoe alle nodige geestkracht en durf om te doen wat Hij heeft voorgedaan.

Dat zij die Gij roept als priester, de moed hebben om 'ja' te zeggen tegen U, zodat ze met 

toewijding doorgeven wat ze zelf ontvangen:

Liefde voor U en onbaatzuchtige inzet voor de mensen.

Wees een steun voor hen die reeds in onze kerken bediening van dit ambt op zich hebben genomen.

Amen

 

Toewijdingsgebed in 2013 van het Dekenaat aan Maria

Maria van Leenhof MediumHeilige Maria, Moeder van God,
gedenk hoe uw Zoon Jezus u onder het Kruis aan de mensen
tot Moeder heeft gegeven.
Omvat met uw liefde als Moeder onze wereld,
onze kerk, ons dekenaat, onze gezinnen,
allen die alleen staan of eenzaam zijn.
In de naam van Jezus, uw Zoon en onze Verlosser,
wijden en vertrouwen wij ons bijzonder aan u toe,
onszelf, onze partners, onze kinderen en kleinkinderen,
onze priesters en diakens,
al onze geestelijke en tijdelijke belangen.
Laat ons uw bescherming en voorspraak ondervinden,
zoals eens in Kana, waar uw Zoon Jezus op uw woord wonderen deed.
Schenk ons een vast geloof, een sterke hoop, een vurige liefde.
Verkrijg genezing voor wie ziek is,
troost voor wie bedroefd is,
uitkomst voor wie in nood is.
Leid de stervenden naar het eeuwige Licht.
Bescherm ons tegen de geest van kwaad en verval,
verkrijg voor ons vergeving,
en maak ons tot getuigen van Gods trouw, liefde en vrede.
Laat ons, O Maria, met uw Zoon Jezus verbonden blijven
in leven en in sterven.
Moge de heilige Geest, op uw voorspraak,
een nieuw Pinksteren bewerken:
de harten van de mensen verwarmen,
hun verstand verlichten en
het aanschijn van de aarde vernieuwen. Amen.

MOEDER VAN GOD HAAST U NAAR ONS
HULP VAN DE CHRISTENEN HAAST U NAAR ONS
TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN HAAST U NAAR ONS
MOEDER VAN DE KERK HAAST U NAAR ONS
TOEVLUCHT VAN DE ZONDAARS HAAST U NAAR ONS
KONINGIN VAN DE VREDE HAAST U NAAR ONS
ONZE LIEVE VROUW VAN LEENHOF HAAST U NAAR ONS

Gebeden

Hier vindt u een overzicht van gebeden geschikt voor diverse momenten.

 

Toewijding aan Maria
 

Onder Uw hoede en bescherming Maria_van_Leenhof_Medium
bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods!"

Met deze woorden, die de Kerk van Christus sinds eeuwen bezigt, wenden wij ons thans tot U, die hier in Leenhof al vele jaren hulp, troost en richting schenkt aan zoekende, biddende en lijdende harten.

Wij weten ons daarbij met alle herders van de Kerk verenigd in die bijzondere band door de H. Geest, die wereldwijd Gods Kerk één maakt. En bijzonder bidden we mét hen en vóór hen die in dit dekenaat werkzaam zijn of werkzaam worden.

In deze eenheid verbonden, spreken wij de woorden van toewijding, waarin wij opnieuw de verlangens en de angsten van de Kerk met betrekking tot de wereld van vandaag willen insluiten.

Jezus, we geven U onze handen om Uw werk te verrichten, om Uw zegen te verspreiden. Wij geven U onzen voeten om Uw weg te gaan. Wij geven U onze ogen, opdat Gij ze zoudt richten en doen stralen in Uw goedheid. Wij geven U ons verstand om te denken. Wij geven U onze mond om te spreken, Uw woord van wijsheid, Uw woord van liefde. Wij geven U onze geest om in ons te bidden. We geven U bovenal ons hart om te leren liefhebben op de wijze van Uw Allerheiligst Hart en het Onbevlekte Hart van Maria, Uwen onze Moeder. Laat ons kleiner worden en wordt Gij groter in ons opdat niet wij meer leven, niet wij meer bidden, niet wij meer werken, maar Gij, liefdevolle Verlosser. O Jezus, levend in Maria, kom en leef in ons, opdat onze kerken en parochies onder uw bescherming geleid, haarden van geloof, hoop en liefde mogen zijn, worden of blijven. Amen.

 

Christus op de koude steen

 

Gebed tot de H. Jozef

Uw jawoord aan God, Heilige Jozef, heeft aan uw leven een wereldwijde betekenis gegeven. 
U hebt de vorming van Jezus op u genomen. Het vader en mensbeeld dat u leefde, was 
de leerschool waaruit Gods Zoon de basis vond voor heel zijn optreden. Zijn wijze van zijn, 
zijn krachtige persoonlijkheid, zijn liefdevolle omgang en zijn onverbiddelijke keuze om 
het goede te doen en de zonde te vermijden leerde Christus ook van U. 

De liefde en trouw waarmee u Maria hebt benaderd was edel en onzelfzuchtig. In alle 
beproeving bleven u en zij sterk, dienstbaar aan het plan van God dat u werd geopenbaard. 
Ook ik wil de moed hebben dienstbaar te zijn, ook ik wil eigen vooruitzichten en wensen opgeven 
indien het helpt Gods Koninkrijk te vestigen. Zowel voor een individu alsmede voor het geheel 
van gezin, kerk of de samenleving. U hebt het vertrouwen gehad om uw leven in stilte en 
verborgenheid te leiden, niet uit op eigen voordeel, eer of roem. Zodanig dat Christus later kon 
zeggen wat Hij met eigen ogen had gezien: “Wie onder u groot wil worden, moet dienaar zijn 
en wie onder u de eerste wil zijn moet slaaf van u wezen”. 
Daarom vraag ik u, Sint Jozef, in mijn leven iets van die stille vredige kracht te brengen. 
Help mij om met God mee te denken, mee te werken. Dat ik alle plannen en wensen niet toets 
aan wat ik wil maar wat de Heer van het leven wil dat ik doe of laat. Dat ik met u blijf beseffen 
dat God de mens - dus ook ik - wil betrekken in Zijn heilswerk. U die hebt beschermt, waak over 
mijn die zelf na en met elke communie bereid ben tabernakel te van Zijn Goddelijke aanwezigheid. 
Zie genadig neer op mijn en onze intenties en bewaak en geleid ons 
die met vertrouwen om uw voorspraak.
Amen.

 

Gebed om de gave van de H. Geest

 

IMG 3738 SmallKom, heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden;
en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

Zoeken